Exodus 23

Studovat vnitřní smysl

           

1 Nebudeš vynášeti pověsti lživé. Neklaď s bezbožným ruky své, abys měl býti s ním svědek nepravý.

2 Nepostoupíš po množství ke zlému,a nebudeš se přimlouvati k rozepři, tak abys se uchýlil po větším počtu k převrácení soudu.

3 Ani chudého šanovati nebudeš v při jeho.

4 Trefil-li bys na vola nepřítele svého neb osla jeho, an bloudí, obrátíš a dovedeš ho k němu.

5 Uzřel-li bys an osel toho, jenž tě má v nenávisti, leží pod břemenem svým, zdaž se zdržíš, abys mu neměl pomoci? Nýbrž opravdově pomůžeš jemu, spolu s tím, kdož tě v nenávisti má.

6 Nepřevrátíš soudu chudého svého v jeho při.

7 Od slova lživého vzdálíš se. Nevinného a spravedlivého nezabiješ, nebo já neospravedlním bezbožného.

8 Aniž bráti budeš darů, nebo dar oslepuje i prozřetelné, a převrací slova spravedlivých.

9 Příchozího nebudeš ssužovati; nebo sami znáte, jaký jest život příchozích, poněvadž pohostinu jste byli v zemi Egyptské.

10 Po šest let osívati budeš zemi svou, a shromažďovati úrodu její;

11 Sedmého pak léta ponecháš , ať odpočine, aby jedli chudí lidu tvého. Co pak zůstane po nich, pojí zvěř polní. Tak uděláš s vinicí svou i s olivovím svým.

12 Šest dní budeš dělati díla svá, dne pak sedmého přestaneš, aby odpočinul vůl tvůj i osel tvůj, a oddechl syn děvky tvé i příchozí.

13 Ve všech těch věcech, kteréž mluvil jsem vám, ostříhati se budete. Jména bohů cizích ani připomínati nebudete, aniž bude slyšáno z úst tvých.

14 Třikrát slaviti mi budeš svátek na každý rok.

15 Slavnosti přesnic ostříhati budeš. Sedm dní jísti budeš chleby přesné, jakž jsem přikázal tobě, v čas vyměřený měsíce Abib; nebo v ten vyšel jsi z Egypta. Aniž se ukážete přede mnou prázdní.

16 A držeti budeš slavnost žně, když mi obětovati budeš prvotiny prací svých z toho, což jsi vsel na poli. Slavnost také sklizení držeti budeš při vyjití roku, když sklidíš práce své z pole.

17 Třikrát v roce ukáže se každý z tvých pohlaví mužského před tváří Panovníka Hospodina.

18 Nebudeš obětovati krve z oběti mé, dokavadž u tebe kvas jest, aniž zůstane tuk slavnosti mé do jitra.

19 Prvotiny prvních úrod země své přinášeti budeš do domu Hospodina Boha svého. Nebudeš vařiti kozelce v mléku mateře jeho.

20 Aj, já pošli anděla před tebou, aby ostříhal tebe na cestě, a přivedl tě na místo, kteréž jsem připravil.

21 Šetrně se měj před ním, a poslouchej hlasu jeho. Nepopouzej ho, neboť nepromine přestoupení vašeho, poněvadž jméno mé jest u prostřed něho.

22 Nebo budeš-li věrně poslouchati hlasu jeho, a činiti, cožť bych koli řekl: tedy nepřítelem budu nepřátel tvých, a trápiti budu ty, jenž tebe trápí.

23 Nebo půjde anděl můj před tebou, a uvede tě do země Amorejského a Hetejského, Ferezejského a Kananejského, Hevejského a Jebuzejského, kteréž vyhladím.

24 Nebudeš se klaněti bohům jejich, ani jim sloužiti, aniž dělati budeš tak, jako oni dělají; ale z gruntu vyvrátíš je, a obrazy jejich na kusy stroskoceš.

25 Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostředku tvého.

26 Nebudeť, která by potratila, ani neplodná v zemi tvé; počet dnů tvých doplním.

27 Strach svůj pustím před tebou, a předěsím všeliký lid, proti kterémuž vyjdeš, a způsobím to, aby všickni nepřátelé tvoji utíkali před tebou.

28 Pošli i sršně před tebou, aby vyhnali Hevea, a Kananea a Hetea před tváří tvou.

29 Nevyženu ho od tváři tvé v jednom roce, aby se země neobrátila v poušť, a nerozmnožily se proti tobě šelmy divoké.

30 Pomalu vyháněti jej budu od tváři tvé, až bys ty se rozplodil, a dědičně mohl ujíti zemi.

31 Položím pak meze tvé od moře Rudého až k moři Filistinskému, a od pouště až k řece; nebo v ruce vaše dám obyvatele země, a vyženeš je od tváři své.

32 Neučiníš s nimi a bohy jejich smlouvy.

33 Nebudou bydliti v zemi tvé, aby nepřipravili tě k hříchu proti mně, když bys ctil bohy jejich; nebo by to bylo tobě osídlem.

  

Exploring the Meaning of Exodus 23      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 9246. In this chapter the subject treated of in the internal sense is the shunning of the falsities of doctrine and of the evils of life; and that when this is done, truths of doctrine and goods of life are implanted, and through these the man of the church is regenerated by the Lord.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 23      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 9246. In this chapter the subject treated of in the internal sense is the shunning of the falsities of doctrine and of the evils of life; and that when this is done, truths of doctrine and goods of life are implanted, and through these the man of the church is regenerated by the Lord.

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 737, 1001, 1444, 1736, 1754, 1925, 2342, ...

Apocalypse Revealed 44, 81, 344, 444, 567, 578, 623, ...

True Christian Religion 299


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 130, 313, 329, 388, 412, 518, 650, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:3, 15:18, 21, 24:7, 35:5, 39:17

Exodus 12:10, 15, 13:3, 4, 15:16, 26, 18:8, 20:3, 5, 8, 10, 16, 22:20, 28, 32:34, 33:2, 34:12, 13, 17, 18, 24

Leviticus 18:3, 19:15, 16, 23:6, 9, 10, 17, 34, 39, 25:3, 7

Numeri 14:11, 35, 15:21, 18:12, 13, 20:16, 22:3, 24:8, 25:2, 28:26, 34:2, 12

Deuteronomium 1:17, 2:25, 6:1, 13, 19, 7:1, 2, 5, 14, 20, 22, 9:3, 11:24, 12:30, 14:21, 15:11, 16:1, 19, 19:16, 20:18, 22:1, 26:10, 33:27

Jozue 2:24, 5:13, 14, 9:7, 10:40, 13:6, 22:5, 23:7, 13, 24:8, 12, 15, 19

Soudců 2:2, 3, 13:18

1. Samuelova 8:3, 15:24

1 Královská 9:25

2. Královská 17:8, 11, 18:4

1. Paralipomenon 28:8

2. Paralipomenon 9:26, 14:2, 25:14

Nehejháš 10:32, 36

Jób 5:26

Žalmy 35:1, 42:3, 72:8, 82:3, 91:11, 94:21, 106:36

Přísloví 3:9, 11:21, 17:15, 23, 18:5, 22:22

Kazatel 7:7

Izajáš 5:20, 23, 9:5, 10:1, 2, 33:15, 63:9

Ezechiel 22:29, 44:30, 46:9, 48:13, 14

Ozeáš 10:2

Ámos 5:12

Micheáš 6:6

Zacharjáš 12:8, 13:2

Malachiáš 3:1

Matouš 28:12

Marek 2:27, 15:15

Lukáš 2:41, 6:27, 23:24

Významy biblických slov

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

osel
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

nenávisti
Pokud někoho opravdu nenávidíte, znamená to, že byste ho zabili a zničili jeho pověst, pokud by to bylo možné bez následků - není to moc...

pod
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...


Když jíme, naše těla rozkládají potravu a získávají z ní energii i materiály pro stavbu a opravu těla. Tento proces je v Bibli na symbolické...

polní
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

syn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

třikrát
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

abib
The month Abib in the Hebrew calendar signifies the beginning of a new spiritual state. The Passover, and with it, the beginning of the Exodus...

Egypta
Egypt v Bibli znamená poznání a lásku k poznání. V dobrém smyslu to znamená poznání pravdy od Pána prostřednictvím Bible, ale v přirozeném smyslu to...

poli
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

práce
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

pole
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

nepřátel
Nepřítel v Bibli označuje lidi, kteří mají rádi zlo a falešné myšlení, které pramení ze zla. Na hlubší úrovni odkazuje na samotné síly pekla a...

anděl
'A messenger' signifies communication.

nemoc
'The sickness prior to death means a movement towards regeneration, so the next stage towards it. A person is by nature in a state of...

nepřátelé
Nepřítel v Bibli označuje lidi, kteří mají rádi zlo a falešné myšlení, které pramení ze zla. Na hlubší úrovni odkazuje na samotné síly pekla a...

sršně
'Hornets,' as mentioned in Exodus 23:28, signify falsities of a tormenting and destructive kind, striking with formidable terror, or the dread of those who are...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Feast of Ingathering
Color the pictures of the Children of Israel celebrating this feast, then attach the pictures together to display.
Project | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Our Guardian Angels
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: The Lord's Fruitful Harvest
Teaching Support | Ages over 15

 Thanking the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Significance of Thanksgiving
Worship Talk | Ages over 18

 Three Feasts
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: