Deuteronomium 13

Studovat vnitřní smysl

           

1 Povstal-li by u prostřed tebe prorok, aneb někdo, ješto by míval sny, a ukázal by tobě znamení aneb zázrak,

2 Byť se pak i stalo to znamení aneb zázrak, a mluvil by tobě, řka: Poďme, následujme bohů cizích, (kterýchž neznáš,) a služme jim:

3 Neuposlechneš slov proroka toho, ani snáře, nebo zkušuje vás Hospodin Bůh váš, aby známé bylo, milujete-li Hospodina Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své.

4 Hospodina Boha svého následujte, a jeho se bojte, přikázaní jeho ostříhejte, hlasu jeho poslouchejte, jemu služte a jeho se přídržte.

5 Prorok pak ten aneb snář zamordován bude, nebo mluvil to, čímž by odvrátil vás od Hospodina Boha vašeho, (kterýž vyvedl vás z země Egyptské, a vykoupil tě z domu služby,) aby tě srazil s cesty, kterouž přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, abys chodil po ní; a tak odejmeš zlé z prostředku svého.

6 Jestliže by tě tajně nabádal bratr tvůj, syn matky tvé, aneb syn tvůj, aneb dcera tvá, aneb manželka, kteráž jest v lůně tvém, aneb přítel tvůj, kterýžť by milý byl jako duše tvá, řka: Poďme a služme bohům cizím, (kterýchž jsi neznal ty ani otcové tvoji),

7 Z bohů pohanských, kteříž vůkol vás jsou, buď blízko aneb daleko od tebe, od jednoho konce země až do druhého konce jejího,

8 Nepovoluj jemu, aniž ho poslouchej;neodpustíť mu oko tvé, aniž se slituješ, aniž zatajíš ho,

9 Ale bez milosti zabiješ jej; ruka tvá nejprv na něj bude vztažena, abys ho zabil, a potom ruce všeho lidu.

10 A ukamenuješ jej až do smrti, nebo chtěl odvésti tebe od Hospodina Boha tvého, kterýž tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby,

11 Aby všecken lid Izraelský, uslyšíce to, báli se, a nečinili více něco podobného věci této nejhorší u prostřed tebe.

12 Uslyšel-li bys o některém městě svém, kteréž Hospodin Bůh tvůj dá tobě, abys tam bydlil, ani praví:

13 Vyšli muži, lidé nešlechetní z prostředku tvého, kteříž svedli spoluobyvatele své, řkouce: Poďme, služme bohům cizím, kterýchž neznáte:

14 Tedy vyhledej a vyzvěz a dobře se na to vyptej, a jestliže jest pravda a jistá věc, že ohavnost se stala u prostřed tebe,

15 Zbiješ obyvatele města toho mečem, a jako věc proklatou zkazíš je i všecko, což by v něm bylo, hovada také jeho mečem pobiješ.

16 A všecky kořisti jeho shromáždíš u prostřed ulice jeho, a spálíš ohněm to město i všecky kořisti jeho docela Hospodinu Bohu svému, aby byla hromada rumu věčná; a nebude více staveno.

17 A nevezmeš ničehož z věcí proklatých, aby Hospodin odvrátil se od hněvu prchlivosti své, a učinil tobě milosrdenství svá, a smiloval se nad tebou, i rozmnožil tě, jakož s přísahou zaslíbil otcům tvým.

18 Protož poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, ostříhaje všech přikázaní jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, abys činil, což pravého jest, před očima Hospodina Boha svého.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 13      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-5. No doctrine is to be listened to which tends to draw away the mind from the Lord's Divine Humanity.

Verses 6-18. Everything which draws away the soul from the Lord is to be utterly rejected.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2799, 2959, 3698, 3875, 4682, 7456, 9193

Apocalypse Revealed 527, 598, 748, 784


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 131, 328, 504, 652, 655, 696, 706, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 22:17

Exodus 13:3, 22:19, 32:27

Leviticus 20:2

Numeri 21:2, 25:4

Deuteronomium 4:1, 2, 6:5, 13, 7:2, 16, 26, 8:14, 11:1, 32, 17:4, 5, 7, 12, 13, 18:20, 19:19, 20, 21:21, 22:21, 24:7, 25:12, 26:14, 28:64, 32:17

Jozue 6:21, 24, 7:13, 25, 26, 8:28, 23:8

Soudců 10:6, 20:3, 13

1. Samuelova 1:16, 2:12, 12:14, 26:19

1 Královská 18:40

2. Královská 11:18

2. Paralipomenon 22:3, 34:31

Ezdráš 10:16

Přísloví 30:6

Jeremiáše 7:23, 27:9, 28:15, 16, 44:15

Ezechiel 23:48

Zacharjáš 10:2

Matouš 7:15, 10:37

Skutky apoštolů 20:30

1. list Korintským 5:13

2. list Korintským 6:15

1. list Timoteovi 5:20

2. list Petrův 2:1

Zjevení Janovo 13:14

Významy biblických slov

povstal
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

prorok
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán se v Bibli nazývá „Jehova“, když text odkazuje na jeho podstatu, kterou je láska sama. Jmenuje se „Bůh“, když text odkazuje na vyjádření této...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

poslouchejte
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

bratr
Existují dva způsoby, jak se „bratr“ používá v Bibli, způsoby, které se stále odrážejí v moderním jazyce. Jeden označuje skutečný pokrevní vztah; druhý je mnohem...

syn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

matky
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dcera
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

manželka
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

otcové
Otec ve Slově znamená to, co je nejvnitřnější, a ve věcech, které se řídí Pánovým nařízením, to znamená, co je dobré. V nejvyšším smyslu Otec...

oko
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

ruka
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

zabil
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

pravda
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...


Přeložit: