1. list Korintským 16

Studie

  

1 O sbírce pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte.

2 V každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti, aby ne teprv, když k vám přijdu, sbírky se dály.

3 Když pak přijdu, kterékoli osoby schválíte skrze listy, tyť pošli, aby donesli tuto milost vaši do Jeruzaléma.

4 Pakliť by bylo potřebí, abych i já šel, půjdouť se mnou.

5 Přijduť pak k vám, když Macedonií projdu; (nebo Macedonií míním projíti.)

6 Ale u vásť snad poostanu, aneb i přes zimu pobudu, abyste vy mne doprovodili, kamž bych koli šel.

7 Nechci zajisté s vámi se nyní toliko na zastavení shledati, ale naději se, že za nějaký čas pobudu u vás, bude-li Pán chtíti.

8 Zůstanuť pak v Efezu až do letnic.

9 Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře, a protivníku mnoho.

10 Přišel-liť by pak k vám Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já.

11 Protož nechť jím žádný nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji, ať přijde ke mně; neboť na něj čekám s bratřími.

12 O Apollovi pak bratru oznamuji vám, že jsem ho velmi prosil, aby šel k vám s bratřími. Ale nikoli nebyla vůle jeho, aby nyní přišel, než přijdeť, když bude míti čas příhodný.

13 Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďtež silní.

14 Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.

15 Prosímť vás pak, bratří, znáte čeled Štěpánovu, že jsou oni prvotiny Achaie, a že jsou se v službu svatým vydali,

16 Abyste i vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu.

17 Těšímť se pak z příchodu Štěpána a Fortunáta a Achaika; nebo nedostatek pro vaši nepřítomnost oni doplnili.

18 Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.

19 Pozdravujíť vás sborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice Akvila a Priscilla, s církví tou, kteráž jest v domu jejich.

20 Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém.

21 Pozdravení vlastní rukou Pavlovou.

22 Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž proklatý: Maran atha.

23 Milost Pána Jezukrista budiž s vámi.

24 I láska má v Kristu Ježíši se všemi vámi. Amen.