Exodus 15

Studovat vnitřní smysl

           

1 Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraelští píseň tuto Hospodinu, a řekli takto: Zpívati budu Hospodinu, neboť jest slavně zveleben; koně i s jezdcem uvrhl do moře.

2 Síla má a píseň jest Hospodin, nebo vysvobodil mne. Onť jest Bůh můj silný, protož stánek vzdělám jemu; onť jest Bůh otce mého, protož vyvyšovati ho budu.

3 Hospodin jest udatný bojovník, Hospodin jméno jeho.

4 Vozy Faraonovy i vojsko jeho uvrhl do moře; a nejpřednější hejtmané jeho ztopeni jsou v moři Rudém.

5 Propasti přikryly je; vpadli do hlubiny jako kámen.

6 Pravice tvá, Hospodine, zvelebena jest v síle, pravice tvá, ó Hospodine, potřela nepřítele.

7 A ve mnohé vyvýšenosti své podvrátil jsi povstávající proti tobě; pustils hněv svůj, kterýžto sežral je jako strniště.

8 A duchem chřípí tvých shromážděny jsou vody, stály tekuté vody jako hromada, ssedly se propasti u prostřed moře.

9 Řekl nepřítel: Honiti budu, dohoním se, budu děliti loupeže, nasytí se jimi duše má, vytrhnu meč svůj, zahladí je ruka má.

10 Povanul jsi větrem svým, i přikrylo je moře; pohlceni jsou jako olovo v prudkých vodách.

11 Kdo podobný tobě mezi silnými, ó Hospodine? Kdo jest tak, jako ty, velebný v svatosti, hrozný v chvalách, činící divy?

12 Vztáhls pravici svou, i požřela je země.

13 Zprovodíš v milosrdenství svém lid tento, kterýž jsi vykoupil; laskavě povedeš jej v síle své k příbytku svatosti své.

14 Uslyší lidé, bouřiti se budou; bolest zachvátí obyvatele Filistinské.

15 Tedy zkormoucena budou knížata Idumejská, silné Moábské podejme strach, rozplynou se všickni obyvatelé Kananejští.

16 Připadne na ně strach a lekání, pro velikost ramene tvého; mlčeti budou jako kámen, dokudž nepřejde lid tvůj, ó Hospodine, dokudž nepřejde lid ten, kteréhožs sobě dobyl.

17 Uvedeš je, a štípíš je na hoře dědictví svého, na místě, kteréž jsi k příbytku svému připravil, Hospodine, v svatyni, kterouž utvrdí ruce tvé, Pane.

18 Hospodin kralovati bude na věky věků.

19 Nebo vešli koni Faraonovi s vozy jeho i s jezdci jeho do moře, a obrátil na ně Hospodin vody mořské, synové pak Izraelští šli po suše u prostřed moře.

20 I vzala Maria prorokyně, sestra Aronova, buben v ruku svou, a vyšly za ní všecky ženy s bubny a s píšťalami.

21 I odpovídala jim Maria: Zpívejte Hospodinu, poněvadž slavně zveleben jest; koně i s jezdcem uvrhl do moře.

22 Hnul pak Mojžíš lidem Izraelským od moře Rudého, a táhli na poušť Sur. I šli tři dni po poušti, a nenalezli vod.

23 A přišedše do Marah, nemohli píti vod z Marah, nebo byly hořké; protož nazváno jest jméno jeho Marah.

24 Z té příčiny reptal lid na Mojžíše, řka: Co budeme píti?

25 I volal k Hospodinu, a ukázal mu Hospodin dřevo, kteréž jakž uvrhl do vod, učiněny jsou sladké vody. Tu vydal jemu práva a soudy, a tu ho zkusil.

26 A řekl: Jestliže skutečně poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, a činiti budeš, což spravedlivého jest před očima jeho, a nakloníš uší k přikázaním jeho, a ostříhati budeš všech ustavení jeho: žádné nemoci, kterouž jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe; nebo já jsem Hospodin, kterýž tě uzdravuji.

27 I přišli do Elim, kdež bylo dvanácte studnic vod a sedmdesáte palm; i rozbili tu stany při vodách.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 643, 842, 1664, 1756, 1928, 2702, 5215, ...

Apocalypse Revealed 343, 411, 774


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 328, 355, 419, 458, 522, 538, 573, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 25:18, 36:16

Exodus 2:4, 3:14, 6:7, 8:6, 14:7, 14, 22, 25, 26, 29, 15:1, 4, 21, 16:2, 4, 17:1, 3, 4, 18:11, 19:5, 23:22, 25, 25:8

Numeri 12:2, 13, 21:17, 22:3, 26:59, 33:8, 9

Deuteronomium 1:30, 2:4, 25, 3:24, 4:34, 5:1, 7:12, 15, 8:2, 16, 10:21, 28:1, 9, 13, 33:5, 26

Jozue 2:9, 11, 3:13, 16, 4:23, 9:9, 22:19, 24:25

Soudců 2:22, 4:4, 5:1, 30, 11:34

Rút 1:20

1. Samuelova 2:2, 4:7, 8, 18:6

2. Samuelova 6:14, 22:1, 3, 16

1 Královská 8:23

2. Královská 2:21, 22:14

1. Paralipomenon 16:25

Nehejháš 6:14, 9:11

Jób 4:9, 9:4

Žalmy 8, 10:16, 18:2, 23:2, 24:8, 44:4, 48:7, 60:2, 68:20, 26, 74:2, 76:7, 77:11, 14, 15, 78:13, 54, 81:9, 86:10, 89:14, 98:1, 103:3, 105:43, 106:12, 113:5, 118:14, 15, 21, 28, 146:10

Izajáš 5:24, 6:3, 25:1, 40:18, 25, 43:1, 46:9, 55:3, 57:15, 63:9, 12

Jeremiáše 10:6, 11:7, 33:2

Ezechiel 16:8, 32:9, 37:26, 28, 47:8

Ozeáš 2:17, 11:3

Micheáš 7:18

Nahum 1:10

Abakuk 3:6

Matouš 6:31

Lukáš 1:51

1. list Petrův 6

Zjevení Janovo 8:11, 11:15, 15:3, 4

Významy biblických slov

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

píseň
'The sound of musical instruments' corresponds to affections of spiritual and celestial love.

koně
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

síla
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

silný
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

hlubiny
The deeps mentioned in Psalms 148:7 signify the ultimate heavens, in which the spiritual natural angels are ; also divine truths in abundance, and arcana...

kámen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

nepřítel
Nepřítel v Bibli označuje lidi, kteří mají rádi zlo a falešné myšlení, které pramení ze zla. Na hlubší úrovni odkazuje na samotné síly pekla a...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

meč
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ruka
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

Moábské
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

jezdci
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

sestra
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

Buben
A drum (Gen. 31) signifies spiritual good.

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

tři
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

Marah
'Marah' denotes the quality and quantity of temptation, and also what is bitter.

dřevo
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

soudy
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

nemoci
'The sick,' as in Matthew 25:35, signify people in evil, and those who acknowledge that in themselves there is nothing but evil.

Egypt
Egypt v Bibli znamená poznání a lásku k poznání. V dobrém smyslu to znamená poznání pravdy od Pána prostřednictvím Bible, ale v přirozeném smyslu to...

elim
Elim (Exod. 15:27) signifies a state of illustration and of affection, thus of consolation after temptation.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bitter and Sweet Water
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Bitter Water at Marah
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Marah and Elim
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Marah and Elim (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Miriam and the Women Praise the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Palms in the Word Crossword Puzzle
A crossword puzzle about palms in the Word. Complete the puzzle using reference clues.
Activity | Ages 9 - 13

 Praise the Lord with Music
Make simple instruments and then praise the Lord with song, dance, and music.
Activity | Ages up to 6

 The Bitter Waters of Marah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel and the Red Sea
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Song by the Red Sea
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: