Daniel 6

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Daniel 5   Daniel 7 →

1 Líbilo se pak Dariovi, aby ustanovil nad královstvím úředníků sto a dvadceti, kteříž by byli po všem království.

2 Nad těmi pak hejtmany tři, z nichžto Daniel přední byl, kterýmž by úředníci onino vydávali počet, aby se králi škoda nedála.

3 Tedy Daniel převyšoval ty hejtmany a úředníky, proto že duch znamenitější v něm byl. Pročež král myslil ustanoviti jej nade vším královstvím.

4 Tedy hejtmané a úředníci hledali příčiny proti Danielovi s strany království, a však žádné příčiny ani vady nemohli najíti; nebo věrný byl, aniž jaký omyl neb vada nalézala se při něm.

5 Protož muži ti řekli: Nenajdeme proti Danielovi tomuto žádné příčiny, jediné leč bychom našli něco proti němu s strany zákona Boha jeho.

6 Tedy hejtmané a úředníci ti shromáždivše se k králi, takto mluvili k němu: Darie králi, na věky buď živ.

7 Uradili se všickni hejtmané království, vývodové, úředníci, správcové a vůdcové, abys ustanovil nařízení královské, a utvrdil zápověd: Kdož by koli vložil žádost na kteréhokoli boha neb člověka do třidcíti dnů, kromě na tebe, králi, aby uvržen byl do jámy lvové.

8 Nyní tedy, ó králi, potvrď zápovědi této, a vydej mandát, kterýž by nemohl změněn býti podlé práva Médského a Perského, kteréž jest neproměnitelné.

9 Pročež král Darius vydal mandát a zápověd.

10 Daniel pak, když se dověděl, že jest vydán mandát, všel do domu svého, kdež otevřená byla okna v pokoji jeho proti Jeruzalému, a třikrát za den klekal na kolena svá, a modlíval se a vyznával se Bohu svému, tak jakož prvé to činíval.

11 Tedy muži ti shromáždivše se a nalezše Daniele, an se modlí a pokorně prosí Boha svého,

12 Tedy přistoupili a mluvili k králi o zápovědi královské: Zdaliž jsi nevydal mandátu, aby každý člověk, kdož by koli něčeho žádal od kterého boha neb člověka až do třidcíti dnů, kromě od tebe, králi, uvržen byl do jámy lvové? Odpověděv král, řekl: Pravéť jest slovo to, podlé práva Médského a Perského, kteréž jest neproměnitelné.

13 Tedy odpovídajíce, řekli králi: Daniel ten, kterýž jest z zajatých synů Judských, nechtěl dbáti na tvé, ó králi, nařízení, ani na mandát tvůj, kterýž jsi vydal, ale třikrát za den modlívá se modlitbou svou.

14 Tedy král, jakž uslyšel tu řeč, velmi se zarmoutil nad tím, a uložil král v mysli své vysvoboditi Daniele, a až do západu slunce usiloval ho vytrhnouti.

15 Ale muži ti shromáždivše se k králi, mluvili jemu: Věz, králi, že jest takové právo u Médských a Perských, aby každá výpověd a nařízení, kteréž by král ustanovil, neproměnitelné bylo.

16 I řekl král, aby přivedli Daniele, a uvrhli jej do jámy lvové. Mluvil pak král a řekl Danielovi: Bůh tvůj, kterémuž sloužíš ustavičně, on vysvobodí tebe.

17 A přinesen jest kámen jeden, a položen na díru té jámy, a zapečetil ji král prstenem svým a prsteny knížat svých, aby nebyl změněn ortel při Danielovi.

18 I odšel král na palác svůj, a šel ležeti, nic nejeda, a ničímž se obveseliti nedal, tak že i sen jeho vzdálen byl od něho.

19 Tedy král hned ráno vstav na úsvitě, s chvátáním šel k jámě lvové.

20 A jakž se přiblížil k jámě, hlasem žalostným zavolal na Daniele, a promluviv král, řekl Danielovi: Danieli, služebníče Boha živého, Bůh tvůj, kterémuž ty sloužíš ustavičně, mohl-liž tě vysvoboditi od lvů?

21 Tedy Daniel mluvil s králem, řka: Králi, na věky buď živ.

22 Bůh můj poslal anděla svého, kterýž zavřel ústa lvů, aby mi neuškodili; nebo před ním nevina nalezena jest při mně, nýbrž ani proti tobě, králi, nic zlého jsem neučinil.

23 Tedy král velmi se z toho zradoval, a rozkázal Daniele vytáhnouti z jámy. I vytažen byl Daniel z jámy, a žádného úrazu není nalezeno na něm; nebo věřil v Boha svého.

24 I rozkázal král, aby přivedeni byli muži ti, kteříž osočili Daniele, a uvrženi jsou do jámy lvové, oni i synové jejich i ženy jejich, a prvé než dopadli dna té jámy, zmocnili se jich lvové, a všecky kosti jejich zetřeli.

25 Tedy Darius král napsal všechněm lidem, národům a jazykům, kteříž bydlili po vší zemi: Pokoj váš rozmnožen buď.

26 Ode mne vyšlo nařízení toto, aby na všem panství království mého třásli a báli se před Bohem Danielovým; nebo on jest Bůh živý a zůstávající na věky, a království jeho nebude zrušeno, ani panování jeho až do konce.

27 Vysvobozuje a vytrhuje, a činí znamení a divy na nebi i na zemi, kterýž vysvobodil Daniele z moci lvů.

28 Danielovi pak šťastně se vedlo v království Dariovu, a v království Cýra Perského.

← Daniel 5   Daniel 7 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 1326, 10412

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 177


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 2788

Apocalypse Revealed 717

Pravé křesťanství 292, 754


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 1029

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 41:38

Deuteronomium 19:19

1. Samuelova 17:26

1 Královská 8:48

Ezdráš 4:22

Ester 1:19, 3:8, 7:10

Jób 5:19

Žalmy 7:15, 9:16, 18:21, 28:2, 37:32, 59:5, 77:15, 94:21, 119:164, 145:13

Přísloví 11:8

Jeremiáše 10:10, 32:20, 38:5, 6, 51:28, 50

Pláč Jeremjášův 3:53

Daniel 1:6, 2:4, 44, 3:8, 11, 12, 26, 28, 29, 4:31, 5:12, 6:7, 22, 9:1, 11:1

Matouš 6:6, 27:66

Marek 6:26

Skutky apoštolů 10:9, 12:11, 14:15, 24:16

1. list Korintským 4:2

2. list Timoteovi 17

Židům 11:33

Zjevení Janovo 4:9

Word/Phrase Explanations

tři
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

daniel
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

strany
'Side' signifies good or spiritual love.

věky
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Close the Lion's Mouth
Color the lion, then fold to close its mouth as you retell the story.
Project | Ages 4 - 10

 Daniel and Lions
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Daniel and the Lions’ Den
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Daniel Delivered from the Lions
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Daniel: God Is My Judge
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel in the Lions' Den
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Daniel in the Lions' Den
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Daniel in the Lions’ Den
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Daniel in the Lions’ Den
We need to place our trust in the power of the Lord.
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel in the Lions’ Den
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Daniel in the Lions’ Den
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Daniel in the Lions’ Den (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Daniel in the Lions’ Den (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Daniel in the Lions’ Den (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Daniel in the Lions' Den Diorama
Project | Ages 4 - 10

 Daniel in the Lions' Den Retold
Story | All Ages

 Daniel in the Lions' Den Sequencing Activity
Cut the story strips for sequencing by one or more children
Activity | Ages 7 - 14

 Daniel in the Lions' Den Story Line
Make a story line reflecting your perspective on whether the events in this story are happy, sad, or “neutral.”
Activity | Ages 7 - 14

 Daniel (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Daniel’s Protection
Bad things do happen and they happen to good people as well as bad, so the Divine protection does not mean immunity from bodily harm. But Divine protection is a very real thing.
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel Worships the Lord
An illustrated story about Daniel's faithfulness to God and how he was protected in the lion's den.
Story | Ages 4 - 6

 Dramatize the Story of Daniel in the Lions' Den
Retell the story while the children act it out. Have the angel go to all of the lions to "shut" their mouths.
Activity | Ages up to 6

 False Teeth
Use this picture of a lion roaring, to write a true idea and then a false idea that wants to "tear" at our understanding of the truth.
Activity | Ages 15 - 17

 In the Lions' Den
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jigsaw Puzzle: Daniel in the Lions' Den
Print and cut out the color pieces of a jigsaw puzzle showing an angel protecting Daniel from the lions.
Project | Ages 4 - 10

 King Darius, Daniel, and Me
Explore how the Lord helped both King Darius and Daniel, and how he helps us.
Activity | Ages 15 - 17

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Quotes: The Lord Protects Us
Teaching Support | Ages over 15

 The Lions’ Den
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: