Exodus 19

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 18   Exodus 20 →

1 Měsíce třetího po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v ten den přišli na poušť Sinai.

2 Nebo hnuvše se z Rafidim, přišli až na poušť Sinai a položili se na té poušti; a tu rozbili Izraelští stany naproti hoře.

3 Mojžíš pak vstoupil k Bohu. A mluvil hlasem k němu Hospodin s té hory, řka: Takto díš domu Jákobovu, a oznámíš synům Izraelským:

4 Sami jste viděli, co jsem učinil Egyptským, a jak jsem vás nesl na křídlách orličích, a přivedl jsem vás k sobě.

5 Protož nyní, jestliže skutečně poslouchati budete hlasu mého, a ostříhati smlouvy mé, budete mi lid zvláštní mimo všecky lidi, ačkoli má jest všecka země.

6 A vy budete mi království kněžské a národ svatý. Tať jsou slova, kteráž mluviti budeš synům Izraelským.

7 Protož přišel Mojžíš a svolav starší lidu, předložil jim všecka slova ta, kteráž mu přikázal Hospodin.

8 Odpověděl pak všecken lid společně, a řekl: Cožkoli mluvil Hospodin, budeme činiti. A oznámil zas Mojžíš Hospodinu slova lidu.

9 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Aj, já půjdu k tobě v hustém oblaku, aby slyšel lid, když mluviti budu s tebou, ano také, aby tobě věřil na věky. Nebo byl oznámil Mojžíš Hospodinu slova lidu.

10 Řekl dále Hospodin Mojžíšovi: Jdi k lidu, a posvěť jich dnes a zítra; a nechť svá roucha zeperou.

11 A ať jsou hotovi ke dni třetímu, nebo v den třetí sstoupí Hospodin před očima všeho lidu na horu Sinai.

12 Uložíš pak lidu meze všudy vůkol a povíš: Varujte se, abyste nevstupovali na horu, ani nedotýkali se krajů jejích. Kdož by se koli dotkl hory, smrtí umře.

13 Nedotkneť se ho ruka, ale ukamenován neb zastřelen bude; buď že by hovado bylo, buď člověk, nebudeť živ. Když se zdlouha troubiti bude, teprv oni vstoupí na horu.

14 Sstoupiv tedy Mojžíš s hůry k lidu, posvětil ho; a oni zeprali roucha svá.

15 I mluvil k lidu: Buďtež hotovi ke dni třetímu; nepřistupujte k manželkám svým.

16 I stalo se dne třetího, když bylo ráno, že bylo hřímání s blýskáním a oblak hustý na té hoře, zvuk také trouby velmi tuhý, až se zhrozil všecken lid, kterýž byl v ležení.

17 Tedy Mojžíš vyvedl lid z ležení vstříc Bohu; a lid stál dole pod horou.

18 Hora pak Sinai všecka se kouřila, proto že sstoupil na ni Hospodin v ohni, a vystupoval dým její jako dým z vápenice, a třásla se všecka hora velmi hrubě.

19 Zvuk také trouby více se rozmáhal, a silil se náramně. Mojžíš mluvil, a Bůh mu odpovídal hlasem.

20 Sstoupil pak Hospodin na horu Sinai, na vrch hory; a když povolal Hospodin Mojžíše na vrch hory, vstoupil Mojžíš.

21 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Sstup, osvědč lidu, ať se nevytrhují k Hospodinu, chtějíce ho viděti, aby nepadlo jich množství;

22 Nýbrž ani sami kněží, kteříž, majíce přistupovati k Hospodinu, posvěcují se, aby se neobořil na ně Hospodin.

23 Mojžíš pak řekl Hospodinu: Nebudeť moci lid vstoupiti na horu Sinai, poněvadž jsi ty osvědčil nám, řka: Obmez horu a posvěť ji.

24 I řekl jemu Hospodin: Jdi, sstup, a potom vstup ty a Aron s tebou. Kněží pak a lid ať se nepokoušejí vstoupiti k Hospodinu, aby se na ně neobořil.

25 I sešel Mojžíš k lidu, a to jim oznámil.

← Exodus 18   Exodus 20 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 901, 1416, 1861, 2332, 2788, 2842, 3901, ...

Apocalypse Revealed 24, 166, 236, 336, 378, 397, 505, ...

O životě 59

Pravé křesťanství 284


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 55, 78, 179, 195, 273, 281, 405, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:
Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 19:28, 35:2

Exodus 3:1, 4, 12, 4:28, 29, 6:7, 14:31, 15:26, 17:1, 19:3, 20, 20:18, 21, 24:2, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 28:36, 34:3, 4, 9

Leviticus 10:3, 11:44, 45, 15:18, 19:2, 20:24

Numeri 1:1, 4:15, 19, 20, 10:12, 11:18, 12:8, 16:3, 31:23, 33:15

Deuteronomium 1:30, 31, 4:10, 11, 20, 34, 36, 5:5, 22, 27, 9:29, 10:14, 26:17, 19, 29:1, 32:11, 33:2

Jozue 3:5, 23:3, 24:21, 24

1. Samuelova 6:19, 21:5

1 Královská 8:53

1. Paralipomenon 13:9, 11

Nehejháš 9:13

Jób 41:3

Žalmy 18:9, 12, 68:9, 77:19, 81:8, 97:2, 104:32, 114:2, 4, 135:4

Izajáš 61:6

Jeremiáše 7:23, 13:11

Ozeáš 11:1

Abakuk 3:6

Ageus 2:5

Skutky apoštolů 7:38

2. list Korintským 1

1. list Tesalonickým 4:16

Titovi 2:14

Židům 12:18, 19, 20, 26

1. list Petrův 2:5, 9

Zjevení Janovo 1:10, 4:1, 5, 8:5, 9:2

Word/Phrase Explanations

Sinai
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

oblak
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

dým
'Smoke' signifies divine truth in extremes, because 'fire' which gives off smoke, signifies love. 'Smoke' also signifies the same thing as 'cloud' in many places....

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 "All that the Lord has spoken…" Calligraphy
Project | Ages 7 - 14

 Church Window
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Gaining Meaning from the Word
Worship Talk | Ages over 18

 Imagine Being on Mount Sinai
How would you feel if you were near Mount Sinai, seeing the lightening and hearing the thunder and trumpet?
Activity | Ages 7 - 10

 Marriage: Covenant with the Lord
Marriage is a binding covenant between two people. When the covenant is brought before the Lord it becomes a three way covenant between husband, wife, and the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: Seeds of Truth
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Goes Up on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Obeying the Ten Commandments
Article | Ages 15 - 17

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Prayers for Children: Seeds of Truth
Activity | Ages 7 - 14

 Ten Commandments in Our Hearts
Make a heart with a door that opens to see the Ten Commandments in a person's heart. 
Project | Ages 4 - 10

 Ten Commandments Sequencing Cards
Use these cards to sequence the commandments and sort them into categories
Activity | Ages 7 - 14

 The Lord on Mount Sinai
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments and the Lord's Prayer
Activity | Ages over 15

 The Ten Commandments Project
Shows how the Ten Commandments relate to the two great commandments. The first tablet tells us how to love the Lord and the second tablet tells us how to love our neighbor.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: