1. Paralipomenon 4

Studie

  

1 Synové Judovi: Fáres, Ezron, Charmi, Hur a Sobal.

2 Reaiáš pak syn Sobalův zplodil Jachata, Jachat pak zplodil Ahumai a Laad. Ti jsou rodové Zarati.

3 A tito z otce Etama: Jezreel, Isma a Idbas; a jméno sestry jejich Zelelfoni.

4 Fanuel pak otec Gedor, a Ezer otec Chusův. Ti jsou synové Hur prvorozeného Efraty, otce Betlémských.

5 Ashur pak otec Tekoe měl dvě manželky, Chélu a Naaru.

6 I porodila jemu Naara Achuzama, Hefera, Temana a Achastara. Ti jsou synové Naary.

7 Synové pak Chéle: Zeret, Jezochar a Etnan.

8 Kóz pak zplodil Anuba, Hazobeba, a rodiny Acharchele syna Harumova.

9 Byl pak Jábez slavnější nad bratří své, a matka jeho nazvala jméno jeho Jábez, řkuci: Nebo jsem ho porodila s bolestí.

10 Kterýžto Jábez vzýval Boha Izraelského, řka: Jestliže štědře požehnáš mi, a rozšíříš meze mé, a bude ruka tvá se mnou, a vysvobodíš mne od zlého, abych bolesti netrpěl. I učinil Bůh, začež žádal.

11 Chelub pak, bratr Sucha, zplodil Mechiru. Onť jest otec Estonův.

12 Eston pak zplodil Betrafa, Paseacha a Techinna, otce města Náchas. Ti jsou muži Rechy.

13 Synové pak Cenezovi: Otoniel a Saraiáš. Synové pak Otonielovi: Chatat.

14 Meonatai pak zplodil Ofru, Saraiáš pak zplodil Joába, otce bydlících v údolí řemeslníků; nebo tam řemeslníci byli.

15 Synové pak Kálefa, syna Jefonova: Iru, Ela a Naam. Syn pak Ela: Cenez.

16 Synové pak Jehalleleelovi: Zif, Zifa, Tiriáš a Asarel.

17 A synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Porodila také Miriama, Sammai a Jezba otce Estemo.

18 Manželka pak jeho Jehudia porodila Jereda otce Gedor, a Hebera otce Socho, a Jekutiele otce Zanoe. A ti jsou synové Betie dcery Faraonovy, kterouž pojal Mered.

19 Synové pak manželky Hodia sestry Nachamovy, otce Cejly: Garmi a Estemo Maachatský.

20 Synové pak Simonovi: Amnon, Rinna, Benchanan a Tilon. A Synové Jesi: Zochet a Benzochet.

21 Synové Séla syna Judova: Her otec Lechův, a Lada otec Maresův, a čeledi domu těch, jenž dělali díla kmentová v domě Asbea,

22 A Jokim a muži Chozeby, Joas a Saraf, kteříž panovali v Moáb, a Jasubi Lechem. Ale ty věci jsou starodávní.

23 Toť jsou ti hrnčíři obyvatelé v štěpnicích a ohradách u krále, příčinou díla jeho tam bydlíce.

24 Synové Simeonovi: Namuel, Jamin, Jarib, Zára a Saul.

25 Sallum syn jeho, Mabsam syn jeho, Masma syn jeho.

26 Synové pak Masmovi: Hamuel syn jeho, Zakur syn jeho, Semei syn jeho.

27 Ten Semei měl synů šestnácte a dcer šest. Bratří pak jejich neměli mnoho synů, tak že vší rodiny jejich nebylo tak mnoho, jako synů Judových.

28 Bydlili pak v Bersabé a Molada a v Azarsual,

29 A v Bála, v Esem a v Tolad,

30 A v Betueli, v Horma a v Sicelechu,

31 A v Betmarchabot, a v Azarsusim, v Betberi a v Saraim. Ta byla města jejich, dokudž kraloval David.

32 Vsi také jejich při Etam, Ain, Remmon, Tochen, Asan, pěti městech.

33 A tak všecky vesnice jejich, kteréž byly vůkol těch měst až do Baal, ta byla obydlé jejich vedlé rodu jejich.

34 A Mesobab, Jamlech a Josa syn Amazův;

35 A Joel, a Jéhu syn Jozabiáše, syna Saraiášova, syna Azielova;

36 A Elioenai, Jákoba, Jesochaiáš, Asaiáš, Adiel a Jesimeel a Benaiáš;

37 A Ziza syn Sifi, syna Allonova, syna Jedaiášova, syna Simri, syna Semaiášova.

38 Tito ze jména vyčtení ustaveni jsou za knížata v čeledech svých, a čeledi otcovské jejich rozmnožily se náramně.

39 A protož brali se, kudyž se vchází k Gedor, až k východu po údolí tom, aby hledali pastev dobytku svému.

40 I nalezli pastvu hojnou a výbornou, zemi pak prostrannou, bezpečnou a pokojnou, a že z Chama byli ti, kteříž bydlili tam před tím.

41 Protož přišedše ti napsaní ze jména ve dnech Ezechiáše krále Judského, pobořili stany jejich a příbytky, kteříž tam nalezeni byli, a zmordovali je, tak že jich do tohoto dne není, a sami osedli místo nich; nebo měli tu pastvu dobytku svému.

42 Někteří pak z těch synů Simeonových odebrali se na horu Seir, mužů pět set, jichž Pelatia, Neariáš, Refaiáš a Uziel, synové Jesi, byli vůdcové.

43 I vyplénili ostatek těch, kteříž ušli z Amalechitských, a bydlili tam až do tohoto dne.