Exodus 33

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 32   Exodus 34 →

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi: Jdi, vstup odsud, ty i lid, kterýž jsi vyvedl z země Egyptské do země, kterouž jsem přisáhl Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, řka: Semeni tvému dám ji,

2 (A pošli před tebou anděla, a vyženu Kananea, Amorea, Hetea, Ferezea, Hevea a Jebuzea,)

3 Do země oplývající mlékem a strdí. Neboť sám nevstoupím s tebou, proto že lid tvrdé šíje jsi, abych nezahubil tebe na cestě.

4 A uslyšav lid řeč tuto přezlou, zámutek nesli, aniž vzal kdo okrasy své na sebe.

5 Nebo byl řekl Hospodin Mojžíšovi: Mluv synům Izraelským: Vy jste lid tvrdé šíje; jakž jen jedinou vstoupím mezi vás, zahladím vás. Protož již, slož okrasu svou s sebe, a zvím, co učiniti mám s tebou.

6 I svlékli s sebe synové Izraelští okrasy své u hory Oréb.

7 Mojžíš pak vzav stánek, rozbil jej sobě vně za stany, vzdáliv se od táboru, a nazval jej stánkem úmluvy. Tedy kdokoli hledal Hospodina, ven choditi musil k stánku úmluvy, kterýž byl vně za stany.

8 K tomu také, když vycházel Mojžíš k stánku, povstával všecken lid a stál každý u dveří stanu svého, a hleděli za Mojžíšem, dokudž nevšel do stánku.

9 Bývalo pak toto, že když vcházíval Mojžíš do stánku, sstupoval sloup oblakový, a stával u dveří stánku, a mluvil s Mojžíšem.

10 A všecken lid vida sloup oblakový, an stojí u dveří stánku, povstávali všickni, a klaněli se každý u dveří stanu svého.

11 A mluvíval Hospodin k Mojžíšovi tváří v tvář, tak jako mluví člověk s přítelem svým. Potom navracel se do táboru, ale služebník jeho Jozue, syn Nun, mládenec, neodcházel z stánku.

12 I řekl Mojžíš Hospodinu: Pohleď, ty velíš mi, abych vedl lid tento, a neoznámils mi, koho pošleš se mnou, ještos pravil: Znám tě ze jména, k tomu také nalezl jsi milost přede mnou.

13 Již tedy, jestliže jsem jen nalezl milost před tebou, oznam mi, prosím, cestu svou, abych tě poznal, a abych nalezl milost před tebou; a pohleď, že národ tento jest lid tvůj.

14 I odpověděl: Tvář má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí.

15 I řekl: Nemá-liť předcházeti nás tvář tvá, nevyvozuj nás odsud.

16 Nebo po čem poznáno bude zde, že jsem nalezl milost před tebou, já i lid tvůj? Zdali ne po tom, když půjdeš s námi, a když odděleni budeme, já a lid tvůj, ode všeho lidu, kterýž jest na tváři země?

17 I řekl Hospodin Mojžíšovi: I tu také věc, kterouž jsi pravil, učiním; nebo jsi nalezl milost přede mnou, a znám tě ze jména.

18 Řekl opět: Okažiž mi, prosím, slávu svou.

19 Kterýž odpověděl: Já způsobím to, aby šlo mimo tebe před tváří tvou všecko dobré mé, a zavolám ze jména: Hospodin před tváří tvou. Smiluji se, nad kýmž se smiluji, a slituji se, nad kýmž se slituji.

20 Řekl také: Nebudeš moci viděti tváři mé; neboť neuzří mne člověk, aby živ zůstal.

21 I to řekl Hospodin: Aj, místo u mne, a staneš na skále.

22 A když tudy půjde sláva má, postavím tě v rozsedlině skály, a přikryji tě rukou svou, dokudž nepřejdu.

23 Potom odejmu ruku svou, i uzříš hřbet můj, ale tvář má nebude spatřína.

← Exodus 32   Exodus 34 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 1444, 4290, 4299, 6674, 6849, 6858, 8427, ...

Apocalypse Revealed 54, 939

Pravé křesťanství 28, 107, 124, 135, 370, 689, 691, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 78, 148, 412, 433, 594

An Invitation to the New Church 35, 41

Marriage 28, 107, 124

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 15:21, 19:21, 24:7, 50:24

Exodus 3:4, 6, 8, 17, 17:9, 23:20, 24:9, 32:7, 9, 13, 34, 34:5, 9

Numeri 7:89, 12:7, 14:14, 39, 23:9

Deuteronomium 1:8, 4:24, 9:19, 29, 31:14, 15, 34:10

Soudců 6:9, 22, 13:22

1. Samuelova 6:19

2. Samuelova 7:23, 15:25

1 Královská 21:27

2. Královská 6:3

Jób 34:29

Žalmy 25:4, 63:3, 99:7, 103:7

Izajáš 6:5, 32:11, 48:4, 63:9

Daniel 12:13

Jóel 2:12

Jonáš 3:5

Jan 1:14, 10:14, 14:5

Skutky apoštolů 7:51, 55

Římanům 9:15

1. list Timoteovi 6:16

Židům 10:30, 12:29, 13:13

1. list Janův 4:12, 5:14

Word/Phrase Explanations

Abrahamovi
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

anděla
"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. On a lower level...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Jozue
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

slávu
We tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Seeing the Lord
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: