Deuteronomium 23

Studovat vnitřní smysl

           

1 Nevejde do shromáždění Hospodinova, kdož by měl stlučené aneb odňaté lůno.

2 Aniž vejde do shromáždění Hospodinova syn postranní; také i desáté koleno jeho nevejde do shromáždění Hospodinova.

3 Ammonitský tolikéž ani Moábský nevejde do shromáždění Hospodinova, ani desáté koleno jejich nevejde do shromáždění Hospodinova až na věky.

4 Proto že proti vám nevyšli s chlebem a s vodou na cestě, když jste šli z Egypta, a že ze mzdy najal proti tobě Baláma, syna Beor, z Petor Mezopotamie Syrské, aby zlořečil tobě:

5 (Ačkoli nechtěl Hospodin Bůh tvůj slyšeti Baláma, ale obrátil Hospodin Bůh tvůj tobě zlořečení v požehnání, nebo miloval tebe Hospodin Bůh tvůj.)

6 Nebudeš hledati pokoje jejich ani dobrého jejich po všecky dny své na věky.

7 Nebudeš míti v ohavnosti Idumejského, nebo bratr tvůj jest, aniž Egyptského v ohavnosti míti budeš, nebo jsi byl pohostinu v zemi jeho.

8 Synové, kteříž se jim zrodí v třetím kolenu, vejdou do shromáždění Hospodinova.

9 Když bys vytáhl vojensky proti nepřátelům svým, vystříhej se od všeliké zlé věci.

10 Bude-li mezi vámi kdo, ješto by poškvrněn byl příhodou noční, vyjde ven z stanů, a nevejde do nich;

11 Ale když bude k večerou, umyje se vodou, a po západu slunce vejde do stanů.

12 Také místo budeš míti vně za stany, abys tam chodíval ven;

13 A budeš míti kolík mezi jinými nástroji svými, a když bys chtěl sednouti vně, vykopáš jím důlek, a obrátě se, zahrabeš nečistotu svou.

14 Nebo Hospodin Bůh tvůj chodí u prostřed stanů tvých, aby tě vysvobodil, a dal tobě nepřátely tvé; protož ať jest příbytek tvůj svatý, tak aby nespatřil při tobě mrzkosti nějaké, pročež by se odvrátil od tebe.

15 Nevydáš služebníka pánu jeho, kterýž k tobě utekl od pána svého.

16 S tebou bydliti bude u prostřed tebe na místě, kteréž by vyvolil v některém městě tvém, kdežkoli jemu se líbiti bude; nebudeš ho mocí utiskati.

17 Nebude nevěstka žádná z dcer Izraelských, ani nečistý smilník z synů Izraelských.

18 Nepřineseš mzdy nevěstky, a mzdy psa do domu Hospodina Boha svého z jakéhokoli slibu, nebo to obé ohavnost jest Hospodinu Bohu tvému.

19 Nedáš na lichvu bratru svému ani peněz, ani pokrmu, ani jakékoli věci, kteráž se dává na lichvu.

20 Cizímu půjčíš na lichvu, ale bratru svému nedáš na lichvu, aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj při všech věcech, k kterýmž bys vztáhl ruku svou v zemi, do níž vejdeš, abys dědičně obdržel ji.

21 Když bys učinil slib Hospodinu Bohu svému, neprodlévej splniti ho; nebo konečně toho vyhledávati bude Hospodin Bůh tvůj od tebe, a byl by na tobě hřích.

22 Pakli nebudeš slibovati, nebude na tobě hříchu.

23 Což jednou vyšlo z úst tvých, to splníš, a učiníš, jakž jsi slíbil Hospodinu Bohu svému dobrovolně, což jsi vynesl ústy svými.

24 Všel-li bys do vinice bližního svého, jísti budeš hrozny podlé žádosti své do sytosti své, ale do nádoby své nevložíš.

25 Všel-li bys do obilí bližního svého, natrháš sobě klasů rukou svou, ale srpem nebudeš žíti obilí bližního svého.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 23      

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 1. Those who reject faith and charity cannot enter into heaven.

Verse 2. Nor those whose good conduct is not from religion but from a spurious origin.

Verses 3-6. Nor those principles which falsify truths and adulterate goods, for they do not supply the soul with true sustenance, and also endeavour to oppose what is truly spiritual.

Verses 7-8. But external religion agreeing with internal (or with a life of usefulness for a good end) is not to be shunned.

Verse 9. In temptations it is especially essential to avoid everything known to be evil.

Verses 10-14. The soul is remitted into external states to be purified from evils, otherwise the influences from heaven would be rejected from the soul.

Verses 15-16. The rational faculty is not to be enslaved by spiritual truths.

Verses 17-18. No love of perverting truth, or falsity which denies the Lord and the necessity of a good life, shall be permitted to exist in the regenerate soul; nor are knowledges acquired for evil ends or for vanity acceptable to heaven.

Verses 19-20. The spiritual must not do good for the sake of reward as an end.

Verses 21-23. Things resolved upon as being right, must be acted upon.

Verses 24-25. Good and truth derived from others may be adjoined to the soul, but must not be mixed with the good developed therein by the Lord in regeneration.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 576, 1947, 2180, 2466, 2468, 2567, 3322, ...

Apocalypse Revealed 862, 952

Conjugial Love 431

True Christian Religion 569


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 140, 141, 922

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 25:25, 26

Exodus 22:20, 24

Leviticus 15:16, 18:8, 19:29, 34, 21:20, 26:12, 27:2

Numeri 5:3, 22:5, 24:10

Deuteronomium 2:29, 7:8, 10:19, 14:29, 15:3, 27:20

Jozue 6:18, 9:18

1. Samuelova 30:11

2. Samuelova 16:12

1 Královská 3:1, 14:24

Ezdráš 9:1, 12

Žalmy 15:5, 50:14, 66:13, 78:65

Přísloví 20:25

Izajáš 12:6, 33:21, 56:3

Pláč Jeremjášův 1:10

Ezechiel 18:8, 44:9

Abdijáš 1:10

Micheáš 6:5

Abakuk 1:13

Sofonjáš 3:17

Matouš 5:33, 43

Významy biblických slov

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Egypta
Egypt v Bibli znamená poznání a lásku k poznání. V dobrém smyslu to znamená poznání pravdy od Pána prostřednictvím Bible, ale v přirozeném smyslu to...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán se v Bibli nazývá „Jehova“, když text odkazuje na jeho podstatu, kterou je láska sama. Jmenuje se „Bůh“, když text odkazuje na vyjádření této...

zlořečení
The Lord is love itself, and his love for us never wavers and never changes. What does waver and change is the degree to which...

miloval
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

dny
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

bratr
Existují dva způsoby, jak se „bratr“ používá v Bibli, způsoby, které se stále odrážejí v moderním jazyce. Jeden označuje skutečný pokrevní vztah; druhý je mnohem...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

kolík
'A peg' denotes the conjoining and strengthening principles.

nepřátely
Nepřítel v Bibli označuje lidi, kteří mají rádi zlo a falešné myšlení, které pramení ze zla. Na hlubší úrovni odkazuje na samotné síly pekla a...

nevěstky
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

slib
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

slíbil
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

vinice
A vineyard signifies the church where the Word is, by which the Lord is known. (Apocalypse Revealed 650)

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Enjoying the Fruits of Your Neighbor's Vineyard
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: