Deuteronomium 21

Studovat vnitřní smysl

Bible kralická         

← Deuteronomium 20   Deuteronomium 22 →

1 Když by nalezen byl zabitý (v zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě, abys dědičně vládl jí), ležící na poli, a nebylo by vědíno, kdo by ho zabil,

2 Tedy vyjdou starší tvoji a soudcové tvoji, a měřiti budou k městům, kteráž jsou vůkol toho zabitého.

3 A když nalezeno bude město nejbližší toho zabitého, tedy vezmou starší města toho jalovici z stáda, kteréž ještě nebylo užíváno, a kteráž netáhla ve jhu.

4 I uvedou starší toho města jalovici tu do údolí pustého, kteréž nikdy nebylo děláno aneb oseto, a setnou šíji jalovice v tom údolí.

5 Potom přistoupí kněží synové Léví; (nebo je Hospodin Bůh tvůj vyvolil, aby přisluhovali jemu, a požehnání dávali ve jménu Hospodinovu, vedlé jejichž výpovědi stane všeliká rozepře a každá rána.)

6 Všickni také starší toho města, kteříž jsou nejbližší toho zabitého, umyjí ruce své nad jalovicí sťatou v tom údolí,

7 A osvědčovati budou, řkouce: Nevylilyť jsou ruce naše krve té, aniž oči naše viděly vražedlníka.

8 Očisť lid svůj Izraelský, kterýž jsi vykoupil, Hospodine, a nepřičítej krve nevinné lidu svého Izraelskému. I bude sňata s nich vina té krve.

9 Ty pak odejmeš krev nevinnou z prostředku svého, když učiníš, což pravého jest před očima Hospodinovýma.

10 Když bys vytáhl na vojnu proti nepřátelům svým, a dal by je Hospodin Bůh tvůj v ruce tvé, a zajal bys z nich mnohé;

11 Uzříš-li mezi zajatými ženu krásného oblíčeje, a zamiluješ ji, tak abys ji sobě vzal za manželku:

12 Uvedeš ji do domu svého, i oholí sobě hlavu, a obřeže nehty své;

13 A složíc roucho své s sebe, v kterémž jest jata, zůstane v domě tvém, a plakati bude otce svého i matky své za celý měsíc; a potom vejdeš k ní, a budeš její manžel, a ona bude manželka tvá.

14 Pakliť by se nelíbila, tedy propustíš ji svobodnou; ale nikoli neprodávej jí za peníze, ani nekupč jí, poněvadž jsi jí ponížil.

15 Měl-li by kdo dvě ženy, jednu v milosti a druhou v nenávisti, a zplodily by mu syny, milá i nemilá, a byl-li by syn prvorozený nemilé:

16 Tedy když dědice ustavovati bude nad tím, což by měl, nebude moci dáti práva prvorozenství synu milé před synem prvorozeným nemilé,

17 Ale prvorozeného syna nemilé při prvorozenství zůstaví, a dá jemu dva díly ze všeho, což by měl; nebo on jest počátek síly jeho, jeho jest právo prvorozenství.

18 Měl-li by kdo syna zpurného a protivného, ješto by neposlouchal hlasu otce svého a hlasu matky své, a jsa trestán, neuposlechl by jich:

19 Tedy vezmouce ho otec i matka jeho, vyvedou jej k starším města svého, k bráně místa přebývání svého,

20 A řeknou starším města svého: Syn náš tento, jsa zpurný a protivný, neposlouchá hlasu našeho, žráč a opilec jest.

21 Tehdy všickni lidé města toho uházejí jej kamením a umřeť; a tak odejmeš zlé z prostředku svého, a všecken Izrael uslyšíce, báti se budou.

22 Když by kdo zhřešil, že by hoden byl smrti, a byl by odsouzen k ní a pověsil bys ho na dřevě:

23 Nezůstane přes noc tělo jeho na dřevě, ale hned v ten den pochováš jej, nebo zlořečený jest před Bohem pověšený; protož nepoškvrňuj země své, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě v dědictví.

← Deuteronomium 20   Deuteronomium 22 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 21      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-9. On the purification of the external man from the guilt of rejecting the Divine Influx when this has been done through ignorance.

Verses 10-14. On the adoption of natural affections by the spiritual man.

Verses 15-17. Things inferior are not to be put before others of more importance in the formation of the character because they are more pleasing to the natural disposition.

Verses 18-21. What stubbornly opposes good and truth in the soul is to be destroyed out of it.

Verses 22-23. Evils once seen and acknowledged to be destroyed there and then, and not suffered to remain in succeeding states.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3301, 3703, 3814, 4503, 5156, 5886, 6344, ...

Apocalypse Revealed 17, 357, 489, 774, 899

True Christian Religion 132, 134


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 28, 208, 329, 340, 444, 555, 577, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 25:31, 29:30, 40:19, 49:3

Exodus 20:12, 21:8, 17

Leviticus 9:22, 17:4, 20:2

Numeri 19:2, 25:4, 35:34

Deuteronomium 3:18, 4:21, 10:8, 12:25, 13:6, 12, 17:7, 8, 9, 19:13, 25:19, 27:16

Jozue 8:29, 10:26, 27

2. Samuelova 4:12, 21:9, 10

1. Paralipomenon 5:2

2. Paralipomenon 11:21, 22, 19:10, 21:3

Žalmy 26:6

Přísloví 19:18, 23:19, 20, 30:17

Jonáš 1:14

Matouš 27:24

Marek 15:43

Jan 19:31

Skutky apoštolů 2:36, 5:30

Galatským 3:13

Významy biblických slov

zabitý
'The slain' when referring to the Lord, as in Revelation 5, means the separation of everything from the divine. In denial of His divinity, He...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

dává
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

starší
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

stáda
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

požehnání
Pán je dokonalá láska vyjádřená jako dokonalá moudrost. Stvořil nás, aby nás mohl milovat, mohl nám dávat lásku a moudrost, a mohl se tedy s...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

oči
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

krev
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

roucho
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

matky
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

manželka
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

peníze
'Money' relates to truth.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ženy
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

nenávisti
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

prvorozený
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

otec
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

matka
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

bráně
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

tělo
The body (Matt. 6:22), signifies the man (homo). "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 21:23), signifies lest it should be...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...


Přeložit: