Exodus 16

Studovat vnitřní smysl

           

1 Když se pak hnuli z Elim, přišlo všecko množství synů Izraelských na poušť Sin, kteráž jest mezi Elim a Sinai, v patnáctý den druhého měsíce po vyjití z země Egyptské.

2 I reptalo všecko shromáždění synů Izraelských proti Mojžíšovi a proti Aronovi na poušti.

3 A mluvili jim synové Izraelští: Ó bychom byli zemřeli od ruky Hospodinovy v zemi Egyptské, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme se najídali chleba do sytosti! A teď vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste zmořili všecko shromáždění toto hladem.

4 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Aj, já dám vám chleba s nebe jako déšť, a vycházeti bude lid a sbírati, což by postačilo na každý den, abych ho zkusil, bude-li choditi v zákoně mém, či nebude.

5 V den pak šestý přistrojí sobě to, co přinesou; a bude toho dvakrát více, než toho, což sbírati mají na každý den.

6 Tedy mluvil Mojžíš a Aron všechněm synům Izraelským: U večer poznáte, že Hospodin vyvedl vás z země Egyptské.

7 A ráno uzříte slávu Hospodinovu; neboť jest slyšel reptání vaše proti Hospodinu. My zajisté co jsme, že repcete proti nám?

8 Mluvil dále Mojžíš: Z toho, pravím, poznáte, když vám dá Hospodin u večer masa, abyste se najedli, a chleba ráno do sytosti, poněvadž slyšel Hospodin reptání vaše, jimiž jste na něj reptali. Nebo my co jsme? Ne proti námť jsou reptání vaše, ale proti Hospodinu.

9 I řekl Mojžíš Aronovi: Mluv ke všemu shromáždění synů Izraelských: Přistuptež před oblíčej Hospodinův; neboť jest slyšel reptání vaše.

10 Stalo se pak, když mluvil Aron ke všemu shromáždění synů Izraelských, že se obrátili tváří k poušti, a aj, sláva Hospodinova ukázala se v oblaku.

11 (A již byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

12 Slyšelť jsem reptání synů Izraelských. Mluviž jim a pověz: K večerou jísti budete maso, a ráno chlebem nasyceni budete, abyste poznali, že já jsem Hospodin Bůh váš.)

13 Tedy stalo se u večer, že přiletěly křepelky a přikryly tábor; ráno pak spadla rosa okolo táboru.

14 A když přestalo padání rosy, aj, ukázalo se po vrchu pouště drobného cosi a okrouhlého, drobného jako jíní na zemi.

15 Což vidouce synové Izraelští, řekli jeden druhému: Man jest toto. Nebo nevěděli, co by bylo. Tedy řekl jim Mojžíš: To jest ten chléb, kterýž vám dal Hospodin ku pokrmu.

16 To jest, o čemž přikázal Hospodin: Nasbírejte sobě toho každý k svému pokrmu; gomer na jednoho člověka vedlé počtu osob vašich, každý na ty, kteříž jsou v stanu jeho, vezmete.

17 I učinili tak synové Izraelští, a nasbírali jiní více, jiní méně.

18 Potom měřili na gomer. A nezbylo tomu, kdo nasbíral mnoho, a ten, kdo nasbíral málo, neměl nedostatku; ale každý, což mohl snísti, nasbíral.

19 I řekl jim Mojžíš: Žádný ať nic z toho nepozůstavuje k jitru.

20 Ale neuposlechli Mojžíše. Nebo někteří zanechali díl z toho až do jitra; i zčervivělo a zsmradilo se. Pročež rozhněval se na ně Mojžíš.

21 Tak tedy sbírali to každého jitra, každý což snísti mohl. A když horké bylo slunce, tedy se ta manna rozpouštěla.

22 Když pak bylo v den šestý, nasbírali toho chleba dvojnásobně, po dvou gomer na každého; protož přišla všecka knížata toho shromáždění, a pověděli Mojžíšovi.

23 Kterýžto řekl jim: Toť jest, což mluvil Hospodin: Odpočinutí soboty svaté Hospodinu bude zítra. Což byste měli péci, pecte, a což byste vařiti měli, vařte dnes; což pak koli zbude, nechte sobě a schovejte to k jitru.

24 Protož schovali to do rána, jakž přikázal Mojžíš; a nezsmradilo se, ani v něm červů nebylo.

25 I řekl Mojžíš: Jeztež to dnes, poněvadž sobota jest dnes Hospodinu; dnes toho nenaleznete na poli.

26 Po šest dní budete to sbírávati, den pak sedmý sobota jest; nebude bývati manny v ní.

27 Stalo se pak dne sedmého, že vyšli někteří z lidu sbírat, a nenašli.

28 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: I dokudž zpěčovati se budete přikázaní mých ostříhati a zákonů mých?

29 Viztež, žeť Hospodin vám dal sobotu, a proto on vám dává v den šestý chleba na dva dni. Zůstaňte každý v svém, aniž kdo vycházej z místa svého v den sedmý.

30 I odpočinul lid v den sedmý.

31 Nazval pak lid Izraelský jméno toho chleba man; kterýž byl jako símě koliandrové, a bílý, a chut jeho jako koláče s medem.

32 Řekl také Mojžíš: Toť jest, což přikázal Hospodin: Naplň gomer tou mannou, aby chována byla na budoucí věky vaše, aby viděli pokrm, kterýž jsem vám dával jísti na poušti, když jsem vás vyvedl z země Egyptské.

33 I řekl Mojžíš Aronovi: Vezmi jedno věderce, a vsyp do něho plné gomer manny; a nech jí před tváří Hospodinovou, aby chována byla na budoucí věky vaše.

34 A protož jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, nechal jí Aron před svědectvím, aby tu chována byla.

35 Jedli pak synové Izraelští mannu za čtyřidceti let, dokudž nevešli do země, v níž bydliti měli; mannu jedli, dokudž nepřišli k končinám země Kananejské.

36 Gomer pak jest desátý díl efi.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2838, 3579, 5620, 8351, 10114, 10115, 10134, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 146, 179, 386

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 20

Last Judgment (Posthumous) 337, 345

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 6:7, 12:10, 14:11, 15:24, 25, 17:1, 3, 20:8, 24:16, 40:34, 35

Leviticus 9:23, 25:21, 22

Numeri 11:4, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 31, 14:10, 11, 27, 16:11, 13, 20:4, 21:5, 32:13, 33:11

Deuteronomium 2:7, 8:2, 3, 4, 16, 29:4

Jozue 5:12

Rút 2:17

1. Samuelova 8:7

2. Královská 17:14, 15

Nehejháš 9:15, 20

Žalmy 78:10, 19, 24, 28, 81:11, 105:40, 106:25, 107:5

Ezechiel 5:6, 45:11

Matouš 6:34, 12:8

Lukáš 10:16

Jan 6:31

Skutky apoštolů 13:18

1. list Korintským 10:3

2. list Korintským 8:15

Židům 9:4

Zjevení Janovo 2:17

Významy biblických slov

elim
Elim (Exod. 15:27) signifies a state of illustration and of affection, thus of consolation after temptation.

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

Sinai
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...

patnáctý
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

nebe
„Vzduch“ v Bibli představuje myšlenku, ale velmi obecně - spíše jako naše schopnost vnímat myšlenky a způsob, jakým máme tendenci myslet, spíše než naše konkrétní...

déšť
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

šestý
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

večer
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

slyšel
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

reptání
'To murmur' denotes complaint and pain from the bitterness of temptation.

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

maso
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

křepelky
'Quails,' as in Exodus 16:13, signify natural delight, because a quail was a bird of the sea, which signifies the natural principle, and its flesh,...

tábor
Tábory v Bibli představují duchovní řád - celou sbírku touhy člověka (nebo církevní komunity) o dobrých a pravdivých nápadech, jak být dobrý, vše ve správném...

rosa
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

chléb
Stejně jako přírodní potrava živí přirozené tělo, tak duchovní potrava živí duchovní tělo. A protože naše duchovní tělo je výrazem toho, co milujeme, pak duchovní...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

soboty
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

zítra
'Tomorrow' signifies eternity.

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

sobota
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

poli
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

dává
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

bílý
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Food
Illustrations of three places in the Word that mention food. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Gathering Manna
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Gathering Manna
Give children little pieces of round pasta or couscous to glue onto a picture of a woman gathering manna.
Project | Ages up to 10

 Give Us This Day Our Daily Bread
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Manna
Article | Ages 7 - 14

 Manna and Quail
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Manna from Heaven
On one side, draw the Israelites gathering manna or glue little balls of "manna" made with flour, olive oil, water, etc. Use the other side to give examples of "heavenly manna" from the Word.
Project | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Our Daily Bread
Activity | Ages 4 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Pillar of Fire and Cloud, Crossing the Red Sea, Manna
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Quails and Manna
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Quails and Manna (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Quotes: Our Daily Bread
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Praise the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Israelites Gather Manna
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord Provides for the Children of Israel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord Sends Quail
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Video Discussion Questions: Manna in the Wilderness
Rev. Chris Barber suggested that the manna in our lives is the feelings of gratitude we experience when someone does something nice for us, the satisfaction we get from doing a job well done, or the warm feelings we get from connecting with others.
Activity | Ages 11 - 17


Přeložit: