Efezkým 3

Studie

  

1 Pro tu věc já Pavel, jsem vězeň Krista Ježíše pro vás pohany,

2 Jestliže však jste slyšeli o milosti Boží, kteréž jest mi uděleno k přisluhování vám,

3 Že skrze zjevení oznámil mi tajemství, (jakož jsem vám prve psal krátce;

4 Z čehož můžete, čtouce, porozuměti známosti mé v tajemství Kristovu;)

5 Kteréž za jiných věků nebylo známo synům lidským, tak jako nyní zjeveno jest svatým apoštolům jeho a prorokům skrze Ducha,

6 Totiž že by měli býti pohané spoludědicové a jednotělní, i spoluúčastníci zaslíbení jeho v Kristu skrze evangelium,

7 Kteréhož já učiněn jsem slouha z daru milosti Boží mně dané, podle působení moci jeho.

8 Mně nejmenšímu ze všech svatých dána jest milost ta, abych mezi pohany zvěstoval nestihlá bohatství Kristova,

9 A vysvětlil všechněm, kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od věků v Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista,

10 Aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozličná moudrost Boží,

11 Podle předuložení věčného, kteréž jest uložil v Kristu Ježíši Pánu našem,

12 V němžto máme smělost a přístup s doufáním skrze víru jeho.

13 Protož prosím, abyste nehynuli v čas soužení mých pro vás, kteráž jsou sláva vaše.

14 A pro tu příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista,

15 Z něhožto všeliká rodina na nebi i na zemi jmenuje se,

16 Aby vám dal, podle bohatství slávy své, mocí posilněnu býti skrze Ducha svého na vnitřním člověku,

17 Aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích vašich,

18 Abyste v lásce vkořeněni a založeni jsouce, mohli stihnouti se všemi svatými, kteraká by byla širokost, a dlouhost, a hlubokost, a vysokost,

19 A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste tak naplněni byli ve všelikou plnost Boží.

20 Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my prosíme aneb rozumíme, podle moci té, kterouž dělá v nás,

21 Tomu, pravím, buď sláva v církvi svaté skrze Krista Ježíše po všecky věky věků. Amen.