Deuteronomium 5

Studovat vnitřní smysl

← Deuteronomium 4   Deuteronomium 6 →         

1 I svolal Mojžíš všecken lid Izraelský, a řekl jim: Slyš, Izraeli, ustanovení a soudy, kteréž já dnes mluvím v uši vaše; naučte se jim, a v skutku jich ostříhejte.

2 Hospodin Bůh náš učinil s námi smlouvu na Orébě.

3 Ne s otci našimi učinil Hospodin tu smlouvu, ale s námi, kteříž zde jsme nyní my všickni živí.

4 Tváří v tvář mluvil Hospodin s vámi na té hoře z prostředku ohně,

5 (Já jsem pak stál mezi Hospodinem a mezi vámi toho času, abych oznámil vám řeč Hospodinovu; nebo jste se báli ohně, a nevstoupili jste na horu), řka:

6 Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské z domu služby.

7 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.

8 Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.

9 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,

10 A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.

11 Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.

12 Ostříhej dne sobotního, abys jej světil, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj.

13 Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;

14 Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, i služebník tvůj i děvka tvá, vůl i osel tvůj i všeliké hovado tvé, i příchozí tvůj, kterýž jest v branách tvých, aby odpočinul služebník tvůj a děvka tvá jako i ty.

15 A pamatuj, že jsi byl služebníkem v zemi Egyptské, a vyvedl tě Hospodin Bůh tvůj odtud v ruce silné, a v rameni vztaženém. Protož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, abys světil den sváteční.

16 Cti otce svého i matku svou, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, aby se prodleli dnové tvoji, a aby tobě dobře bylo na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.

17 Nezabiješ.

18 Nesesmilníš.

19 Nepokradeš.

20 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.

21 Nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš domu bližního svého, pole jeho, neb služebníka jeho, aneb děvky jeho, vola jeho neb osla jeho, aneb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližního tvého.

22 Ta slova mluvil Hospodin ke všemu shromáždění vašemu na hoře z prostředku ohně, oblaku a mrákoty, hlasem velikým, a nepřidal nic více, a napsal je na dvou dskách kamenných, kteréž mně dal.

23 Vy pak když jste uslyšeli hlas z prostředku tmy, (nebo hora ohněm hořela), přistoupili jste ke mně všickni vůdcové pokolení vašich a starší vaši,

24 A řekli jste: Ej, ukázal nám Hospodin Bůh náš slávu svou a velikost svou, a slyšeli jsme hlas jeho z prostředku ohně; dnešního dne viděli jsme, že Bůh mluvil s člověkem, a on živ zůstal.

25 Protož nyní proč máme zemříti? Nebo sežral by nás oheň veliký tento; jestli více slyšeti budeme hlas Hospodina Boha našeho, zemřeme.

26 Nebo co jest všeliké tělo, aby slyše hlas Boha živého mluvícího z prostředku ohně, jako my, mělo živo býti?

27 Přistup ty a slyš všecky věci, kteréž mluviti bude Hospodin Bůh náš; potom ty mluviti budeš nám, což by koli řekl tobě Hospodin Bůh náš, a my slyšeti i činiti budeme.

28 Uslyšev pak Hospodin hlas řečí vašich, když jste mluvili ke mně, řekl mi Hospodin: Slyšel jsem hlas řeči lidu tohoto, kterouž mluvili tobě. Cožkoli mluvili, dobřeť jsou mluvili.

29 Ó kdyby bylo jejich srdce takové, aby se báli mne a ostříhali přikázaní mých po všeliký čas, aby jim dobře bylo i synům jejich na věky!

30 Jdi, rci jim: Navraťte se k stanům vašim.

31 Ty pak stůj tuto při mně, a oznámím tobě všecka přikázaní, ustanovení i soudy, kterýmž je učiti budeš, aby je činili v zemi, kterouž já dávám jim, aby jí dědičně vládli.

32 Hleďtež tedy, abyste činili, jakž přikázal vám Hospodin Bůh váš; neuchylujte se na pravo ani na levo.

33 Po vší té cestě, kterouž vám přikázal Hospodin Bůh váš, choditi budete, abyste živi byli, a dobře bylo vám, a abyste prodlili dnů na zemi, kterouž dědičně obdržíte.

← Deuteronomium 4   Deuteronomium 6 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 5      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-5. The keeping the commandments and obeying the Divine will as given in the Word is the covenant to conjoin the soul with heaven.

Verses 6-21. The Ten Commandments, which are a summary of the Divine Law (For the full explanation of the Ten Commandments see Arcana Coelestia 8863-8912. It is perhaps scarcely necessary to state here that the fact of the moral commands containing a spiritual sense does not mean any weakening of the literal sense.)

Verses 22-29. The perception of the perfections of the Divine Being; and the utter discordance of its desires and thoughts therewith, alarms the soul.

Verses 30-33. Instruction that if the soul leads a good life as far as it can, it receives a perception of truth accommodated to its state which leads it on by degrees.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 448, 488, 1298, 1861, 2009, 2575, 2826, ...

Apocalypse Revealed 81, 216, 527, 529

Doctrine of Life 59, 60

True Christian Religion 284, 285, 291, 301, 305, 325


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 102, 412, 504, 532, 587, 594, 608, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35, 43

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 32:31

Exodus 6:6, 13:3, 9, 14, 16, 15:26, 18:20, 19:8, 16, 18, 19, 25, 20:1, 18, 19, 24:8, 12, 18, 31:18, 34:10

Numeri 14:14

Deuteronomium 1:1, 6, 3:18, 4:1, 2, 5, 10, 12, 13, 15, 23, 24, 33, 40, 5:4, 16, 22, 29, 33, 6:1, 2, 14, 17, 7:8, 9, 10, 12, 8:1, 6, 14, 9:12, 15, 10:12, 20, 11:1, 16, 12:1, 15:15, ...

Jozue 1:7, 8, 3:10

2. Samuelova 11:2, 4

1 Královská 3:14

2. Královská 17:35, 37, 18:4, 22:2

1. Paralipomenon 28:8, 29:18

Jób 31:9

Žalmy 19:12, 37:9, 11, 22, 29, 34, 42:3, 80:19, 81:7, 10, 11, 16

Přísloví 3:1, 2, 4:27, 6:25

Izajáš 30:21

Jeremiáše 11:4, 34:13, 42:5

Ezechiel 20:19

Micheáš 6:4

Matouš 5:21, 33, 15:4, 19:18

Marek 2:27, 7:10, 10:19

Lukáš 13:14

Jan 8:33

Skutky apoštolů 10:33

Římanům 7:7, 13:9

Galatským 3:19, 20

Efezkým 6:3

Židům 3:12, 8:9, 10:31

List Jakubův 2:11

Významy biblických slov

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

soudy
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stál
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dcera
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

služebník
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

osel
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

svědectví
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

manželky
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

napsal
In John 8:2-11, the Lord wrote twice on the ground, when the woman taken in adultery was brought to him, which signifies the condemnation of...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

hora
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

starší
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

slyšel
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Quotes: Love Me and Keep My Commandments
Teaching Support | Ages over 15

 The Importance of the Ten Commandments
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord’s Prayer
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: