1. Paralipomenon 8

Studie

   

1 Beniamin pak zplodil Bélu, prvorozeného svého, Asbele druhého, Achracha třetího,

2 Nocha čtvrtého, Rafa pátého.

3 Béla pak měl syny: Addara, Geru, Abiuda,

4 Abisua, Námana, Achoacha,

5 A Geru, Sefufana a Churama.

6 Ti jsou synové Echudovi, ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Gabaa, kteříž je uvedli do Manáhat,

7 Totiž: Náman, a Achia a Gera. On přestěhoval je; zplodil pak Uza a Achichuda.

8 Sacharaim pak zplodil v krajině Moábské, když onen byl propustil je, s Chusimou a Bárou manželkami svými.

9 Zplodil s Chodes manželkou svou Jobaba, Sebia, Mésa a Malkama,

10 Jehuza, Sachia a Mirma. Ti jsou synové jeho, knížata čeledí otcovských.

11 S Chusimou pak byl zplodil Abitoba a Elpále.

12 Synové pak Elpálovi: Heber, Misam a Semer. Ten vystavěl Ono a Lod, i vsi jeho.

13 A Beria a Sema. Ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Aialon; ti zahnali obyvatele Gát.

14 Achio pak, Sasák a Jeremot,

15 Zebadiáš, Arad a Ader,

16 Michael, Ispa a Jocha synové Beria.

17 A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber,

18 Ismerai, Izliáš a Jobab synové Elpálovi.

19 A Jakim, Zichri a Zabdi.

20 Elienai, Ziletai a Eliel,

21 Adaiáš, Baraiáš a Simrat synové Simei.

22 Ispan a Heber a Eliel,

23 Abdon, Zichri a Chanan,

24 Chananiáš, Elam a Anatotiáš,

25 Ifdaiáš a Fanuel synové Sasákovi.

26 Samserai, Sechariáš a Ataliáš,

27 Jaresiáš, Eliáš a Zichri synové Jerochamovi.

28 Ta jsou knížata otcovských čeledí po rodinách svých, kterážto knížata bydlila v Jeruzalémě.

29 V Gabaon pak bydlilo kníže Gabaon, a jméno manželky jeho Maacha.

30 A syn jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál a Nádab,

31 Ale Gedor, Achio, Zecher.

32 A Miklot zplodil Simea. I ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.

33 Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále.

34 Syn pak Jonatův Meribbál, Meribbál pak zplodil Mícha.

35 Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.

36 Achaz pak zplodil Jehoadu, Jehoada pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimru. Zimri pak zplodil Mozu.

37 Moza pak zplodil Bina. Ráfa syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho.

38 Azel pak měl šest synů, jichž tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš a Abdiáš a Chanan. Všickni ti synové Azelovi.

39 Synové pak Ezeka, bratra jeho: Ulam prvorozený jeho, Jehus druhý, a Elifelet třetí.

40 A byli synové Ulamovi muži udatní a střelci umělí, kteříž měli mnoho synů a vnuků až do sta a padesáti. Všickni ti byli z synů Beniaminových.