Deuteronomium 8

Studovat vnitřní smysl

Bible kralická         

← Deuteronomium 7   Deuteronomium 9 →

1 Všelikého přikázaní, kteréž já přikazuji tobě dnes, skutečně ostříhejte, abyste živi byli a rozmnožili se, a vešli k dědičnému obdržení země, kterouž s přísahou zaslíbil Hospodin otcům vašim.

2 A rozpomínati se budeš na všecku cestu, kterouž tě vedl Hospodin Bůh tvůj již teď čtyřidceti let po poušti, aby ponížil tebe a zkusil tě, aby známé bylo, co jest v srdci tvém, budeš-li ostříhati přikázaní jeho, čili nic.

3 I ponížil tě a dopustil na tebe hlad, potom tě krmil mannou, kteréž jsi ty neznal, ani otcové tvoji, aby známé učinil tobě, že ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude člověk.

4 Roucho tvé nevetšelo na tobě, a noha tvá se neodhnetla, již od čtyřidceti let.

5 Znejž tedy v srdci svém, že jakož cvičí člověk syna svého, tak Hospodin Bůh tvůj cvičí tebe.

6 A ostříhej přikázaní Hospodina Boha svého, chodě po cestách jeho, a boje se jeho.

7 Nebo Hospodin Bůh tvůj uvozuje tě do země výborné, země, v níž jsou potokové vod, studnice a propasti prýštící se po údolích i po horách,

8 Do země hojné na pšenici a ječmen, na vinice a fíky a jablka zrnatá, do země, v níž jest hojnost olivoví olej přinášejícího a medu.

9 Země, v níž bez nedostatku chléb jísti budeš, a v ničemž nouze trpěti nebudeš, Země, jejíž kamení jest železo, a z hor jejích měď sekati budeš.

10 Kdyžkoli jísti budeš a nasytíš se, dobrořečiti budeš Hospodina Boha svého za zemi výbornou, kterouž dal tobě.

11 Aniž se kdy toho dopouštěj, abys se měl zapomenouti na Hospodina Boha svého, a neostříhati přikázaní a soudů jeho i ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě,

12 Aby, když bys jedl a nasycen byl, a domů krásných nastavěje, v nich bys bydlil,

13 A volové i ovce tvé rozmnoženy byly by, stříbra také a zlata měl bys mnoho, a hojnost ve všech věcech svých,

14 Nepozdvihlo se srdce tvé, a zapomenul bys na Hospodina Boha svého, kterýž tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby,

15 A vedl tě přes poušť velikou a hroznou, na níž byli hadové ohniví a štírové, poušť žíznivou, na níž nebylo žádné vody, a vyvedl tobě vodu z přetvrdé skály,

16 Kterýž tě krmil na poušti mannou, o kteréž nevěděli otcové tvoji, aby tě potrápil a zkusil tebe, naposledy však aby dobře učinil tobě.

17 Aniž říkej v srdci svém: Moc má a síla ruky mé způsobila mi tato zboží,

18 Ale pamatuj na Hospodina Boha svého, nebo on dává tobě moc k dobývání zboží, aby utvrdil smlouvu svou, kterouž s přísahou učinil s otci tvými, jakož to ukazuje dnešní den.

19 Pakli zapomena se na Hospodina Boha svého, postoupil bys po bozích cizích, a sloužil bys jim a klaněl bys se jim: osvědčuji proti vám dnes, že konečně zahynete.

20 Jako pohané, kteréž Hospodin zahladil před tváří vaší, tak zahynete, proto že jste neposlouchali hlasu Hospodina Boha svého.

← Deuteronomium 7   Deuteronomium 9 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 8      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-20. All the operations of Providence are directed to obtain eternal happiness for the soul, and it must be constantly borne in mind that all good things come from heaven and none from self.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 425, 730, 1846, 2702, 2708, 2838, 3941, ...

Apocalypse Revealed 315, 409, 527, 546, 578, 775

True Christian Religion 707, 709


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 70, 146, 304, 374, 403, 518, 538, ...

An Invitation to the New Church 35

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 3:8, 13:3, 15:25, 16:3, 15, 35, 17:6, 20:20

Leviticus 26:27, 39

Numeri 13:23, 21:6

Deuteronomium 1:8, 31, 2:7, 4:1, 5, 26, 5:6, 29, 32, 33, 6:3, 10, 11, 12, 7:11, 8:1, 18, 11:10, 11, 16, 32, 13:6, 29:5, 32:7, 47

Jozue 23:8

Soudců 3:7, 7:2, 18:10

1. Samuelova 12:25, 30:23

2. Královská 14:10, 18:32

1. Paralipomenon 22:3, 29:12

2. Paralipomenon 32:31

Jób 5:17, 31:25, 42:12

Žalmy 103:2, 104:10, 127:1, 136:16

Přísloví 3:11, 17:3

Kazatel 12:1

Izajáš 5:1

Jeremiáše 2:6, 7, 7:26, 33, 9:22, 23:27

Ezechiel 28:5

Danieli 4:27, 9:11

Ozeáš 13:5

Jóel 2:26

Ámos 10

Matouš 4:4

Lukáš 4

Jan 6:31, 49

Římanům 8:28

1. list Korintským 4:7, 10:3

Židům 3:9, 10, 12:5, 6

Významy biblických slov

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

roucho
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

fíky
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

olej
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

chléb
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

jedl
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

domů
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

stříbra
'Money' relates to truth.

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

skály
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

dává
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...


Přeložit: