2. Paralipomenon 27

Studie

   

1 V pětmecítma letech byl Jotam, když počal kralovati, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa dcera Sádochova.

2 Kterýž činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, podlé všeho, což činil Uziáš otec jeho, kromě že nevšel do chrámu Hospodinova, a lid ještě porušený byl.

3 On ustavěl bránu domu Hospodinova hořejší, a na zdi Ofel mnoho stavěl.

4 Nadto vystavěl i města na horách Judských, a v lesích zdělal zámky a věže.

5 On také bojoval s králem synů Ammon, a zmocnil se jich. I dali mu synové Ammon toho roku sto centnéřů stříbra, a deset tisíc měr pšenice, a ječmene deset tisíců. Tolikéž dali mu synové Ammon i léta druhého i třetího.

6 A tak zsilil se Jotam; nebo nastrojil cesty své před Hospodinem Bohem svým.

7 O jiných pak věcech Jotamových, a o všech válkách i cestách jeho, zapsáno jest v knize o králích Izraelských a Judských.

8 V pětmecítma letech byl, když kralovati začal, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě.

9 I usnul Jotam s otci svými, a pochovali jej v městě Davidově, a kraloval Achas syn jeho místo něho.