Exodus 15

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 14   Exodus 16 →

1 Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraelští píseň tuto Hospodinu, a řekli takto: Zpívati budu Hospodinu, neboť jest slavně zveleben; koně i s jezdcem uvrhl do moře.

2 Síla má a píseň jest Hospodin, nebo vysvobodil mne. Onť jest Bůh můj silný, protož stánek vzdělám jemu; onť jest Bůh otce mého, protož vyvyšovati ho budu.

3 Hospodin jest udatný bojovník, Hospodin jméno jeho.

4 Vozy Faraonovy i vojsko jeho uvrhl do moře; a nejpřednější hejtmané jeho ztopeni jsou v moři Rudém.

5 Propasti přikryly je; vpadli do hlubiny jako kámen.

6 Pravice tvá, Hospodine, zvelebena jest v síle, pravice tvá, ó Hospodine, potřela nepřítele.

7 A ve mnohé vyvýšenosti své podvrátil jsi povstávající proti tobě; pustils hněv svůj, kterýžto sežral je jako strniště.

8 A duchem chřípí tvých shromážděny jsou vody, stály tekuté vody jako hromada, ssedly se propasti u prostřed moře.

9 Řekl nepřítel: Honiti budu, dohoním se, budu děliti loupeže, nasytí se jimi duše má, vytrhnu meč svůj, zahladí je ruka má.

10 Povanul jsi větrem svým, i přikrylo je moře; pohlceni jsou jako olovo v prudkých vodách.

11 Kdo podobný tobě mezi silnými, ó Hospodine? Kdo jest tak, jako ty, velebný v svatosti, hrozný v chvalách, činící divy?

12 Vztáhls pravici svou, i požřela je země.

13 Zprovodíš v milosrdenství svém lid tento, kterýž jsi vykoupil; laskavě povedeš jej v síle své k příbytku svatosti své.

14 Uslyší lidé, bouřiti se budou; bolest zachvátí obyvatele Filistinské.

15 Tedy zkormoucena budou knížata Idumejská, silné Moábské podejme strach, rozplynou se všickni obyvatelé Kananejští.

16 Připadne na ně strach a lekání, pro velikost ramene tvého; mlčeti budou jako kámen, dokudž nepřejde lid tvůj, ó Hospodine, dokudž nepřejde lid ten, kteréhožs sobě dobyl.

17 Uvedeš je, a štípíš je na hoře dědictví svého, na místě, kteréž jsi k příbytku svému připravil, Hospodine, v svatyni, kterouž utvrdí ruce tvé, Pane.

18 Hospodin kralovati bude na věky věků.

19 Nebo vešli koni Faraonovi s vozy jeho i s jezdci jeho do moře, a obrátil na ně Hospodin vody mořské, synové pak Izraelští šli po suše u prostřed moře.

20 I vzala Maria prorokyně, sestra Aronova, buben v ruku svou, a vyšly za ní všecky ženy s bubny a s píšťalami.

21 I odpovídala jim Maria: Zpívejte Hospodinu, poněvadž slavně zveleben jest; koně i s jezdcem uvrhl do moře.

22 Hnul pak Mojžíš lidem Izraelským od moře Rudého, a táhli na poušť Sur. I šli tři dni po poušti, a nenalezli vod.

23 A přišedše do Marah, nemohli píti vod z Marah, nebo byly hořké; protož nazváno jest jméno jeho Marah.

24 Z té příčiny reptal lid na Mojžíše, řka: Co budeme píti?

25 I volal k Hospodinu, a ukázal mu Hospodin dřevo, kteréž jakž uvrhl do vod, učiněny jsou sladké vody. Tu vydal jemu práva a soudy, a tu ho zkusil.

26 A řekl: Jestliže skutečně poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, a činiti budeš, což spravedlivého jest před očima jeho, a nakloníš uší k přikázaním jeho, a ostříhati budeš všech ustavení jeho: žádné nemoci, kterouž jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe; nebo já jsem Hospodin, kterýž tě uzdravuji.

27 I přišli do Elim, kdež bylo dvanácte studnic vod a sedmdesáte palm; i rozbili tu stany při vodách.

← Exodus 14   Exodus 16 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 643, 842, 1664, 1756, 1928, 2702, 5215, ...

Apocalypse Revealed 343, 411, 774


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 328, 355, 419, 458, 522, 538, 573, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 25:18, 36:16

Exodus 2:4, 3:14, 6:7, 8:6, 14:7, 14, 22, 25, 26, 29, 15:1, 4, 21, 16:2, 4, 17:1, 3, 4, 18:11, 19:5, 23:22, 25, 25:8

Numeri 12:2, 13, 21:17, 22:3, 26:59, 33:8, 9

Deuteronomium 1:30, 2:4, 25, 3:24, 4:34, 5:1, 7:12, 15, 8:2, 16, 10:21, 28:1, 9, 13, 33:5, 26

Jozue 2:9, 11, 3:13, 16, 4:23, 9:9, 22:19, 24:25

Soudců 2:22, 4:4, 5:1, 30, 11:34

Rút 1:20

1. Samuelova 2:2, 4:7, 8, 18:6

2. Samuelova 6:14, 22:1, 3, 16

1 Královská 8:23

2. Královská 2:21, 22:14

1. Paralipomenon 16:25

Nehejháš 6:14, 9:11

Jób 4:9, 9:4

Žalmy 8, 10:16, 18:2, 23:2, 24:8, 44:4, 48:7, 60:2, 68:20, 26, 74:2, 76:7, 77:11, 14, 15, 78:13, 54, 81:9, 86:10, 89:14, 98:1, 103:3, 105:43, 106:12, 113:5, 118:14, 15, 21, 28, 146:10

Izajáš 5:24, 6:3, 25:1, 40:18, 25, 43:1, 46:9, 55:3, 57:15, 63:9, 12

Jeremiáše 10:6, 11:7, 33:2

Ezechiel 16:8, 32:9, 37:26, 28, 47:8

Ozeáš 2:17, 11:3

Micheáš 7:18

Nahum 1:10

Abakuk 3:6

Matouš 6:31

Lukáš 1:51

1. list Petrův 6

Zjevení Janovo 8:11, 11:15, 15:3, 4

Word/Phrase Explanations

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

nepřítel
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Moábské
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

Marah
'Marah' denotes the quality and quantity of temptation, and also what is bitter.

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Egypt
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

dvanácte
'Twelve' signifies all aspects of faith. This has been unknown to the world until now. Nevertheless, this is the constant significance of 'twelve,' anywhere it...

studnic
A fountain signifies the Lord and the Word. A fountain signifies superior truth, and well, inferior truth. A fountain, as in Psalm 104:10, denotes knowledges....

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Bitter and Sweet Water
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Bitter Water at Marah
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Marah and Elim
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Marah and Elim (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Miriam and the Women Praise the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Praise the Lord with Music
Make simple instruments and then praise the Lord with song, dance, and music.
Activity | Ages up to 6

 The Bitter Waters of Marah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel and the Red Sea
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Song by the Red Sea
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: