Exodus 29

Studovat vnitřní smysl

Bible kralická         

← Exodus 28   Exodus 30 →

1 Toto také učiníš jim ku posvěcení jich, aby úřad kněžský konali přede mnou: Vezmi volka jednoho ještě mladého a skopce dva bez vady.

2 Chleby též přesné a koláče přesné s olejem smíšené, a oplatky přesné polité olejem; z běli pšeničné naděláš toho.

3 A vklada to do koše jednoho, obětovati to budeš v koši, spolu s tím volkem a dvěma skopci.

4 Potom Aronovi a synům jeho přistoupiti kážeš ke dveřím stánku úmluvy, a umyješ je vodou.

5 A vezma roucha, oblečeš Arona v sukni, a v plášť náležící pod náramenník, a v náramenník, a v náprsník, a přepášeš ho pasem náramenníka.

6 Vstavíš i čepici na hlavu jeho, a korunu svatosti vstavíš na čepici.

7 Naposledy vezmeš olej pomazání, a vyleje na hlavu jeho, pomažeš ho.

8 Potom synům jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně.

9 A zopasuješ je pasy, Arona i syny jeho, a vstavíš jim čepičky na hlavu. I budouť míti kněžství řádem věčným; a posvětíš ruky Aronovy a ruky synů jeho.

10 Přivedeš také volka před stánek úmluvy, i vloží Aron a synové jeho ruce své na hlavu volka.

11 A zabiješ volka před Hospodinem u dveří stánku úmluvy.

12 A nabera krve z volka, pomažeš na rozích oltáře prstem svým, a všecku krev vyleješ k spodku oltáře.

13 Vezmeš pak všecken tuk přikrývající droby a branici s jater, a dvě ledviny s tukem, kterýž jest na nich, a zapálíš to na oltáři.

14 Maso pak z toho volka, a kůži s lejny jeho spálíš ohněm vně za stany; nebo obět za hříchy jest.

15 Skopce také jednoho vezmeš, a vloží Aron a synové jeho ruce své na hlavu toho skopce.

16 A zabiješ toho skopce, a nabera krve jeho, pokropíš oltáře na vrchu vůkol.

17 Skopce pak rozsekáš na kusy, a vymyje droby jeho i nohy, vkladeš je na ty kusy z něho a na hlavu jeho.

18 A potom všeho skopce zapálíš na oltáři; nebo zápal ten jest Hospodinu vůně příjemná, obět ohnivá jest Hospodinu.

19 Vezmeš také skopce druhého; i vloží Aron a synové jeho ruce své na hlavu téhož skopce.

20 A zabiješ skopce toho, a vezma krev jeho, pomažeš jí konce ucha Aronova, a konce pravého ucha synů jeho, i palce na pravé ruce jejich, a palce na pravé noze jejich; a vykropíš tu krev na oltář vůkol.

21 A vezma krve, kteráž bude na oltáři, a oleje pomazání, pokropíš Arona a roucha jeho i synů jeho a roucha jejich s ním; a budeť posvěcen on i roucho jeho, i synové jeho, a roucho synů jeho s ním.

22 Potom vezmeš z skopce tuk a ocas, a tuk přikrývající droby, a branici s jater, a dvě ledviny s tukem, kterýž jest na nich, a plece pravé, (nebo skopec naplnění jest),

23 A jeden pecník chleba, a jeden koláč chleba s olejem, a oplatek jeden z koše chlebů přesných, kterýž jest před Hospodinem.

24 A dáš to vše v ruce Aronovy a v ruce synů jeho, a obraceti to budeš sem i tam, aby byla obět obracení před Hospodinem.

25 Potom vezma to z rukou jejich, zapálíš na oltáři v zápal, k vůni příjemné před Hospodinem. Toť jest obět ohnivá Hospodinu.

26 Vezmeš také hrudí z skopce posvěcení, kterýž bude Aronův, a obraceti je budeš sem i tam, aby byla obět obracení před Hospodinem; a budeť na tvůj díl.

27 Posvětíš tedy hrudí obracení, a plece pozdvižení, kteréž obracíno a kteréž pozdvihováno bylo z skopce posvěcení, z toho, kterýž bude Aronův, a z toho, kterýž bude synů jeho.

28 A bude to Aronovi a synům jeho právem věčným od synů Izraelských, když obět pozdvižení bude. Nebo pozdvižení bude od synů Izraelských, z obětí jejich pokojných; pozdvižení jejich náleží Hospodinu.

29 Roucha pak svatá, kteráž jsou Aronova, zůstanou synům jeho po něm, aby pomazováni byli v nich, a aby posvěcovány byly v nich ruce jejich.

30 Sedm dní bude v nich choditi kněz, kterýž bude na jeho místě z synů jeho, kterýž vcházeti bude do stánku úmluvy, aby sloužil v svatyni.

31 Skopce pak posvěcení vezma, uvaříš maso jeho na místě svatém.

32 A budeť jísti Aron s syny svými maso toho skopce a chléb, kterýž jest v koši u dveří stánku úmluvy.

33 Jísti budou to ti, za něž očištění se stalo ku posvěcení rukou jejich, aby posvěceni byli. Cizí pak nebude jísti, nebo svatá věc jest.

34 Zůstalo-li by co masa posvěcení a chleba až do jitra, spálíš ostatky ohněm; nebude jedeno, nebo svatá věc jest.

35 Tak tedy uděláš s Aronem a syny jeho vedlé všeho, což jsem přikázal tobě; za sedm dní posvěcovati budeš rukou jejich.

36 A volka za hřích obětovati budeš na každý den na očištění, a krví za hřích pokropíš oltáře, čině očištění na něm, a pomažeš ho ku posvěcení jeho.

37 Za sedm dní očišťování konati budeš na oltáři, a posvětíš ho, a ten oltář bude nejsvětější. Cokoli dotkne se oltáře, posvěceno bude.

38 A toto jest, což obětovati budeš na oltáři, beránky roční dva, na každý den ustavičně.

39 Jednoho beránka obětovati budeš ráno, a beránka druhého obětovati budeš k večerou.

40 A desátý díl efi běli smíšené s olejem vytlačeným, jehož by bylo s čtvrtý díl hin, a k oběti mokré čtvrtý díl hin vína na jednoho beránka.

41 Tolikéž beránka druhého obětovati budeš k večerou. Jako při oběti suché ranní, a jako při mokré oběti její, tak při této učiníš, aby byla vůně příjemná, obět ohnivá Hospodinu.

42 Zápalná obět tato ustavičná ať jest po všecky věky vaše u dveří stánku úmluvy před Hospodinem, kdež přicházeti budu k vám, abych tam s tebou mluvil.

43 A tam přicházeti budu k synům Izraelským, a posvěceno bude místo slávou mou.

44 Nebo posvětím stánku úmluvy i oltáře; Arona také a synů jeho posvětím, aby mi úřad kněžský konali.

45 A bydliti budu u prostřed synů Izraelských, a budu jim za Boha.

46 A zvědíť, že já jsem Hospodin Bůh jejich, kterýž jsem je vyvedl z země Egyptské, abych přebýval u prostřed nich, já Hospodin Bůh jejich.

← Exodus 28   Exodus 30 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 2180, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 353, 577, 925, 1071, 2177, 2187, 2830, ...

Apocalypse Revealed 10, 242, 278, 316, 378, 379, 392, ...

Nebe a peklo 287

Pravé křesťanství 670, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 167, 204, 257, 272, 279, 298, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 8:20

Exodus 6:7, 12:6, 10, 20:2, 25:8, 22, 27:2, 21, 28:1, 2, 41, 30:19, 29, 30, 40:12, 13, 14, 15, 32, 34, 35

Leviticus 1:4, 2:4, 3:2, 3, 4:4, 7, 11, 12, 18, 21, 25, 30, 6:11, 13, 7:30, 8:1, 8, 9:4, 6, 17, 10:7, 12, 15, 18, 14:14, 17, 25, 28, 16:32, 22:10, 13, 23:11, 26:11, 12

Numeri 4:16, 5:9, 10, 6:20, 7:1, 8:9, 15:4, 5, 16:3, 18:8, 11, 19, 19:5, 20:28, 28:3, 35:25, 34

Deuteronomium 18:3

Soudců 17:5

1. Samuelova 2:30, 10:18

1 Královská 8:11, 9:3, 18:29, 36

2. Královská 3:20, 16:15

1. Paralipomenon 40

2. Paralipomenon 2:3, 5:13, 14, 6:18, 7:9, 29:7

Ezdráš 3:3, 5, 9:4

Žalmy 133:2, 141:2

Izajáš 61:1

Jeremiáše 14:9

Ezechiel 34:24, 43:6, 7, 9, 20, 21, 25, 46:13, 15, 20

Danieli 12:11

Zacharjáš 3:5, 8:3

Matouš 23:19

2. list Korintským 1:21

Efezkým 5:2

Titovi 3:5

Židům 9:21, 10:11, 22

Zjevení Janovo 21:3

Významy biblických slov

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

oplatky
'Wafers,' as in Exodus 16:31, signify spiritual good. More generally, they signify the outermost celestial good in the external self.

olej
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

kněžství
'The priesthood' represents the Lord regarding the work of salvation, because this proceeds from the divine good of his divine love. 'The priesthood of Aaron,...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

oltáře
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

branici
'The liver,' as in Exodus 29:13, signifies interior purification, and 'the caul above the liver,' the inferior good of the external or natural self.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ledviny
'The liver,' as in Exodus 29:13, signifies interior purification, and 'the caul above the liver,' the inferior good of the external or natural self.

maso
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

hříchy
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

nohy
'Legs' signify the exteriors of the natural man.

vůně
Fragrance means the affection of truth derived from good.

oltář
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

roucho
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

vůni
Fragrance means the affection of truth derived from good.

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

kněz
'To minister,' as in Genesis 40:2, relates to scientific ideas.

sloužil
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

chléb
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dotkne
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

Čtvrtý
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

hin
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...


Přeložit: