Deuteronomium 6

Studovat vnitřní smysl

Bible kralická         

← Deuteronomium 5   Deuteronomium 7 →

1 Toto pak jest přikázaní, ustanovení a soudové, kteréž přikázal Hospodin Bůh váš, abych učil vás, abyste činili je v zemi, do kteréž jdete k dědičnému držení jí,

2 Abys se bál Hospodina Boha svého, ostříhaje všech ustanovení jeho a přikázaní jeho, kteráž já přikazuji tobě, ty i syn tvůj i vnuk tvůj, po všecky dny života svého, aby se prodlili dnové tvoji.

3 Slyšiž tedy, Izraeli, a hleď tak skutečně činiti, aby tobě dobře bylo, a abyste se velmi rozmnožili, (jakož mluvil Hospodin Bůh otců tvých tobě,) v zemi oplývající mlékem a strdí.

4 Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.

5 Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své.

6 A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém.

7 A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje.

8 Uvážeš je za znamení na ruce své, a jako náčelník mezi očima svýma.

9 Napíšeš je také na veřejích domu svého a na branách svých.

10 A když tě uvede Hospodin Bůh tvůj do země, kterouž s přísahou zaslíbil otcům tvým, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji tobě dá, i města veliká a výborná, kterýchžs nestavěl,

11 A domy plné všech dobrých věcí, kterýchž jsi nenaplnil, a studnice vykopané, kterýchž jsi nekopal, a vinice i olivoví, jichž jsi neštípil, a jedl bys a nasytil se:

12 Varuj se, abys nezapomenul na Hospodina, kterýž tě vyvedl z země Egyptské, z poroby těžké.

13 Hospodina Boha svého báti se budeš, a jemu sloužiti, a ve jméno jeho přisahati.

14 Neodejdeš po bozích cizích, z bohů jiných národů, kteříž vůkol vás jsou,

15 (Nebo Bůh silný, horlivý, Hospodin tvůj u prostřed tebe jest,) aby se neroznítila prchlivost Hospodina Boha tvého na tebe, a shladil by tě se svrchku země.

16 Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého, jako jste pokoušeli v Massah.

17 Pilně ostříhejte přikázaní Hospodina Boha svého, a svědectví jeho, i ustanovení jeho, kteráž přikázal tobě,

18 A čiň to, což pravého a dobrého jest před očima Hospodinovýma, aby tobě dobře bylo, a vejda, abys dědičně obdržel zemi výbornou, kterouž s přísahou zaslíbil Hospodin otcům tvým,

19 Aby vypudil všecky nepřátely tvé od tváři tvé, jakož mluvil Hospodin.

20 Když by se potom syn tvůj otázal tebe, řka: Co jsou to za svědectví a ustanovení i soudy, kteréž přikázal Hospodin Bůh náš vám?

21 Tedy díš synu svému: Služebníci jsme byli Faraonovi v Egyptě, i vyvedl nás Hospodin z Egypta v ruce silné.

22 A činil Hospodin znamení a zázraky veliké a škodlivé v Egyptě proti Faraonovi, a proti všemu domu jeho před očima našima,

23 Nás pak vyvedl odtud, aby uvedl Nás, a dal nám zemi, kterouž s přísahou zaslíbil otcům našim.

24 Protož přikázal nám Hospodin, abychom ostříhali všech ustanovení těchto, bojíce se Hospodina Boha svého, aby nám dobře bylo po všecky dny, a aby zachoval nás při životu, jakž to činí i v dnešní den.

25 A spravedlnost míti budeme, když ostříhati budeme a činiti všecka přikázaní tato před Hospodinem Bohem svým, jakož přikázal nám.

← Deuteronomium 5   Deuteronomium 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 6      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-3. The Law is given that the soul may keep it* and thereby attain eternal life. * This looks like a self-evident proposition, but there are some modern theories, misnamed evangelical, which would seem rather to indicate that the Law was given to prove to the soul that it could not be kept, in direct contradiction to the Lord's own words Matthew 5:17-20; 19:17, and elsewhere.

Verses 4-15. The primary commandment of the Law is that there is but one LORD, who must be enthroned as the central object of love and worship in the soul (Mark 12:29-30).

Verses 16-25. Divine Providence must not be murmured against, for all its dealings are constantly directed for the good of the soul to lead it to heaven: it only remains for the regenerate to carry out the Divine commands.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 396, 1038, 2225, 2842, 2921, 2930, 4197, ...

Apocalypse Revealed 216, 347, 474, 527, 635, 681

Manželská láska 315

Divine Love and Wisdom 282

Doctrine of the Lord 45

True Christian Religion 6, 81, 297, 369, 697


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 427, 608, 617, 619, 638, 696, ...

Divine Wisdom 6

Marriage 6, 81

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 24:3

Exodus 3:6, 8, 17, 20, 10:2, 12:26, 13:3, 9, 14, 16, 17:2, 7, 20:3, 23:13, 25, 27, 31

Numeri 35:34

Deuteronomium 1:8, 3:18, 4:1, 5, 9, 10, 24, 35, 39, 5:1, 7, 16, 29, 31, 32, 6:2, 10, 18, 23, 24, 7:4, 8:8, 10, 11, 12, 14, 18, 10:12, 20, 11:1, 9, 15, 17, 18, 20, 12:1, 13:4, 5, ...

Jozue 4:24, 22:5, 23:7, 12, 16, 24:13, 14

Soudců 2:12

1. Samuelova 7:3

1 Královská 8:40

2. Královská 17:35, 36, 23:25

2. Paralipomenon 15:12, 34:31

Nehejháš 9:25

Žalmy 31:24, 37:31, 41:3, 78:5, 7, 86:10, 95:9, 119:2, 4, 13, 30, 135:9

Přísloví 3:1, 7:3, 9:11, 30:9

Izajáš 17:10, 51:7, 65:16

Jeremiáše 4:2, 7:6, 25:6, 32:39

Ezechiel 18:9, 37:24

Zacharjáš 14:9

Matouš 4:7, 10, 22:37, 23:5

Marek 12:29, 30

Lukáš 4:8, 12, 10:27

Římanům 2:13

Efezkým 6:4

1. list Janův 3:7

Významy biblických slov

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

syn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dny
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

Abrahamovi
Abraham (nebo Abram, jak je jmenován na začátku svého příběhu) je jednou z hlavních postav v příběhu posvátného písma. Byl předkem všech dětí Izraele prostřednictvím...

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

vinice
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

jedl
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

massah
'Massa' signifies things pertaining to the spiritual church.

nepřátely
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

soudy
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

spravedlnost
'Justice' signifies both good and truth.

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Obeying the Lord
We really come to belong to the Lord by wanting Him to lead and teach us and by obeying what He commands.
Worship Talk | Ages 4 - 10

 Our Idea of God
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Parenting
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Parenting Like Angels
In many ways being a parent is like doing the work of guardian angels supporting us in our spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Prayers for Children: King of Kings
Activity | Ages 7 - 14

 The God We Worship
Worship Talk | Ages over 18

 To Learn About the Lord, Look in the Word
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 True Freedom
"It is the freedom to enjoy such things - the freedom to love the Lord above all, the freedom to love the truth of His Word, and the freedom to love the good in our fellow human beings - it is this which is freedom itself."
Worship Talk | Ages over 18

 What Do We Owe Our Children?
Article | Ages over 18


Přeložit: