1. Samuelova 4

Studovat vnitřní smysl
← 1. Samuelova 3   1. Samuelova 5 →         

1 I stalo se vedlé řeči Samuelovy všemu lidu Izraelskému. Nebo když vytáhl Izrael proti Filistinským k boji, a položili se při Eben-Ezer, Filistinští pak položili se v Afeku;

2 A když se sšikovali Filistinští proti Izraelovi, a již se potýkali: poražen jest Izrael od Filistinských, tak že jich zbito v té bitvě na poli takměř čtyři tisíce mužů.

3 I navrátil se lid do stanů, a řekli starší Izraelští: Proč nás dnes Hospodin porazil před Filistinskými? Vezměme k sobě z Sílo truhlu smlouvy Hospodinovy, ať přijde mezi nás, a vysvobodí nás z rukou nepřátel našich.

4 Poslal tedy lid do Sílo, a vzali odtud truhlu smlouvy Hospodina zástupů, sedícího na cherubínech. Byli také tam dva synové Elí s truhlou smlouvy Boží, Ofni a Fínes.

5 Když pak přinesena byla truhla smlouvy Hospodinovy do vojska, zkřikl všecken Izrael s velikým plésáním, až země vzněla.

6 Uslyševše pak Filistinští hluk plésání, řekli: Jaký jest to hlas výskání velikého tohoto v vojště Hebrejském? I poznali, že truhla Hospodinova přišla do vojska.

7 Protož báli se Filistinští, když praveno bylo: Přišel Bůh do vojska jejich; a řekli: Běda nám, nebo nebylo prvé nic k tomu podobného.

8 Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těch bohů silných? Tiť jsou bohové, kteříž zbili Egypt všelikou ranou i na poušti.

9 Posilňte se a buďte muži, ó Filistinští, abyste nesloužili těm Hebrejským, jako oni sloužili vám; buďtež tedy muži a bojujte.

10 Bojovali tedy Filistinští, a poražen jest Izrael, a utíkali jeden každý do stanu svého. I byla ta porážka veliká velmi, nebo padlo z Izraele třidceti tisíc pěších;

11 Také truhla Boží vzata, a dva synové Elí zabiti, Ofni a Fínes.

12 Běže pak jeden Beniaminský z bitvy, přišel do Sílo téhož dne, maje roucho roztržené a hlavu prstí posypanou.

13 Přišel tedy, a aj, Elí seděl na stolici při cestě, hledě, nebo srdce jeho lekalo se za truhlu Boží; a když všel muž ten, a oznámil v městě, kvílilo všecko město.

14 A uslyšev Elí hlas křiku toho, řekl: Jaký jest to hlas hřmotu tohoto? Muž pak ten pospíchaje, přiběhl, aby oznámil Elí.

15 (A byl Elí v devadesáti a osmi letech; oči také jeho byly již pošly, a nemohl viděti.)

16 I řekl muž ten k Elí: Já jdu z bitvy, z bitvy zajisté utekl jsem dnes. I dí jemu on: Co se tam stalo, můj synu?

17 Odpověděl ten posel a řekl: Utekl Izrael před Filistinskými, také i porážka veliká stala se v lidu, ano i oba synové tvoji zabiti jsou, Ofni a Fínes, a truhla Boží jest vzata.

18 I stalo se, že jakž jmenoval truhlu Boží, spadl Elí s stolice nazpět při úhlu brány, a tak zlomiv šíji, umřel; nebo byl muž starý a těžký. On soudil Izraele čtyřidceti let.

19 Nevěsta pak jeho, manželka Fínesova, jsuc těhotná a blízká porodu, uslyševši také tu pověst, že by truhla Boží vzata byla, a že umřel tchán její i muž její, sklonila se a porodila; nebo se obořily na ni úzkosti její.

20 A v ten čas, když ona umírala, řekly, kteréž stály při ní: Neboj se, však jsi porodila syna. Kteráž nic neodpověděla, aniž toho připustila k srdci svému.

21 I nazvala dítě Ichabod, řkuci: Přestěhovala se sláva z Izraele; proto že vzata byla truhla Boží, a umřel tchán i muž její.

22 Protož řekla: Přestěhovala se sláva z Izraele, nebo vzata jest truhla Boží.

← 1. Samuelova 3   1. Samuelova 5 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 4      

Although it was clear throughout Israel that Samuel had been established as the Lord’s prophet, the Israelites were still unprepared to listen to his prophecy. A new battle took place between the army of Israel and the army of the Philistines, that went decidedly in the Philistines’ favor. About four thousand men of Israel died.

The Israelites were in great distress, and they sent for the Ark of the covenant from Shiloh in order to summon the power of the Lord. Accompanying the Ark were the two sons of the High Priest Eli: Hophni and Phinehas. When the Ark reached the Israelite camp, the Israelites shouted with joy, and the Philistines became afraid. They knew that the Israelite God was surely with them, and they remembered His power from the plagues of Egypt (in Exodus 7 through 12). The Philistines, in order to avoid being enslaved by the Israelites, summoned courage and defeated Israel. In the process, they captured the Ark of the Covenant.

A messenger was dispatched to bring the bad news to Shiloh, where Eli was. Hophni and Phinehas were dead, and the Ark was in enemy hands. Upon hearing the news, the elderly Eli fell backwards from his seat and died. Phinehas’ wife was heavily pregnant. The bad news broke her spirit and she died shortly after delivering a son that she named Ichabod. The doom predicted in Chapter three of 1 Samuel had come to pass.

The Ark of the Covenant contained two stone tablets, on which were written the Ten Commandments. These were written by the finger of God, and given to Moses on Mount Sinai. The Commandments represented the covenant between the Lord and people. They would be joined together through love and faith: God’s love for His people, and their love for Him. Love, faith in God and obedience to His message would forever bind them. The covenant is only fulfilled when people, individually and collectively, do what is written on those two tablets (see True Christianity 285.)

When the Israelites lose the Ark of the Covenant in this story (and with it, the Ten Commandments) it symbolizes the loss of a person’s covenantal relationship with the Lord their Creator. This covenant can be severed, if we choose to break it, and this story is a representation of the destruction that breaking the covenant can cause. God, however, will never give up on us, and is always ready to come into our lives if we accept Him.

In True Christianity 285, Swedenborg writes that God is always ready to keep His commandment with us, but we must use our free will to keep our commandment with Him. This is illustrated in a quote from Revelation 3:20: “Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me.”

While this story is an example of a covenant with God described in the Old Testament of the Word, this relationship between God and His people (and, of course, with each one of us individually) is a theme throughout all of the Bible. The New Testament describes a new covenant that the Lord seeks to build with each of us.

The Philistines, whom the Israelites were battling in this chapter, are mentioned in Swedenborg’s writings, where he writes that they represent faith without charity. Both faith and charity are necessary to follow the Lord, and knowledge of what is right and true is not useful unless we apply it to our lives. If we do not, this knowledge simply becomes memory instead of an ongoing part of our life (see Arcana Coelestia 1197). In this chapter, the Israelites lose a battle to the Philistines and surrender the Ark of the Covenant, which contains the Ten Commandments. Since Philistines represent knowledge without charity, perhaps this story is telling us that in order to keep our covenant with God, it is not enough to know what is required of us, what is written on the tablet. We must also act accordingly. When we both understand the commandments and practice them, then we are able to keep our covenant with God.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1343, 1703, 2576, 4763, 9396, 9416


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 277, 700, 817

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:17, 18

Exodus 9:14, 14:14, 25, 15:14, 25:22

Leviticus 26:17, 37

Numeri 10:35, 14:45

Deuteronomium 29:10

Jozue 7:6, 15:53

Soudců 13:1, 15:20

1. Samuelova 2:34, 3:2, 11, 12, 5:1, 7, 7:12, 10:19, 14:3, 29:1, 3

2. Samuelova 10:12

1 Královská 1:40, 20:26

Žalmy 74:11, 78:60, 61, 62, 64, 80:2

Izajáš 59:1, 2

Pláč Jeremjášův 2:1

Zjevení Janovo 11:6

Významy biblických slov

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Filistinští
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

čtyři
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

tisíce
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

starší
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

nepřátel
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

poslal
'To send' signifies revealing.

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

zástupů
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

přišel
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

bohové
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

Egypt
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

porážka
'Slaughter' signifies perdition and damnation. 'Slaughter' and 'a storm of slaughter,' signifies evils which destroy the goods of the church. 'The day of great slaughter'...

třidceti
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

tisíc
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

roucho
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

seděl
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

oči
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

odpověděl
„Odpovědět“ obecně znamená stav duchovní vnímavosti. To v konečném důsledku znamená být vnímaví k Pánu, který se neustále snaží nalévat skutečné myšlenky a touhy po...

oba
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

manželka
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

těhotná
To be with child, (Gen. 38:24), signifies to produce something.

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Capture and Return of the Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Capture and Return of the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Capture and Return of the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Capture and Return of the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: