Deuteronomium 9

Studovat vnitřní smysl
← Deuteronomium 8   Deuteronomium 10 →         

1 Slyš, Izraeli, ty přejdeš dnes přes Jordán, abys vejda, dědičně vládl národy většími a silnějšími, než jsi ty, městy velikými a ohrazenými až k nebi,

2 Lidem velikým a vysokým, syny Enakovými, o kterýchž víš, a o kterýchž jsi slyšel praviti: Kdo se postaví proti synům Enakovým?

3 Protož věziž dnes, že Hospodin Bůh tvůj, kterýž jde před tebou, jest jako oheň spalující. On vyhladí je, a on sníží je před tebou; i vyženeš je a vyhladíš je rychle, jakož mluvil tobě Hospodin.

4 Neříkejž v srdci svém, když by je zapudil Hospodin Bůh tvůj od tváři tvé, řka: Pro spravedlnost mou uvedl mne Hospodin, abych dědičně obdržel zemi tuto, tak jako pro bezbožnost národů těch Hospodin vyhnal je od tváři tvé.

5 Ne pro spravedlnost svou a pravost srdce svého ty jdeš, abys dědičně obdržel zemi jejich, ale pro bezbožnost národů těch Hospodin Bůh tvůj vyhání je od tváři tvé, a aby splnil slovo, kteréž s přísahou zaslíbil otcům tvým, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.

6 Protož věziž, že ne pro spravedlnost tvou Hospodin Bůh tvůj dává tobě zemi tu výbornou, abys dědičně držel ji, poněvadž jsi lid tvrdé šíje.

7 Pamatujž a nezapomínej, že jsi k hněvu popouzel Hospodina Boha svého na poušti; hned od toho dne, když jsi vyšel z země Egyptské, až jste přišli na místo toto, odporni jste byli Hospodinu.

8 Také i na Orébě popudili jste k hněvu Hospodina, a rozhněval se na vás Hospodin, aby vás shladil.

9 Když jsem vstoupil na horu, abych vzal dsky kamenné, dsky smlouvy, kterouž učinil s vámi Hospodin, tehdáž jsem trval na hoře čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, chleba nejeda a vody nepije.

10 I dal mi Hospodin dvě dsky kamenné, psané prstem Božím, na nichž byla všecka ta slova, kteráž mluvil vám Hospodin na hoře z prostředku ohně v den shromáždění.

11 Po skonání pak čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí dal mi Hospodin dvě dsky kamenné, dsky smlouvy.

12 I řekl mi Hospodin: Vstana, sstup rychle odsud, nebo poškvrnil se lid tvůj, kterýž jsi vyvedl z Egypta; sešli brzy s cesty, kterouž jsem jim přikázal, a učinili sobě slitinu.

13 Mluvil také Hospodin ke mně, řka: Viděl jsem lid ten, a jistě lid tvrdošijný jest.

14 Pusť mne, ať je setru, a zahladím jméno jejich pod nebem, tebe pak učiním v národ větší a silnější, nežli jest tento.

15 Tedy obrátiv se, sstoupil jsem s hory, (hora pak hořela ohněm), dvě dsky smlouvy maje v obou rukou svých.

16 Když jsem pak pohleděl a uzřel jsem, že jste zhřešili Hospodinu Bohu vašemu, udělavše sobě tele lité, (brzy jste byli sešli s cesty, kterouž přikázal vám Hospodin):

17 Pochytiv ty dvě dsky, povrhl jsem je z obou rukou svých, a polámal jsem je před očima vašima.

18 A padna, ležel jsem před Hospodinem jako i prvé, čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, chleba nejeda a vody nepije, pro všecky hříchy vaše, kterýmiž jste byli zhřešili, činíce to, což zlého jest před očima Hospodinovýma, a popouzejíce jeho.

19 Nebo bál jsem se prchlivosti a hněvu, kterýmž se byl popudil Hospodin proti vám, aby zahladil vás, a uslyšel mne Hospodin i tehdáž.

20 Na Arona též rozhněval se byl Hospodin náramně, tak že ho zahladiti chtěl; tedy modlil jsem se také za Arona téhož času.

21 Hřích pak váš, kterýž jste byli učinili, totiž tele, vzav, spálil jsem je ohněm a zdrobil jsem je, tluka je dobře, dokudž nebylo setříno na prach. Potom vsypal jsem prach jeho do potoka, kterýž tekl s té hory.

22 Ano i v Tabbera a v Massah a v Kibrot Hattáve popouzeli jste Hospodina k hněvu.

23 A když vás poslal Hospodin z Kádesbarne, řka: Vstupte a opanujte zemi tu, kterouž jsem vám dal, odporni jste byli řeči Hospodina Boha svého, a nevěřili jste jemu, aniž jste uposlechli hlasu jeho.

24 Odporni jste byli Hospodinu od toho dne, jakž jsem vás poznal.

25 A padna, ležel jsem před Hospodinem čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, v nichž jsem rozprostíral se; nebo řekl Hospodin, že vás chce zahladiti.

26 I modlil jsem se Hospodinu, řka: Panovníče Hospodine, nezatracujž lidu svého, a to dědictví svého, kteréž jsi vykoupil velikomocností svou, kteréž jsi vyvedl z Egypta v ruce silné.

27 Rozpomeniž se na služebníky své, Abrahama, Izáka a Jákoba; nepatřiž na tvrdost lidu tohoto, na bezbožnost jeho a na hříchy jeho,

28 Aby neřekli obyvatelé země té, z níž jsi nás vyvedl: Proto že nemohl Hospodin uvésti jich do země, kterouž zaslíbil jim, aneb že je měl v nenávisti, vyvedl je, aby je pobil na poušti.

29 Však oni jsou lid tvůj a dědictví tvé, kteréž jsi vyvedl v síle své veliké a v rameni svém vztaženém.

← Deuteronomium 8   Deuteronomium 10 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 9      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-6. There is no righteousness naturally in the soul.

Verses 7-29. The dualism in the mind between what is spiritual and what is natural, and the stubborn rejection of all good by the latter.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 583, 627, 730, 5798, 7205, 7418, 7673, ...

Apocalypse Revealed 350, 529, 748

Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 51

O životě 59, 60

True Christian Religion 284, 285


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 222, 328, 392, 433, 633, 701, 1182

Spiritual Experiences 655

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:16

Exodus 6:6, 13:3, 17:2, 19:5, 23:23, 31:18, 32:1, 33:13, 17, 34:28

Leviticus 18:24, 26:42, 45

Numeri 11:1, 2, 3, 4, 34, 14:1, 2, 9, 13, 16, 32:14, 33:51

Deuteronomium 1:2, 6, 8, 27, 28, 3:18, 4:1, 12, 13, 15, 24, 38, 5:15, 23, 7:1, 2, 22, 23, 9:6, 8, 12, 19, 24, 26, 29, 10:4, 10, 16, 18:12, 20:1, 31:27, 32:9, 26, 27, 33:8

Jozue 1:11, 15, 3:11, 7:9, 11:8, 12, 21, 14:12

Soudců 4:14

1 Královská 8:51, 15:13

2. Paralipomenon 34:7

Ezdráš 10:6

Nehejháš 1:10

Žalmy 28:9, 57:1, 74:2, 78:8, 40, 106:19, 40, 130:3

Izajáš 11:11, 48:8, 19, 64:8

Jeremiáše 4:17, 44:9

Ezechiel 20:8, 9, 13, 36:22

Ámos 2:9

Lukáš 4:1

Skutky apoštolů 7:51

Římanům 10:6

Židům 3:9, 12:21, 29

Významy biblických slov

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Jordán
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

národy
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

slyšel
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

spravedlnost
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Abrahamovi
Abraham (nebo Abram, jak je jmenován na začátku svého příběhu) je jednou z hlavních postav v příběhu posvátného písma. Byl předkem všech dětí Izraele prostřednictvím...

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

dává
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

nocí
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

viděl
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

národ
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

hory
'Hills' signify the good of charity.

hora
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

tele
Calves of the lips (Hos 14:2) are confessions from the affection of truth.

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

hříchy
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

prach
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

massah
'Massa' signifies things pertaining to the spiritual church.

poslal
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Abrahama
Abraham (nebo Abram, jak je jmenován na začátku svého příběhu) je jednou z hlavních postav v příběhu posvátného písma. Byl předkem všech dětí Izraele prostřednictvím...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...


Přeložit: