Ámos 5

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ámos 4   Ámos 6 →

1 Slyšte slovo toto, kteréž já vynáším proti vám, totiž naříkání nad domem Izraelským.

2 Padneť, aniž více povstane panna Izraelská; opuštěna bude v zemi své, nebude žádného, kdo by jí pozdvihl.

3 Nebo takto praví Panovník Hospodin: V městě, z kteréhož vycházelo tisíc, zůstane sto, v tom pak, z kteréhož vycházelo sto, zůstane deset domu Izraelskému.

4 Nebo takto praví Hospodin domu Izraelskému: Hledejte mne a živi buďte.

5 A nehledejte Bethel, aniž choďte do Galgala, a do Bersabé se nesmýkejte; nebo Galgal jistotně se přestěhuje, a Bethel přijde na nic.

6 Hledejte Hospodina, (a živi buďte, aby nepronikl jako oheň domu Jozefova, a nesehltil, a nebylo by žádného, kdo by uhasil Bethelské,

7 Kteříž proměňují v pelynek soud, a spravedlnosti na zemi zanechávají),

8 Toho, kterýž učinil Kuřátka i Oriona, kterýž proměňuje stín smrti v jitro, a den v temnosti noční, kterýž přivolává vody mořské, a vylévá je na svrchek země, jehož jméno jest Hospodin,

9 Kterýž očerstvuje zemdleného proti silnému, tak že zemdlený do pevnosti vchází.

10 Nenávidí trescícího v bráně, a toho, kdož mluví věci pravé, v ohavnosti mají.

11 A protož, proto že loupíte chudého, a břímě obilé béřete od něho, domů z tesaného kamení nastavěli jste, ale nebudete bydliti v nich; vinic výborných naštěpovali jste, ale nebudete píti vína z nich.

12 Nebo já vím o mnohých nešlechetnostech vašich a velikých hříších vašich, že trápíte spravedlivého, berouce poctu, a nuzných při v bráně převracíte.

13 Protož rozumný v ten čas mlčeti musí, nebo čas ten zlý jest.

14 Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli, a budeť tak Hospodin Bůh zástupů s vámi, jakž pravíte.

15 Mějte v nenávisti zlé, a milujte dobré, a ustanovte v bráně soud; snad Hospodin Bůh zástupů milost učiní ostatkům Jozefovým.

16 Protož takto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Po všech ulicích bude kvílení, a na všecky strany zkřiknou: Ouvech, ouvech, a povolají oráče k pláči a kvílení s těmi, kteříž umějí naříkati.

17 Nýbrž i po všech vinicích bude kvílení, když projdu prostředkem tebe, dí Hospodin.

18 Běda těm, kteříž žádají dne Hospodinova. K čemuž jest vám ten den Hospodinův, poněvadž jest tmy a ne světla?

19 Jako když by někdo utíkal před lvem, potkal by se s ním nedvěd; aneb když by všel do domu, a zpolehna rukou svou na stěnu, ušťkl by ho had.

20 Zdali není tmy a ne světla den Hospodinův, v němž není blesku, ale mrákota?

21 Nenávidím, zavrhl jsem svátky vaše, aniž sobě chutnám slavností vašich.

22 Nebo budete-li mi obětovati zápaly a suché oběti vaše, neoblíbím jich, a na pokojné oběti krmného dobytka vašeho nepopatřím.

23 Odejmi ode mne hluk písní svých, ani hudby louten vašich nechci poslouchati.

24 Ale povalí se jako voda soud, a spravedlnost jako potok silný.

25 Zdali jste mně oběti a dary obětovali na poušti za čtyřidceti let, dome Izraelský?

26 Nýbrž nosili jste stánek Melecha vašeho a Kijuna, obrazy vaše, hvězdu boha vašeho, kteréžto věci sami jste sobě zdělali.

27 Protož přestěhuji vás dále než Damašské, praví Hospodin, jehož jméno jest Bůh zástupů.

← Ámos 4   Ámos 6 →
   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Amos 5      

1-3 The Lord is sorrowful that the church, the Truth from the Divine flowing into the world, has successively been devastated, as is seen in the previous chapter, Amos 4. Verse 3 says, “The city that goes out by a thousand shall have a hundred left.” So very little truth is left to nourish the people, and this bad state is by their own doing.

4-9 Amid this dying out, the Lord entreats, almost anxiously, “Seek Me and live,” then names traps or states that will turn people from Him: Bethel, Gilgal, and Beersheba. The first is falsifying knowledges, the second sensuous or external pleasures; and the last “negative attitudes towards everything that constitutes faith and its doctrine (SH 3923:6). The next warning is to those “who turn justice into wormwood,” v. 7 or turn good into evil (SH 1488:2). He wants them to return to him and explains clearly that He is the source of power, the one who, “Made the Pleiades and Orion,” v. 8 and the one who “rains ruin upon the strong” v.9.

10-13 In their self-intelligence they continue to reject the Lord, to “tread down the poor,” rejecting even the little bits of truth coming to them. The people are warned, “Though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them,” stone meaning truths of the natural (AE 745:3). The dictionary meaning of “hewn” means a workman making something, so it can be seen as coming from themselves, or their own intelligence. Anything like that is “devoid of life from the Divine” (SH 9852:2).

14-15 The path is shown for the way the Lord can be with them, “Seek good and not evil, that you may live.” It can’t be any plainer. In that way the Lord can reach out with His mercy, and “be gracious to the remnant of Joseph” v.15. The remnant is the small amount of truth, and Joseph is the spiritual part of us (SH 3921:3).

16-20 Here people are warned of how bad it will be for them when the day of the Lord comes. “Is not the day of the Lord darkness?” for those who are in evil, “with no brightness in it?” v.20. A person’s suffering will be painful, “as though he went into the house, leaned his hand on the wall, and a serpent bit him,” and terrorizing, “As though a man fled from a lion and a bear met him,” v. 19.

21-22 Their worship won’t be accepted, shown by, “I hate, I despise your feast days” v. 21. The strong language of the Lord is the mirror opposite of the depth of the evil the people are in, since only a remnant of the truth is with them, as in v. 3.

23-25 Take away your noisy songs and melodies, the Lord says, take away what sounds beautiful to you but is hurtful to the Divine because of the lack of goodness and truth. In its place he wants people to “Let justice run down like water, and righteousness like a mightly stream” v. 24.

26-27 If people don’t return to the Lord, everything good will be taken from them, shown in “Therefore I will send you into captivity beyond Damascus” v. 27. Damascus was the furtherest boundary of Canaan, or beyond where spiritual things reside. The “boundary of Damascus” is also used in Ezekiel 47:16-18 (AE 1088).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 205


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 195, 468, 576, 922, 925, 1071, 1715, ...

Apocalypse Revealed 316, 410, 413, 501, 573, 620, 650, ...

O Pánu 4, 38

O Písmu svatém 85

Pravé křesťanství 51, 82, 689, 761


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 208, 365, 376, 448, 519, 526, 573, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 56

Marriage 51, 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 26:23, 33

Exodus 11:4, 23:3, 6

Leviticus 26:16

Deuteronomium 28:30, 62, 63, 32:22

Jozue 5:9

1. Samuelova 15:22

1 Královská 14:15, 21:20

2. Královská 15:29, 17:23, 18:36, 20:3, 23:8

2. Paralipomenon 15:2, 20:3, 4, 24:20, 21, 34:25

Jób 9:9, 20:19

Žalmy 34:13, 69:33, 97:10, 105:4

Přísloví 15:8, 21:27

Kazatel 10:8

Izajáš 1:14, 5:19, 20, 10:2, 3, 24:18, 46:12, 58:2

Jeremiáše 4:4, 9:9, 16, 21, 18:8, 13, 22:3, 33:2, 38:20, 48:13

Ezechiel 20:16, 21:3, 34:21, 45:9

Ozeáš 4:3, 4, 15, 9:2, 10:12

Jóel 2:2

Ámos 1:5, 2:7, 3:1, 15, 4:1, 4, 13, 6:7, 12, 7:9, 10, 8:14, 9:6, 14

Jonáš 3:9

Micheáš 2:3, 3:2, 9, 11, 6:15

Abakuk 1:4

Sofonjáš 2:3

Matouš 24:29

Skutky apoštolů 7:42, 43

Římanům 12:9

Galatským 4:16

Efezkým 5:16

Židům 12:29

List Jakubův 5:6

Word/Phrase Explanations

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

panna
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

tisíc
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

sto
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

deset
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bethel
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

galgala
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

bráně
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

had
'The bite of a snake' or 'serpent,' as in Amos. 5:19, signifies falsification of the Word, from the interior dominion of falsity from evil.

hluk
'A tumult,' as in Isaiah 8:4, signifies eager desire to combat against truths.

spravedlnost
'Justice' signifies both good and truth.

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...


Přeložit: