Ámos 6

Studovat vnitřní smysl

           

1 Běda pokoj majícím na Sionu, a doufajícím v horu Samařskou, kteréžto hory jsou slovoutné mimo jiné u těch národů, k nimž se scházejí dům Izraelský.

2 Projděte až do Chalne, a odtud jděte do Emat veliké, a sstupte do Gát Filistinských, a shlédněte, jsou-li která království lepší nežli tato? Jest-li větší jejich kraj nežli kraj váš?

3 Kteříž smyslíte, že jest daleko den bídy, a přistavujete stolici nátisku.

4 Kteříž léhají na ložcích slonových, a rozkošně sobě počínají na postelích svých, kteříž jídají berany z stáda a telata nejtučnější,

5 Přizpěvujíce k loutně jako David, vymýšlejíce sobě nástroje muzické.

6 Kteříž pijí z bání vinných, a drahými mastmi se maží, aniž jsou čitelni bolesti pro potření Jozefovo.

7 Pročež jižť půjdou v zajetí v prvním houfu stěhujících se, a tak nastane žalost těm, kteříž sobě rozkošně počínají.

8 Přisáhl Panovník Hospodin skrze sebe samého, dí Hospodin Bůh zástupů: V ohavnosti mám pýchu Jákobovu, i paláců jeho nenávidím, pročež vydám město i vše, což v něm jest.

9 I stane se, že pozůstane-li deset osob v domě jednom, i ti zemrou.

10 A vezme někoho strýc jeho, aneb ten, kterýž mu strojí pohřeb, aby vynesl kosti z domu, a dí tomu, kdož jest v pokoji domu: Jest-liž ještě s tebou kdo? I dí: Není žádného. I řekne: Mlč, proto že nepřipomínali jména Hospodinova.

11 Nebo aj, Hospodin přikáže, a bíti bude na dům veliký přívaly, a na dům menší rozsedlinami.

12 Zdaliž koni běžeti mohou po skále? Zdaliž ji kdo orati může voly? Nebo jste proměnili soud v jed, a ovoce spravedlnosti v pelynek,

13 Vy, kteříž se veselíte, ano není z čeho, říkajíce: Zdaliž jsme svou silou nevzali sobě rohů?

14 Ale aj, já vzbudím proti vám, ó dome Izraelský, praví Hospodin Bůh zástupů, národ, kterýž vás ssouží, odtud, kudy se jde do Emat, až do potoka roviny.


Exploring the Meaning of Ámos 6      

Napsal(a) Helen Kennedy

Woe is called upon people who seem to live a life of ease and fill it with pleasures -- for example, those who “eat lambs from the flock.” (Amos 6:4)

Using the significations mentioned elsewhere in Swedenborg’s works, this could mean “those who attribute innocence (the lamb) to themselves,” or think they are blameless when they have actually sinned.

Also, to ask, “Do horses run on rocks?”(Amos 6:12) is a great image for when our understanding is filled with only literal or external truths but doesn’t delve into deeper ones that show the Lord’s leading more clearly.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 6      

Napsal(a) Helen Kennedy

Woe is called upon people who seem to live a life of ease and fill it with pleasures -- for example, those who “eat lambs from the flock.” (Amos 6:4)

Using the significations mentioned elsewhere in Swedenborg’s works, this could mean “those who attribute innocence (the lamb) to themselves,” or think they are blameless when they have actually sinned.

Also, to ask, “Do horses run on rocks?”(Amos 6:12) is a great image for when our understanding is filled with only literal or external truths but doesn’t delve into deeper ones that show the Lord’s leading more clearly.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 206


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 576, 1183, 1488, 2832, 5895, 6188, 6297, ...

Apocalypse Revealed 137, 270, 360, 410, 474, 668, 774, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 163, 279, 316, 355, 375, 376, 448, ...

Marriage 51

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:25

1. Samuelova 5:8, 10

2. Samuelova 8:9

1 Královská 16:24

2. Královská 15:29

2. Paralipomenon 29:26

Přísloví 1:32, 8:13

Izajáš 5:12, 10:9, 24:8, 28:1, 32:9

Jeremiáše 2:3, 5:5, 15, 22:14, 51:14

Ezechiel 12:27, 29:3, 9

Danieli 4:27

Ámos 3:9, 10, 11, 15, 4:3, 5:7, 27, 8:3, 7, 9:10

Micheáš 1:6, 3:1

Nahum 8

Sofonjáš 1:12

Židům 6:13

List Jakubův 5:5

Významy biblických slov

hory
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

gát
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

telata
Calves of the lips (Hos 14:2) are confessions from the affection of truth.

david
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

nástroje
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

deset
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

kosti
Kosti jsou silné a podpůrné, poskytují rámec pro naše těla a umožňují pohyb a akci. Jsou také nejméně „živou“ částí našeho těla, přičemž většina jejich...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

národ
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...


Přeložit: