Exodus 25

Studovat vnitřní smysl

           

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Mluv k synům Izraelským, ať mi vybírají obět vzhůru pozdvižení. Od každého člověka, kterýž by ji z srdce dobrovolně dal, přijměte takovou obět mou.

3 Tatoť pak jest obět pozdvižení, kterouž budete bráti od nich: Zlato, a stříbro, a měď,

4 Postavec modrý, šarlat, a červec dvakrát barvený, bílé hedbáví a srsti kozí;

5 Též kůže skopcové na červeno barvené, a kůže jezevčí, a dříví setim,

6 Olej k svícení, vonné věci na Olej ku pomazování, a pro kadění vonné věci;

7 Kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování do náramníku a náprsníku.

8 I udělajíť mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich.

9 Vedlé všeho, jakž já ukazuji tobě podobenství stánku a podobenství všech nádob jeho, tak uděláte.

10 Udělají také truhlu z dříví setim. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého lokte širokost její, půl druhého také lokte vysokost její.

11 A obložíš ji zlatem čistým, vnitř i zevnitř obložíš ji; a uděláš nad ní vůkol korunu zlatou.

12 Sliješ k ní také čtyři kruhy zlaté, kteréž přiděláš ke čtyřem úhlům jejím, dva totiž kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po druhé straně její.

13 Uděláš k tomu i sochory z dříví setim, a obložíš je zlatem.

14 I uvlečeš sochory do kruhů po stranách té truhly, aby na nich nošena byla truhla.

15 V kruzích té truhly budou bývati sochorové; nebudou vytahováni z nich.

16 A dáš do truhly svědectví, kteréž dám tobě.

17 Uděláš i slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého pak lokte širokost její.

18 Uděláš také dva cherubíny zlaté, z taženého zlata uděláš je na dvou koncích slitovnice.

19 Uděláš pak cherubína jednoho na jednom konci, a cherubína druhého na druhém konci; na slitovnici uděláte cherubíny na obou koncích jejích.

20 A budou míti cherubínové křídla vztažená svrchu, zastírajíce křídly svými slitovnici, a tváři jejich obráceny budou jednoho k druhému; k slitovnici budou tváři cherubínů.

21 Dáš pak slitovnici svrchu na truhlu, a do truhly vložíš svědectví, kteréž dám tobě.

22 A tam budu přicházeti k tobě, a s tebou z té slitovnice, z prostředku dvou cherubínů, kteříž jsou nad truhlou svědectví, mluviti o všecko, cožť bych poroučeti chtěl k synům Izraelským.

23 Uděláš také stůl z dříví setim. Dvou loket bude dlouhost jeho, a na loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost jeho.

24 A obložíš jej zlatem čistým, a uděláš mu okolek zlatý vůkol.

25 Uděláš také okolo něho lištu čtyř prstů zšíří; a okolek zlatý uděláš okolo té lišty.

26 Uděláš u něho i čtyři kruhy zlaté, kteréž vpustíš do čtyř úhlů, kteříž jsou ve čtyřech nohách jeho.

27 Pod tou lištou budou kruhové, skrze něž provlačováni budou sochorové k nošení stolu.

28 Ty pak sochory uděláš z dříví setim, a obložíš je zlatem; i bude stůl nošen na nich.

29 Uděláš také misy jeho, a lžice jeho, a přikryvadla jeho, a koflíky jeho, k přikrývání; z čistého zlata naděláš toho.

30 A klásti budeš na ten stůl chleby předložení před tvář mou ustavičně.

31 Uděláš také svícen z zlata čistého, z taženého zlata ať jest ten svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho a koule jeho, i květové jeho z něho budou.

32 A šest prutů vycházeti bude z boků jeho, tři prutové svícnu s jedné strany jeho,a tři prutové s druhé strany jeho.

33 Tři misky udělané na způsob pecky mandlové ať jsou na prutu jednom, a koule a květ, a Tři misky udělané na způsob pecky mandlové na prutu druhém, a koule a květ; takž i na jiných šesti prutech z svícnu vycházejících.

34 Na svícnu také budou čtyři misky udělané na způsob mandlové pecky, a koule jeho, i květové jeho.

35 A bude koule pode dvěma pruty z něho, koule též pod druhými dvěma pruty z něho, koule opět pod jinými dvěma pruty z něho; a tak pod šesti pruty vycházejícími z svícna.

36 Koule jejich i prutové jejich z něho budou; všecko to z cela kované z zlata čistého.

37 Uděláš i sedm lamp na něj; a bude je rozsvěcovati kněz, aby svítily po stranách jeho.

38 I utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho z zlata čistého.

39 Z centnéře zlata čistého uděláno bude to se vším tím nádobím.

40 Hlediž pak, abys udělal podlé podobenství toho, kteréž tobě ukázáno jest na hoře.

  

Exploring the Meaning of Exodus 25      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 9455. In this chapter is described the collection that was made for the tabernacle, for the tables therein, and also for the garments of Aaron; likewise the construction of the ark, of the table for the bread, and of the lampstand; by which were represented the heavens where the Lord is, and all the celestial and spiritual things which are from the Lord therein. By the Habitation was represented heaven itself; by the ark in it, the inmost heaven; by the Testimony or law in the ark, the Lord; by the breads of faces upon the table, and by the lampstand, the celestial things; and by the garments of Aaron the spiritual things, which are from the Lord in the heavens.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 25      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 9455. In this chapter is described the collection that was made for the tabernacle, for the tables therein, and also for the garments of Aaron; likewise the construction of the ark, of the table for the bread, and of the lampstand; by which were represented the heavens where the Lord is, and all the celestial and spiritual things which are from the Lord therein. By the Habitation was represented heaven itself; by the ark in it, the inmost heaven; by the Testimony or law in the ark, the Lord; by the breads of faces upon the table, and by the lampstand, the celestial things; and by the garments of Aaron the spiritual things, which are from the Lord in the heavens.

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 308, 648, 716, 1947, 2165, 2576, 2788, ...

Apocalypse Revealed 43, 239, 490, 529, 555, 585, 669, ...

Conjugial Love 75

O Písmu svatém 97

True Christian Religion 260, 284, 323, 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 239, 242, 257, 277, 280, 283, 364, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 37

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:12

Exodus 15:17, 25:9, 40, 26:30, 34, 27:8, 28:9, 29:42, 45, 46, 30:3, 6, 8, 31:7, 8, 11, 35:4, 12, 13, 36:2, 37:1, 10, 17, 39:32, 36, 37, 42, 43, 40:23

Leviticus 1:1, 16:2, 13, 24:4, 5, 6

Numeri 4:6, 8, 10, 12, 16, 7:89, 8:1

Deuteronomium 10:1, 2, 3, 5

1. Samuelova 4:4, 21:5

2. Samuelova 6:2

1 Královská 13, 23, 7:48, 49, 50, 8:8, 9

2. Královská 19:15

1. Paralipomenon 15:2, 15, 22:19, 28:11, 18, 29:5

2. Paralipomenon 2:3, 3:10, 4:7, 20

Žalmy 80:2, 99:1

Ezechiel 10:2, 3, 37:26, 28, 43:6, 7

Zacharjáš 4:2

Skutky apoštolů 7:44

Římanům 3:25

2. list Korintským 8:12

Židům 5, 9:1, 2, 4, 5

Zjevení Janovo 4:5, 11:19

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

srdce
Srdce znamená lásku. Dobré srdce znamená lásku k Pánu a k bližnímu, zatímco tvrdé nebo kamenné srdce znamená lásku k sobě samému nebo ke světu,...

zlato
Zlato znamená dobro a stejně jako zlato bylo nejcennějším kovem, který starověké lidstvo poznalo, tak představuje dobro nejvyšších a nejmoudřejších z andělů. Tito andělé především...

stříbro
'Money' relates to truth.

postavec
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

modrý
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

šarlat
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

dvakrát
'Purple' corresponds to divine celestial good. 'Purple' signifies genuine good.

kůže
'Skin' corresponds to truth or to falsity in the extremes. See Arcana Coelestia 1835, 10036, and Apocalypse Explained 386. 'Skin,' as in Job 19:26, means...

olej
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

uprostřed
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

čtyři
Číslo „čtyři“ v Bibli představuje věci, které jsou vzájemně spojeny nebo spojeny. Je to částečně proto, že čtyři jsou dvakrát dva a dva představují konečné...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

cherubíny
A Cherub has as its first definition in the dictionary, “A winged heavenly creature.” Cherubim is the plural of cherub. In the Word, the words...

křídla
A Cherub has as its first definition in the dictionary, “A winged heavenly creature.” Cherubim is the plural of cherub. In the Word, the words...

stůl
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

zlatý
Zlato znamená dobro a stejně jako zlato bylo nejcennějším kovem, který starověké lidstvo poznalo, tak představuje dobro nejvyšších a nejmoudřejších z andělů. Tito andělé především...

stolu
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

tvář
"Oči jsou okny duše." To je sentiment s kořeny někde v temném starověku, ale ten, který se stal beznadějně klišé, protože je poetický a zjevně...

svícen
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

tři
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

strany
'Side' signifies good or spiritual love.

květ
The budding and fructification of a tree represent the rebirth of man. The growing green from the leaves represents the first state, the blossoming the...

pod
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Building the Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Candlestick Detail of the Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cherubim Facing Each Other
Make your own picture of the cherubim facing each other, drawing the wings so that they touch above the ark. 
Project | Ages 7 - 14

 Cherubim on the Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cut and Fold Model of the Ark of the Covenant
Color and assemble this model of the ark with the cherubim facing each other.
Project | Ages 7 - 14

 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 Making a Model of the Ark with a Matchbox
Use a matchbox as a base for this model of the ark.
Project | Ages 7 - 14

 Making an "Oil Lamp"
Make a clay lamp that can have a tea light nestled inside
Project | Ages 4 - 10

 Model of the Ark with a Box
Here is an easy way to make a model of the Ark using a small box. 
Project | Ages 7 - 14

 Moses on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prayers for Children: Tabernacle of the Lord
Activity | Ages 7 - 14

 Prayers for Teens: Tabernacle of the Lord
Activity | Ages 15 - 17

 Quotes: Tabernacle of the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Ark of the Covenant
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The Holy of Holies
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Holy Place
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lampstand of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle and the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle and the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Tabernacle and the Ark of the Testimony
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Tabernacle in Use
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: