Deuteronomium 19

Studovat vnitřní smysl
← Deuteronomium 18   Deuteronomium 20 →         

1 Když by vyhladil Hospodin Bůh tvůj národy, jejichžto zemi Hospodin Bůh tvůj dává tobě, a opanoval bys je dědičně, a bydlil bys v městech jejich i v domích jejich:

2 Oddělíš sobě tři města u prostřed země své, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě, abys ji dědičně obdržel.

3 Spravíš sobě cesty, a rozdělíš na tři díly všecku krajinu země své, kterouž v dědictví dá tobě Hospodin Bůh tvůj, i bude utíkati tam každý vražedlník:

4 (Totoť pak bude právo vražedlníka, kterýž by tam utekl, aby živ byl: Kdož by zabil bližního svého nechtě, aniž by ho nenáviděl prvé.

5 Jako vejda někdo s bližním svým do lesa sekati dříví, rozvedl by rukou svou sekeru, aby uťal dřevo, a ona by spadla s topořiště, a trefila by bližního jeho, tak že by umřel, ten uteče do některého z měst těchto, a živ bude.)

6 Aby přítel zabitého, stihaje vražedlníka toho, když by se rozpálilo srdce jeho, nedohonil ho na daleké cestě, a ranil smrtedlně, ješto by nebyl hoden smrti, poněvadž ho prvé neměl v nenávisti.

7 Protož já přikazuji tobě, řka: Tři města oddělíš sobě.

8 Pakli by rozšířil Hospodin Bůh tvůj končiny tvé, jakož s přísahou zaslíbil otcům tvým, a dal by tobě všecku tu zemi, kterouž řekl dáti otcům tvým:

9 (Když bys ostříhal všech přikázaní těchto, čině je, kteráž já dnes přikazuji tobě, abys miloval Hospodina Boha svého, a chodil po cestách jeho po všecky dny), tedy přidáš sobě ještě tři města mimo tři onano,

10 Aby nebyla vylita krev nevinná u prostřed země tvé, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě v dědictví, a aby nebyla na tobě krev.

11 Ale byl-li by kdo, maje v nenávisti bližního svého, a činil by úklady jemu, a povstana proti němu, ranil by ho smrtedlně, tak že by umřel, a utekl by do některého z těch měst:

12 Tedy pošlí starší města toho, a vezmou jej odtud, a dají v ruce přítele toho zabitého, aby umřel.

13 Neodpustí jemu oko tvé, ale svedeš krev nevinnou z Izraele, i bude dobře tobě.

14 Nepřeneseš meze bližního svého, kterouž vymezili předkové v dědictví tvém, kteréž obdržíš v zemi, jižto Hospodin Bůh tvůj dává tobě, abys ji dědičně obdržel.

15 Nepovstane svědek jeden proti někomu z příčiny jakékoli nepravosti, a jakéhokoli hříchu ze všech hříchů, kterýmiž by kdo hřešil; v ústech dvou svědků aneb v ústech tří svědků stane slovo.

16 Povstal-li by svědek falešný proti někomu, aby svědčil proti němu, že odstoupil od Boha,

17 Tedy postaví se ti dva muži, kteříž tu rozepři mají před Hospodinem, před kněžími aneb před soudci, kteříž by za dnů těch byli.

18 A když se pilně vyptají soudcové, poznají-li, že svědek ten jest svědek lživý, mluvě falešné svědectví proti bližnímu svému,

19 Tak jemu učiňte, jakž on myslil učiniti bratru svému. I odejmeš zlé z prostředku svého.

20 A kteříž zůstanou, slyšíce to, báti se budou, a nikoli více nedopustí se takových zlých věcí u prostřed tebe.

21 A neslituje se oko tvé; život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu bude.

← Deuteronomium 18   Deuteronomium 20 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 19      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-3. When the soul follows sincerely the truths it knows, faults committed through ignorance do not bring guilt or hurt to the soul.

Verses 4-10. An example of this.

Verses 11-13. But theories which are maliciously and persistently against charity are to be destroyed.

Verse 14. The highest standard of good and truth the soul can reach to be rigidly maintained.

Verse 15. One unconfirmed truth not to condemn anything, but several agreeing together to be taken as a proof of evil.

Verses 16-21. On the decisions in the soul between evil and good, and between truth and falsity. Evil and falsity when brought to light to be destroyed.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4197, 6353, 8223, 8908, 9011, 9262

Apocalypse Revealed 167, 505, 610, 774


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 329, 556, 750, 1145

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 9:5, 6, 15:18

Exodus 21:6, 13, 14, 23, 25, 23:1

Numeri 35:9, 31, 33

Deuteronomium 3:18, 4:21, 41, 42, 5:20, 11:22, 12:29, 13:6, 12, 16:18, 17:6, 21:9, 26:1, 27:17, 24

Jozue 20:1, 24:13

2. Samuelova 14:7

1 Královská 2:31

Žalmy 27:12

Přísloví 19:5, 22:28, 28:17

Danieli 6:25

Matouš 5:38, 18:16, 26:60, 27:25

Zjevení Janovo 11:3

Významy biblických slov

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

národy
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

dává
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

dřevo
Plants in general stand for facts, knowledge, ideas, so it makes sense that a forest in the Bible represents a collection or system of external,...

nenávisti
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miloval
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

dny
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

starší
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

oko
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

povstal
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

soudci
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

svědectví
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

zub
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

ruka
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...


Přeložit: