Exodus 17

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 16   Exodus 18 →

1 Tedy když se odebralo všecko shromáždění synů Izraelských z pouště Sin, po stanovištích svých vedlé rozkazu Hospodinova, položili se v Rafidim, kdež nebylo vod, kteréž by lid píti mohl.

2 Protož domlouval se lid na Mojžíše, pravě: Dejte nám vody, abychom pili. Jimž odpověděl Mojžíš: Proč se na mne domlouváte? Proč pokoušíte Hospodina?

3 I žíznil tu lid pro nedostatek vod, a reptal na Mojžíše a mluvil: Proč jsi vyvedl nás z Egypta, abys mne s syny i dobytky mými žízní zmořil?

4 Tedy volal Mojžíš k Hospodinu, řka: Což mám činiti s tím lidem? Však již tudíž ukamenují mne.

5 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Jdiž před lidem, pojma s sebou některé z starších Izraelských; hůl také svou kterouž jsi udeřil v vodu, vezmi do ruky své a jdi.

6 Aj, já státi budu před tebou tam na skále, na Orébě; i udeříš v skálu, a vyjdou z ní vody, kteréž bude píti lid. I učinil tak Mojžíš před očima starších Izraelských.

7 A dal jméno místu tomu Massah a Meribah, pro reptání synů Izraelských, a že pokoušeli Hospodina, řkouce: Jest-li Hospodin u prostřed nás, či není?

8 Přitáhl pak Amalech, a bojoval s Izraelem v Rafidim.

9 I řekl Mojžíš k Jozue: Vybeř nám některé muže, a vytáhna, bojuj s Amalechem; já zítra státi budu na vrchu hory, a hůl Boží v ruce své míti budu.

10 Tedy Jozue udělal tak, jakž mu poručil Mojžíš, a bojoval s Amalechem; Mojžíš pak, Aron a Hur vstoupili na vrch hory.

11 A dokudž Mojžíš vzhůru držel ruce své, vítězil Izrael; ale jakž opouštěl ruku svou, přemáhal Amalech.

12 Ale že ruce Mojžíšovy byly obtíženy, protož vzavše kámen, podložili pod něho, a on sedl na něm; Aron pak a Hur podpírali ruce jeho, jeden z jedné, druhý z druhé strany. I byly obě ruce jeho vztažené až do západu slunce.

13 A tak porazil Jozue Amalecha i lid jeho mečem.

14 Mluvil potom Hospodin k Mojžíšovi: Vpiš to do knih na památku, a pilně to vkládej v uši Jozue, že do konce vyhladím památku Amalechovu všudy pod nebem.

15 Tedy vzdělal Mojžíš oltář a nazval jméno jeho: Hospodin korouhev má.

16 Nebo řekl: Tak má jmenován býti, proto že ruka nad trůnem Hospodinovým osvědčuje boj Hospodinův proti Amalechovi od národu až do národu.

← Exodus 16   Exodus 18 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 340, 878, 1679, 2702, 2724, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 485


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 411, 518, 727, 734

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2

An Invitation to the New Church 35

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 12:7, 8, 14:7

Exodus 4:20, 7:20, 14:11, 15:22, 24, 25, 16:1, 3, 18:21, 19:2, 24:4, 13, 14, 27:1, 32:5, 33:11

Numeri 9:17, 23, 13:8, 16, 29, 14:10, 20:2, 8, 11, 13, 24:20, 27:18, 31:3, 33:12, 14

Deuteronomium 6:16, 8:15, 9:22, 25:17, 18, 19, 33:8

Jozue 8:3, 26

Soudců 6:3

1. Samuelova 14:48, 15:2, 30:6

1. Paralipomenon 2:19, 4:42, 43

Nehejháš 9:15, 20

Žalmy 44:6, 74:15, 78:15, 18, 81:8, 95:8, 99:6, 105:41, 106:32, 107:5, 114:8

Izajáš 48:21

Jeremiáše 30:2

Jan 8:59

Skutky apoštolů 14:19

1. list Korintským 10:4

Židům 3:8, 6:13

Word/Phrase Explanations

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Jozue
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

oltář
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 At Rephidim
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Holding Up the Hands of Moses
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joshua Leads the Battle, Aaron and Hur
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Look to the Higher Power
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Moses’ Hands Held Up
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Moses Striking the Rock
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Lord Gives Water (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6


Přeložit: