Exodus 31

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 30   Exodus 32 →

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Hle, povolal jsem ze jména Bezeleele, syna Uri, syna Hur, z pokolení Judova.

3 A naplnil jsem ho duchem Božím, moudrostí a rozumností, i uměním všelijakého řemesla,

4 Aby vtipně smysliti uměl, což by koli řemeslně uděláno býti mohlo z zlata a z stříbra i z mědi.

5 I v řezání kamení drahého k vsazování, i v umělém vysazování na dřevě aby dělal všelijaké dílo.

6 A aj, já přidal jsem jemu Aholiaba, syna Achisamechova, z pokolení Dan. A v srdci každého vtipného složil jsem moudrost, aby spravili vše, což jsem přikázal tobě:

7 Stánek úmluvy a truhlu svědectví, a slitovnici, kteráž má býti na ní, i všelijaké nádobí stánku;

8 Stůl také a nádoby k němu, i svícen čistý se všemi nádobami jeho, a oltář pro kadění;

9 Též oltář k zápalům se všemi nádobami jeho, a umyvadlo s podstavkem jeho;

10 I roucha k službě, i roucha svatá Aronovi knězi, i roucha synů jeho, aby mi úřad kněžský konali;

11 I olej pomazání a kadidlo vonné do svatyně. Všecko tak, jakž jsem přikázal tobě, udělají.

12 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:

13 Ty pak mluv k synům Izraelským a rci: A však sobot mých ostříhati budete. Nebo to znamením jest mezi mnou a vámi po rodech vašich, aby známo bylo, že já jsem Hospodin, kterýž vás posvěcuji.

14 Protož ostříhati budete soboty, nebo svatá jest vám. Kdož by ji poškvrnil, smrtí umře; a kdo by koli dělal v ní dílo, vyhlazena bude ta duše z prostředku lidu svého.

15 Šest dní děláno bude dílo, ale v den sedmý sobota odpočinutí jest, svatost Hospodinu. Každý, kdož by dělal dílo v den sobotní, smrtí umře.

16 Protož ostříhati budou synové Izraelští soboty, tak aby světili sobotu po rodech svých smlouvou věčnou.

17 Mezi mnou a syny Izraelskými za znamení jest na věčnost; nebo šest dní činil Hospodin nebe i zemi, v den pak sedmý přestal a odpočinul.

18 I dal Pán Mojžíšovi po dokonání těchto řečí s ním na hoře Sinai dvě dsky svědectví, dsky kamenné, psané prstem Božím.

← Exodus 30   Exodus 32 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 121, 666, 1038, 1298, 4197, 5287, 6804, ...

Apocalypse Revealed 392, 490, 529, 555, 669, 793

Božská Láska a Moudrost 383

O Pánu 48

O životě 59

Pravé křesťanství 156, 284, 323


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 222, 392, 701, 1170, 1186

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 20:8, 24:12, 25:10, 23, 31, 40, 26:1, 27:1, 28:3, 30:1, 18, 33, 38, 32:15, 16, 34:1, 28, 35:4, 10, 30, 36:1, 38:22, 23, 39:32, 40:1, 3

Leviticus 19:3, 20:8, 26:2

Numeri 15:35

Deuteronomium 4:13, 5:22, 9:10, 11, 10:4

1 Královská 7:13, 14

1. Paralipomenon 2:20

2. Paralipomenon 1:5, 2:6

Nehejháš 13:15, 18

Přísloví 2:6

Ezechiel 20:12, 20

Jan 1:17

2. list Korintským 3:3

Židům 4:4

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

stůl
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

oltář
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Sinai
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Ten Commandments, Written with the Finger of God
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Wilderness
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: