Ámos 6

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ámos 5   Ámos 7 →

1 Běda pokoj majícím na Sionu, a doufajícím v horu Samařskou, kteréžto hory jsou slovoutné mimo jiné u těch národů, k nimž se scházejí dům Izraelský.

2 Projděte až do Chalne, a odtud jděte do Emat veliké, a sstupte do Gát Filistinských, a shlédněte, jsou-li která království lepší nežli tato? Jest-li větší jejich kraj nežli kraj váš?

3 Kteříž smyslíte, že jest daleko den bídy, a přistavujete stolici nátisku.

4 Kteříž léhají na ložcích slonových, a rozkošně sobě počínají na postelích svých, kteříž jídají berany z stáda a telata nejtučnější,

5 Přizpěvujíce k loutně jako David, vymýšlejíce sobě nástroje muzické.

6 Kteříž pijí z bání vinných, a drahými mastmi se maží, aniž jsou čitelni bolesti pro potření Jozefovo.

7 Pročež jižť půjdou v zajetí v prvním houfu stěhujících se, a tak nastane žalost těm, kteříž sobě rozkošně počínají.

8 Přisáhl Panovník Hospodin skrze sebe samého, dí Hospodin Bůh zástupů: V ohavnosti mám pýchu Jákobovu, i paláců jeho nenávidím, pročež vydám město i vše, což v něm jest.

9 I stane se, že pozůstane-li deset osob v domě jednom, i ti zemrou.

10 A vezme někoho strýc jeho, aneb ten, kterýž mu strojí pohřeb, aby vynesl kosti z domu, a dí tomu, kdož jest v pokoji domu: Jest-liž ještě s tebou kdo? I dí: Není žádného. I řekne: Mlč, proto že nepřipomínali jména Hospodinova.

11 Nebo aj, Hospodin přikáže, a bíti bude na dům veliký přívaly, a na dům menší rozsedlinami.

12 Zdaliž koni běžeti mohou po skále? Zdaliž ji kdo orati může voly? Nebo jste proměnili soud v jed, a ovoce spravedlnosti v pelynek,

13 Vy, kteříž se veselíte, ano není z čeho, říkajíce: Zdaliž jsme svou silou nevzali sobě rohů?

14 Ale aj, já vzbudím proti vám, ó dome Izraelský, praví Hospodin Bůh zástupů, národ, kterýž vás ssouží, odtud, kudy se jde do Emat, až do potoka roviny.

← Ámos 5   Ámos 7 →
   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Amos 6      

By Helen Kennedy

Woe is called upon people who seem to live a life of ease and fill it with pleasures. For example, those who “Eat lambs from the flock.” (Amos 6:4) Following Swedenborg’s correspondences it could mean “Those who attribute innocence (the lamb) to themselves,” or think they are blameless when they have actually sinned. Also, “Do horses run on rocks?”(Amos 6:12) is a great image for when our understanding is filled with only literal or external truths but doesn’t delve into deeper ones that show the Lord’s leading more clearly.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 206


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 576, 1183, 1488, 2832, 5895, 6188, 6297, ...

Apocalypse Revealed 137, 270, 360, 410, 474, 668, 774, ...

O Písmu svatém 85

Pravé křesťanství 51


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 163, 279, 316, 355, 375, 376, 448, ...

Marriage 51

Jiný komentář

  Příběhy:
Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 37:25

1. Samuelova 5:8, 10

2. Samuelova 8:9

1 Královská 16:24

2. Královská 15:29

2. Paralipomenon 29:26

Přísloví 1:32, 8:13

Izajáš 5:12, 10:9, 24:8, 28:1, 32:9

Jeremiáše 2:3, 5:5, 15, 22:14, 51:14

Ezechiel 12:27, 29:3, 9

Daniel 4:27

Ámos 3:9, 10, 11, 15, 4:3, 5:7, 27, 8:3, 7, 9:10

Micheáš 1:6, 3:1

Nahum 8

Sofonjáš 1:12

Židům 6:13

List Jakubův 5:5

Word/Phrase Explanations

hory
'Hills' signify the good of charity.

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

gát
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

telata
'Stables' signify instructions.

david
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

nástroje
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

deset
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

národ
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...


Přeložit: