1. Paralipomenon 7

Studie

   

1 Synové pak Izacharovi: Tola, Fua, Jasub a Simron, čtyři.

2 Synové pak Tolovi: Uzi, Refaia, Jeriel, Jachmai, Jipsam, Samuel, knížata po domích otců jejich, pošlí od Toly, muži udatní v pokoleních svých. Počet jejich ve dnech Davidových byl dvamecítma tisíců a šest set.

3 Synové Uzovi: Izrachiáš. Synové pak Izrachiášovi: Michael, Abdiáš, Joel a Isia, všech pět knížat.

4 A s nimi v pokoleních jejich, po čeledech jejich otcovských, mužů válečných třidceti šest tisíců; nebo mnoho měli žen a synů.

5 Bratří také jejich po všech čeledech Izachar, mužů udatných osmdesáte sedm tisíců, všech vyčtených.

6 Synové Beniaminovi: Béla, Becher, Jediael, tři.

7 Synové pak Bélovi: Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět knížat čeledí otcovských, muži udatní; načteno jich dvamecítma tisíců, třidceti a čtyři.

8 Potom synové Becherovi: Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Amri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet, všickni synové Becherovi.

9 Kterýchž počet po pokoleních jejich, a po knížatech v domě čeledí otcovských, mužů udatných, dvadceti tisíců a dvě stě.

10 Synové také Jediaelovi: Bilan. Synové pak Bilanovi: Jeus, Beniamin, Ahod, Kenan, Zetan, Tarsis a Achisachar.

11 Všech těch synů Jediaelových po knížatech čeledí, mužů udatných, sedmnáct tisíc a dvě stě, vycházejících na vojnu k bitvě,

12 Kromě Suppim a Chuppim, synů doma zrozených, a Chusim, synů vně zplozených.

13 Synové Neftalímovi: Jasiel, Guni, Jezer a Sallum, synové Bály.

14 Synové Manassesovi: Asriel, kteréhož mu manželka porodila. (Ženina též jeho Syrská porodila Machira, otce Galád.

15 Machir pak vzal manželku Chuppimovu a Suppimovu, a jméno sestry jeho Maacha.) jméno pak druhého Salfad, a měl Salfad dcery.

16 Porodila pak Maacha manželka Machirova syna, kteréhož nazvala Fáres, a jméno bratra jeho Sáres, synové pak jeho Ulam a Rekem.

17 Synové pak Ulamovi: Bedan. Tiť jsou Synové Galád syna Machirova, syna Manassesova.

18 Sestra pak jeho Molechet porodila Ishoda a Abiezera a Machla.

19 Byli pak synové Semidovi: Achian, Sechem, Likchi a Aniam.

20 Synové pak Efraimovi: Sutelach, a Bered syn jeho, Tachat syn jeho, Elada syn jeho, Tachat syn jeho,

21 Též Zabad syn jeho, Sutelach syn jeho, Ezer a Elad. I zbili je muži Gát, kteříž zrozeni byli v zemi té; nebo sstoupili byli, aby zajali dobytky jejich.

22 Protož kvílil Efraim otec jejich za mnohé dny, a přišli bratří jeho, aby ho těšili.

23 Potom všel k manželce své, kteráž počala a porodila syna, a nazval jméno jeho Beria, že byl v zámutku pro rodinu svou.

24 Dceru také Seeru, kteráž vystavěla Betoron dolní i horní, a Uzen Seera.

25 A Refacha syna jeho, Resefa, Telecha, a Tachana syna jeho,

26 Ladana syna jeho, Amiuda syna jeho, Elisama syna jeho,

27 Non syna jeho, Jozue syna jeho.

28 Vládařství pak jejich a bydlení jejich Bethel s vesnicemi svými, a k východu Náran, a k západu Gázer a vesnice jeho, Sichem s vesnicemi svými, až do Gázy a vesnic jeho.

29 A v místech naproti synům Manassesovým: Betsan s vesnicemi svými, Tanach s vesnicemi svými, Mageddo s vesnicemi svými, Dor s vesnicemi svými. V těch bydlili synové Jozefa syna Izraelova.

30 Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich.

31 Synové pak Beriovi: Heber, Melchiel. Onť jest otec Birzavitův.

32 Heber pak zplodil Jafleta, Somera, Chotama, a Suu sestru jejich.

33 Synové pak Jafletovi: Pasach, Bimhal, a Asvat. Ti jsou Synové Jafletovi.

34 Synové pak Somerovi: Achi, Rohaga, Jehubba a Aram.

35 Synové pak Helema, bratra jeho: Zofach, Jimna, Seles a Amal.

36 Synové Zofachovi: Suach, Charnefer, Sual, Beri a Jimra,

37 Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitran a Béra.

38 Synové Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara.

39 Synové pak Ulla: Arach, Haniel a Riziáš.

40 Všickni ti synové Asser, knížata domů otcovských, vybraní, udatní, přední z knížat, kteříž vyčteni do vojska k bitvě, v počtu šest a dvadceti tisíc mužů.