Exodus 28

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ty pak přijmi k sobě Arona bratra svého s syny jeho z prostředku synů Izraelských, aby úřad kněžský konali přede mnou: Aron, Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar, synové Aronovi.

2 A uděláš roucha svatá Aronovi bratru svému k slávě a k ozdobě.

3 Ty také mluviti budeš se všechněmi umělými řemeslníky, kteréž jsem naplnil duchem moudrosti, aby dělali roucha Aronovi ku posvěcení jeho, v nichž by úřad kněžský konal přede mnou.

4 Tato pak jsou roucha, kteráž udělají, náprsník, náramenník, plášť a sukni s oky, čepici a pás. Takové šaty svaté udělají Aronovi bratru tvému a synům jeho, aby úřad kněžský konali přede mnou.

5 A vezmou řemeslníci zlato a modrý postavec, a šarlat a červec dvakrát barvený a kment.

6 Udělají pak náramenník z zlata, z postavce modrého a šarlatu, z červce dvakrát barveného a hedbáví bílého, přesukovaného dílem řemeslným.

7 Dva vrchní kraje spojená míti bude na dvou koncích svých, a tak se spolu držeti bude.

8 Přepásaní pak přes ten náramenník, kteréž na něm bude, podobné bude dílu jeho; z týchž věcí bude, totiž z zlata, z postavce modrého a z šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z hedbáví bílého přesukovaného.

9 Vezmeš také dva kameny onychinové, a vyryješ na nich jména synů Izraelských.

10 Šest jmen jejich na kameni jednom, a jmen Šest ostatních na kameni druhém, podlé pořádku narození jejich.

11 Dílem řemeslníka, kterýž řeže na kameni, a kterýž vyrývá pečeti, vyryješ na těch dvou kameních jména synů Izraelských; do zlata je vsadíš.

12 A položíš dva kameny ty na vrchních krajích náramenníku, kameny pro pamět na syny Izraelské; a nositi bude Aron jména jejich před Hospodinem na obou ramenách svých na památku.

13 Uděláš i haklíky zlaté.

14 A dva řetízky z zlata čistého jednostejně uděláš dílem točeným, a zavěsíš řetízky ty stočené na ty haklíky.

15 Uděláš také náprsník soudu dílem řemeslným, takovým dílem, jako náramenník uděláš jej z zlata, z postavce modrého, z šarlatu, z červce dvakrát barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného.

16 Čtverhraný bude a dvojnásobní; pídi dlouhost, a pídi širokost jeho bude.

17 A vysadíš jej všudy kamením drahým. Čtyřmi řady ať jest kamení, pořádkem tímto: Sardius, topazius a smaragdus v prvním řadu;

18 V druhém pak zpořádaní karbunkulus, zafir a jaspis;

19 A v řadu třetím linkurius, achates a ametyst;

20 V čtvrtém řadu chryzolit, onychin a beryl. Vsazeni budou do zlata v svém pořádku.

21 Těch pak kamenů s jmény synů Izraelských bude dvanácte, podlé jmen jejich, dílem řežících pečeti; jeden každý podlé jména svého, pro dvanáctero pokolení budou.

22 Uděláš i k náprsníku řetízky jednostejné dílem točeným z zlata čistého.

23 Uděláš také k náprsníku dva kroužky zlaté, a dáš je na dva kraje náprsníka.

24 A prostrčíš dva řetízky zlaté skrze dva kroužky po krajích náprsníka.

25 A druhé konce těch dvou řetízků připneš k haklíkům, a dáš na vrchní kraje náramenníka po předu.

26 Uděláš i dva kroužky zlaté, kteréž dáš na dva kraje náprsníka, na tu obrubu jeho, kteráž jest po té straně k náramenníku do vnitřku.

27 Uděláš ještě dva jiné kroužky zlaté, kteréž dáš na dvě strany náramenníka zespod po předu naproti spojení jeho, svrchu nad přepásaním náramenníka.

28 Tak svíží náprsník ten, kroužky jeho s kroužky náramenníka, tkanicí z postavce modrého, aby byl nad přepásaním náramenníka, a neodevstával náprsník od náramenníka.

29 I bude nositi Aron jména synů Izraelských na náprsníku soudu na srdci svém, když vcházeti bude do svatyně, na památku před Hospodinem ustavičně.

30 Položíš pak do náprsníku soudu urim a thumim, aby bylo na srdci Aronově, když vcházeti bude před Hospodina; a nositi bude Aron soud synů Izraelských na srdci svém před Hospodinem vždycky.

31 Uděláš také plášť pod náramenník, všecken z postavce modrého.

32 A bude na vrchu v prostřed něho díra; okolek její všudy vůkol dílem tkaným, jako obojek u pancíře bude, aby se neroztrhl.

33 Uděláš i na podolku jeho jablka zrnatá z hedbáví modrého, z šarlatu a z červce dvakrát barveného, na podolku jeho vůkol, a zvonečky zlaté mezi nimi vůkol.

34 Zvonček zlatý a jablko zrnaté, opět za tím zvonček zlatý a jablko zrnaté na podolku pláště vůkol.

35 A bude to míti na sobě Aron při službách, aby slyšán byl zvuk jeho, když vcházeti bude do svatyně před Hospodina, i když vycházeti bude, aby neumřel.

36 Uděláš také plech z zlata čistého, a vyryješ na něm dílem vyrývajících pečeti: Svatost Hospodinu.

37 Kterýž dáš na tkanici z modrého postavce, a bude na čepici; napřed na čepici bude.

38 I bude nad čelem Aronovým, aby nesl Aron nepravosti posvěcených věcí, kterýchž by posvětili synové Izraelští při všech dařích posvěcených věcí svých; a bude nad čelem jeho vždycky, aby příjemné je činil před Hospodinem.

39 Uděláš také sukni z hedbáví bílého vázanou s oky; uděláš i čepici z hedbáví bílého; pás také uděláš dílem krumpéřským.

40 Synům také Aronovým zděláš sukně; pasy také jim uděláš a klobouky k slávě a k ozdobě.

41 A oblečeš v ně Arona bratra svého a syny jeho s ním, a pomažeš jich, a naplníš ruce jejich, a posvětíš mi jich, aby úřad kněžský konali přede mnou.

42 Nadělej jim i košilek lněných k zakrytí nahoty těla; od bedr až do stehen budou.

43 A ať je na sobě mají Aron i synové, když vcházeti budou do stánku úmluvy, aneb když přistupovati budou k oltáři, aby sloužili v svatyni; a neponesou nepravosti, aniž zemrou. Řád tento bude věčný jemu i potomkům jeho po něm.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 114, 115, 213, 2576, 2788, 3272, 3858, ...

Apocalypse Revealed 189, 213, 328, 347, 348, 349, 450, ...

Doctrine of the Lord 48

O Písmu svatém 44

True Christian Religion 218


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 39, 155, 183, 204, 240, 268, 272, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 6:23, 19:6, 20:26, 24:4, 25:7, 26:36, 27:21, 28:2, 12, 29, 40, 29:1, 7, 28, 29, 30:25, 30, 35, 31:6, 35:10, 36:1, 2, 39:1, 8, 22, 27, 41, 40:15

Leviticus 3:17, 6:3, 8:1, 8, 9, 12, 10:7, 17, 22:9, 15

Numeri 3:3, 15:15, 16:5, 18:1, 7, 8, 22, 32, 27:21

Deuteronomium 18:5, 33:8, 34:9

1. Samuelova 2:28, 23:6, 28:6, 30:7

1. Paralipomenon 6:34, 23:13, 29:2

2. Paralipomenon 26:18

Ezdráš 2:63

Nehejháš 7:65

Žalmy 93:5

Izajáš 61:1, 10

Ozeáš 3:4

Zacharjáš 9:16, 14:20

Židům 5:4, 7:16

1. list Petrův 2:9

1. list Janův 20

Zjevení Janovo 21:12, 19

Významy biblických slov

nádab
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

šaty
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

zlato
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

modrý
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

postavec
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

šarlat
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

dvakrát
'Purple' corresponds to divine celestial good. 'Purple' signifies genuine good.

modrého
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

šarlatu
'Purple' corresponds to divine celestial good. 'Purple' signifies genuine good.

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

kameny
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

sardius
'Topaz,' as in Exodus 28:17, represents the good of celestial love.

topazius
'Topaz,' as in Exodus 28:17, represents the good of celestial love.

karbunkulus
Emerald, purple, broidered-work, fine linen, coral, and agate (Ezek. 27:16), signify the knowledges of good.

zafir
Emerald, purple, broidered-work, fine linen, coral, and agate (Ezek. 27:16), signify the knowledges of good.

jaspis
Emerald, purple, broidered-work, fine linen, coral, and agate (Ezek. 27:16), signify the knowledges of good.

beryl
'Beryl,' as in Daniel 10:6, signifies the good of charity and faith. Beryl is a sparkling precious stone.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

strany
'Side' signifies good or spiritual love.

urim
'Urim,' as in Isaiah 24:15, signifies the light from the divine truth proceeding from the Lord.

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

zlatý
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

svatost
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

klobouky
Bonnets (Exod. 28:40), being a covering for the head, signify intelli­gence and wisdom.

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

věčný
V mnoha případech je použití „věčnosti“ v Bibli docela doslovný, jednoduchý význam navždy. To platí zejména tehdy, když text odkazuje na někoho, kdo je odsouzen...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Clothespin Figure of a Priest
Make a clothespin figure of a priest for the Tabernacle, using the patter for his tunic.
Project | Ages 4 - 10

 Making Paper Figure of High Priest
Print this color picture of a high priest with his special garments.
Project | Ages 4 - 10

 The High Priest
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Urim and Thummim
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: