Exodus 23

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 22   Exodus 24 →

1 Nebudeš vynášeti pověsti lživé. Neklaď s bezbožným ruky své, abys měl býti s ním svědek nepravý.

2 Nepostoupíš po množství ke zlému,a nebudeš se přimlouvati k rozepři, tak abys se uchýlil po větším počtu k převrácení soudu.

3 Ani chudého šanovati nebudeš v při jeho.

4 Trefil-li bys na vola nepřítele svého neb osla jeho, an bloudí, obrátíš a dovedeš ho k němu.

5 Uzřel-li bys an osel toho, jenž tě má v nenávisti, leží pod břemenem svým, zdaž se zdržíš, abys mu neměl pomoci? Nýbrž opravdově pomůžeš jemu, spolu s tím, kdož tě v nenávisti má.

6 Nepřevrátíš soudu chudého svého v jeho při.

7 Od slova lživého vzdálíš se. Nevinného a spravedlivého nezabiješ, nebo já neospravedlním bezbožného.

8 Aniž bráti budeš darů, nebo dar oslepuje i prozřetelné, a převrací slova spravedlivých.

9 Příchozího nebudeš ssužovati; nebo sami znáte, jaký jest život příchozích, poněvadž pohostinu jste byli v zemi Egyptské.

10 Po šest let osívati budeš zemi svou, a shromažďovati úrodu její;

11 Sedmého pak léta ponecháš jí, ať odpočine, aby jedli chudí lidu tvého. Co pak zůstane po nich, pojí zvěř polní. Tak uděláš s vinicí svou i s olivovím svým.

12 Šest dní budeš dělati díla svá, dne pak sedmého přestaneš, aby odpočinul vůl tvůj i osel tvůj, a oddechl syn děvky tvé i příchozí.

13 Ve všech těch věcech, kteréž mluvil jsem vám, ostříhati se budete. Jména bohů cizích ani připomínati nebudete, aniž bude slyšáno z úst tvých.

14 Třikrát slaviti mi budeš svátek na každý rok.

15 Slavnosti přesnic ostříhati budeš. Sedm dní jísti budeš chleby přesné, jakž jsem přikázal tobě, v čas vyměřený měsíce Abib; nebo v ten vyšel jsi z Egypta. Aniž se ukážete přede mnou prázdní.

16 A držeti budeš slavnost žně, když mi obětovati budeš prvotiny prací svých z toho, což jsi vsel na poli. Slavnost také sklizení držeti budeš při vyjití roku, když sklidíš práce své z pole.

17 Třikrát v roce ukáže se každý z tvých pohlaví mužského před tváří Panovníka Hospodina.

18 Nebudeš obětovati krve z oběti mé, dokavadž u tebe kvas jest, aniž zůstane tuk slavnosti mé do jitra.

19 Prvotiny prvních úrod země své přinášeti budeš do domu Hospodina Boha svého. Nebudeš vařiti kozelce v mléku mateře jeho.

20 Aj, já pošli anděla před tebou, aby ostříhal tebe na cestě, a přivedl tě na místo, kteréž jsem připravil.

21 Šetrně se měj před ním, a poslouchej hlasu jeho. Nepopouzej ho, neboť nepromine přestoupení vašeho, poněvadž jméno mé jest u prostřed něho.

22 Nebo budeš-li věrně poslouchati hlasu jeho, a činiti, cožť bych koli řekl: tedy nepřítelem budu nepřátel tvých, a trápiti budu ty, jenž tebe trápí.

23 Nebo půjde anděl můj před tebou, a uvede tě do země Amorejského a Hetejského, Ferezejského a Kananejského, Hevejského a Jebuzejského, kteréž vyhladím.

24 Nebudeš se klaněti bohům jejich, ani jim sloužiti, aniž dělati budeš tak, jako oni dělají; ale z gruntu vyvrátíš je, a obrazy jejich na kusy stroskoceš.

25 Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostředku tvého.

26 Nebudeť, která by potratila, ani neplodná v zemi tvé; počet dnů tvých doplním.

27 Strach svůj pustím před tebou, a předěsím všeliký lid, proti kterémuž vyjdeš, a způsobím to, aby všickni nepřátelé tvoji utíkali před tebou.

28 Pošli i sršně před tebou, aby vyhnali Hevea, a Kananea a Hetea před tváří tvou.

29 Nevyženu ho od tváři tvé v jednom roce, aby se země neobrátila v poušť, a nerozmnožily se proti tobě šelmy divoké.

30 Pomalu vyháněti jej budu od tváři tvé, až bys ty se rozplodil, a dědičně mohl ujíti zemi.

31 Položím pak meze tvé od moře Rudého až k moři Filistinskému, a od pouště až k řece; nebo v ruce vaše dám obyvatele země, a vyženeš je od tváři své.

32 Neučiníš s nimi a bohy jejich smlouvy.

33 Nebudou bydliti v zemi tvé, aby nepřipravili tě k hříchu proti mně, když bys ctil bohy jejich; nebo by to bylo tobě osídlem.

← Exodus 22   Exodus 24 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 737, 1001, 1444, 1736, 1754, 1925, 2342, ...

Apocalypse Revealed 44, 81, 344, 444, 567, 578, 623, ...

Pravé křesťanství 299


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 130, 313, 329, 388, 412, 518, 650, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 12:3, 15:18, 21, 24:7, 35:5, 39:17

Exodus 12:10, 15, 13:3, 4, 15:16, 26, 18:8, 20:3, 5, 8, 10, 16, 22:20, 28, 32:34, 33:2, 34:12, 13, 17, 18, 24

Leviticus 18:3, 19:15, 16, 23:6, 9, 10, 17, 34, 39, 25:3, 7

Numeri 14:11, 35, 15:21, 18:12, 13, 20:16, 22:3, 24:8, 25:2, 28:26, 34:2, 12

Deuteronomium 1:17, 2:25, 6:1, 13, 19, 7:1, 2, 5, 14, 20, 22, 9:3, 11:24, 12:30, 14:21, 15:11, 16:1, 19, 19:16, 20:18, 22:1, 26:10, 33:27

Jozue 2:24, 5:13, 14, 9:7, 10:40, 13:6, 22:5, 23:7, 13, 24:8, 12, 15, 19

Soudců 2:2, 3, 13:18

1. Samuelova 8:3, 15:24

1 Královská 9:25

2. Královská 17:8, 11, 18:4

1. Paralipomenon 28:8

2. Paralipomenon 9:26, 14:2, 25:14

Nehejháš 10:32, 36

Jób 5:26

Žalmy 35:1, 42:3, 72:8, 82:3, 91:11, 94:21, 106:36

Přísloví 3:9, 11:21, 17:15, 23, 18:5, 22:22

Kazatel 7:7

Izajáš 5:20, 23, 9:5, 10:1, 2, 33:15, 63:9

Ezechiel 22:29, 44:30, 46:9, 48:13, 14

Ozeáš 10:2

Ámos 5:12

Micheáš 6:6

Zacharjáš 12:8, 13:2

Malachiáš 3:1

Matouš 28:12

Marek 2:27, 15:15

Lukáš 2:41, 6:27, 23:24

Word/Phrase Explanations

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

nepřátel
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

anděl
"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. On a lower level...

sršně
'Hornets,' as mentioned in Exodus 23:28, signify falsities of a tormenting and destructive kind, striking with formidable terror, or the dread of those who are...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Feast of Ingathering
Color the pictures of the Children of Israel celebrating this feast, then attach the pictures together to display.
Project | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Our Guardian Angels
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: The Lord's Fruitful Harvest
Teaching Support | Ages over 15

 Thanking the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Significance of Thanksgiving
Worship Talk | Ages over 18

 Three Feasts
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: