Exodus 19

Studovat vnitřní smysl

← Exodus 18   Exodus 20 →         

1 Měsíce třetího po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v ten den přišli na poušť Sinai.

2 Nebo hnuvše se z Rafidim, přišli až na poušť Sinai a položili se na té poušti; a tu rozbili Izraelští stany naproti hoře.

3 Mojžíš pak vstoupil k Bohu. A mluvil hlasem k němu Hospodin s té hory, řka: Takto díš domu Jákobovu, a oznámíš synům Izraelským:

4 Sami jste viděli, co jsem učinil Egyptským, a jak jsem vás nesl na křídlách orličích, a přivedl jsem vás k sobě.

5 Protož nyní, jestliže skutečně poslouchati budete hlasu mého, a ostříhati smlouvy mé, budete mi lid zvláštní mimo všecky lidi, ačkoli má jest všecka země.

6 A vy budete mi království kněžské a národ svatý. Tať jsou slova, kteráž mluviti budeš synům Izraelským.

7 Protož přišel Mojžíš a svolav starší lidu, předložil jim všecka slova ta, kteráž mu přikázal Hospodin.

8 Odpověděl pak všecken lid společně, a řekl: Cožkoli mluvil Hospodin, budeme činiti. A oznámil zas Mojžíš Hospodinu slova lidu.

9 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Aj, já půjdu k tobě v hustém oblaku, aby slyšel lid, když mluviti budu s tebou, ano také, aby tobě věřil na věky. Nebo byl oznámil Mojžíš Hospodinu slova lidu.

10 Řekl dále Hospodin Mojžíšovi: Jdi k lidu, a posvěť jich dnes a zítra; a nechť svá roucha zeperou.

11 A ať jsou hotovi ke dni třetímu, nebo v den třetí sstoupí Hospodin před očima všeho lidu na horu Sinai.

12 Uložíš pak lidu meze všudy vůkol a povíš: Varujte se, abyste nevstupovali na horu, ani nedotýkali se krajů jejích. Kdož by se koli dotkl hory, smrtí umře.

13 Nedotkneť se ho ruka, ale ukamenován neb zastřelen bude; buď že by hovado bylo, buď člověk, nebudeť živ. Když se zdlouha troubiti bude, teprv oni vstoupí na horu.

14 Sstoupiv tedy Mojžíš s hůry k lidu, posvětil ho; a oni zeprali roucha svá.

15 I mluvil k lidu: Buďtež hotovi ke dni třetímu; nepřistupujte k manželkám svým.

16 I stalo se dne třetího, když bylo ráno, že bylo hřímání s blýskáním a oblak hustý na té hoře, zvuk také trouby velmi tuhý, až se zhrozil všecken lid, kterýž byl v ležení.

17 Tedy Mojžíš vyvedl lid z ležení vstříc Bohu; a lid stál dole pod horou.

18 Hora pak Sinai všecka se kouřila, proto že sstoupil na ni Hospodin v ohni, a vystupoval dým její jako dým z vápenice, a třásla se všecka Hora velmi hrubě.

19 Zvuk také trouby více se rozmáhal, a silil se náramně. Mojžíš mluvil, a Bůh mu odpovídal hlasem.

20 Sstoupil pak Hospodin na horu Sinai, na vrch hory; a když povolal Hospodin Mojžíše na vrch hory, vstoupil Mojžíš.

21 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Sstup, osvědč lidu, ať se nevytrhují k Hospodinu, chtějíce ho viděti, aby nepadlo jich množství;

22 Nýbrž ani sami kněží, kteříž, majíce přistupovati k Hospodinu, posvěcují se, aby se neobořil na ně Hospodin.

23 Mojžíš pak řekl Hospodinu: Nebudeť moci lid vstoupiti na horu Sinai, poněvadž jsi ty osvědčil nám, řka: Obmez horu a posvěť ji.

24 I řekl jemu Hospodin: Jdi, sstup, a potom vstup ty a Aron s tebou. Kněží pak a lid ať se nepokoušejí vstoupiti k Hospodinu, aby se na ně neobořil.

25 I sešel Mojžíš k lidu, a to jim oznámil.

← Exodus 18   Exodus 20 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 901, 1416, 1861, 2332, 2788, 2842, 3901, ...

Apocalypse Revealed 24, 166, 236, 336, 378, 397, 505, ...

O životě 59

True Christian Religion 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 55, 78, 179, 195, 273, 281, 405, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 19:28, 35:2

Exodus 3:1, 4, 12, 4:28, 29, 6:7, 14:31, 15:26, 17:1, 19:3, 20, 20:18, 21, 24:2, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 28:36, 34:3, 4, 9

Leviticus 10:3, 11:44, 45, 15:18, 19:2, 20:24

Numeri 1:1, 4:15, 19, 20, 10:12, 11:18, 12:8, 16:3, 31:23, 33:15

Deuteronomium 1:30, 31, 4:10, 11, 20, 34, 36, 5:5, 22, 27, 9:29, 10:14, 26:17, 19, 29:1, 32:11, 33:2

Jozue 3:5, 23:3, 24:21, 24

1. Samuelova 6:19, 21:5

1 Královská 8:53

1. Paralipomenon 13:9, 11

Nehejháš 9:13

Jób 41:3

Žalmy 18:9, 12, 68:9, 77:19, 81:8, 97:2, 104:32, 114:2, 4, 135:4

Izajáš 61:6

Jeremiáše 7:23, 13:11

Ozeáš 11:1

Abakuk 3:6

Ageus 2:5

Skutky apoštolů 7:38

2. list Korintským 1

1. list Tesalonickým 4:16

Titovi 2:14

Židům 12:18, 19, 20, 26

1. list Petrův 2:5, 9

Zjevení Janovo 1:10, 4:1, 5, 8:5, 9:2

Významy biblických slov

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

Sinai
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hory
'Hills' signify the good of charity.

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

národ
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

přišel
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

starší
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

odpověděl
„Odpovědět“ obecně znamená stav duchovní vnímavosti. To v konečném důsledku znamená být vnímaví k Pánu, který se neustále snaží nalévat skutečné myšlenky a touhy po...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

slyšel
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

zítra
'Tomorrow' signifies eternity.

třetí
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

ruka
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ukamenován
The act of 'stoning' means condemnation and a curse, because of the destruction of truth in the church.

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

oblak
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

hora
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

dým
'Smoke' signifies divine truth in extremes, because 'fire' which gives off smoke, signifies love. 'Smoke' also signifies the same thing as 'cloud' in many places....

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 "All that the Lord has spoken…" Calligraphy
Project | Ages 7 - 14

 Church Window
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Gaining Meaning from the Word
Worship Talk | Ages over 18

 Imagine Being on Mount Sinai
How would you feel if you were near Mount Sinai, seeing the lightening and hearing the thunder and trumpet?
Activity | Ages 7 - 10

 Marriage: Covenant with the Lord
Marriage is a binding covenant between two people. When the covenant is brought before the Lord it becomes a three way covenant between husband, wife, and the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: Seeds of Truth
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Goes Up on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mount Sinai Diorama
Print the figures of Moses and the Children of Israel, use playdough to make Mount Sinai, then arrange in a diorama.
Project | All Ages

 Obeying the Ten Commandments
Article | Ages 15 - 17

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Prayers for Children: Seeds of Truth
Activity | Ages 7 - 14

 Ten Commandments in Our Hearts
Make a heart with a door that opens to see the Ten Commandments in a person's heart. 
Project | Ages 4 - 10

 Ten Commandments Sequencing Cards
Use these cards to sequence the commandments and sort them into categories.
Activity | Ages 7 - 14

 The Lord Gives the Ten Commandments
Story | Ages 4 - 6

 The Lord on Mount Sinai
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments and the Lord's Prayer
Activity | Ages over 15

 The Ten Commandments Project
Shows how the Ten Commandments relate to the two great commandments. The first tablet tells us how to love the Lord and the second tablet tells us how to love our neighbor.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: