Deuteronomium 20

Studovat vnitřní smysl

           

1 Když bys vytáhl na vojnu proti nepřátelům svým, a uzřel bys koně a vozy, a lid větší, nežli ty máš, neboj se jich, nebo Hospodin Bůh tvůj s tebou jest, kterýž tě vyvedl z země Egyptské.

2 A když byste se již potýkati měli, přistoupí kněz, a mluviti bude k lidu,

3 A dí jim: Slyš, Izraeli, vy jdete dnes k boji proti nepřátelům svým, nebudiž strašlivé srdce vaše, nebojte se a nestrachujte, ani se jich lekejte.

4 Nebo Hospodin Bůh váš, kterýž jde s vámi, bojovati bude za vás proti nepřátelům vašim, aby zachoval vás.

5 Potom mluviti budou hejtmané k lidu, řkouce: Jest-li kdo z vás, ješto vystavěl dům nový, a ještě nepočal bydliti v něm, odejdi a navrať se do domu svého, aby nezahynul v bitvě, a někdo jiný aby nezačal bydliti v něm.

6 A kdo jest, ješto štípil vinici, a ještě nepřišla k obecnému užívání, odejdi a navrať se k domu svému, aby snad nezahynul v bitvě, aby někdo jiný k obecnému užívání nepřivedl jí.

7 A kdo jest, ješto by měl zasnoubenou manželku, a ještě by jí nepojal, odejdi a navrať se do domu svého, aby neumřel v boji, a někdo jiný nevzal jí.

8 Přidadí i toto hejtmané, mluvíce k lidu, a řeknou: Kdo jest bázlivý a lekavého srdce, odejdi a navrať se do domu svého, aby nezemdlil srdce bratří svých, jako jest srdce jeho.

9 A když přestanou hejtmané mluviti k lidu, tedy představí lidu vůdce houfů.

10 Když přitáhneš k některému městu, abys ho dobýval, podáš jemu pokoje.

11 Jestliže pokoj sobě podaný přijmou a otevrou tobě, všecken lid, kterýž by nalezen byl v něm, pod plat uvedeni jsouce, tobě sloužiti budou.

12 Pakli by v pokoj s tebou nevešli, ale bojovali proti tobě, oblehneš je;

13 A když by je Hospodin Bůh tvůj dal v ruku tvou, tedy zbiješ v něm ostrostí meče všecky pohlaví mužského.

14 Ženy pak, dítky a hovada, i cožkoli bylo by v městě, všecky kořisti jeho rozbituješ sobě, a užívati budeš kořistí nepřátel svých, kteréž by dal tobě Hospodin Bůh tvůj.

15 Tak učiníš všechněm městům daleko vzdáleným od tebe, kteráž nejsou z měst národů těchto.

16 Z měst pak lidu toho, kterýž Hospodin Bůh tvůj dává tobě v dědictví, žádné duše živiti nebudeš,

17 Ale dokonce vyhladíš je: Hetea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj,

18 Aby vás neučili činiti vedlé všech ohavností svých, kteréž činí bohům svým, i hřešili byste proti Hospodinu Bohu svému.

19 Když oblehneš město některé, za dlouhý čas dobývaje ho, abys je vzal, nezkazíš stromů jeho, sekerou je vytínaje, nebo z nich ovoce jísti budeš; protož jich nevysekáš, (nebo potrava člověka jest strom polní), chtěje užívati jich k obraně své.

20 A však stromoví, kteréž znáš, že nenese ovoce ku pokrmu, pohubíš a posekáš, a vzděláš ohrady proti městu tomu, kteréž s tebou bojuje, dokudž ho sobě nepodmaníš.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 20      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-4. The soul must not be afraid of evils and falsities when opposed by them in temptations, but must rely upon heaven.

Verses 5-9. Directions for combating with evil and falsity.

Verses 10-15. On contending with doctrines in the external mind that oppose regeneration.

Verses 16-18. But those derived from interior evil to be utterly destroyed.

Verses 19-20. But care to be taken not to destroy any genuine knowledges and perceptions in contending with false doctrines.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1097, 1444, 1664, 2913, 6394, 6858, 7111

Apocalypse Revealed 400, 847


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 109, 725, 734, 750, 919

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:20, 21

Exodus 14:13, 20:2, 23:32, 33

Numeri 10:9, 13:29, 14:9, 31:6, 7, 9, 17

Deuteronomium 1:21, 29, 30, 2:26, 35, 4:21, 7:2, 4, 21, 9:3, 12:30, 31, 18:9, 24:4, 5, 28:30, 31:6

Jozue 1:5, 9, 9:9, 10:8, 11, 23:10

Soudců 6:12, 16, 7:3, 11:12

1. Samuelova 14:23, 17:32

2. Samuelova 18:1

1 Královská 5:1, 11:15

2. Královská 3:19, 25

1. Paralipomenon 14:15

2. Paralipomenon 10, 32:8

Žalmy 33:17, 46:8

Jeremiáše 16:14

Zacharjáš 10:5

1. list Korintským 9:7

Významy biblických slov

koně
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

meče
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ženy
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

nepřátel
Nepřítel v Bibli označuje lidi, kteří mají rádi zlo a falešné myšlení, které pramení ze zla. Na hlubší úrovni odkazuje na samotné síly pekla a...

dává
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

strom
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

polní
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Temptations and the Ten Commandments
Article | Ages 15 - 17


Přeložit: