1. Paralipomenon 25

Studie

   

1 I oddělil David a knížata vojska k službě syny Azafovy a Hémanovy a Jedutunovy, kteříž by prorokovali při harfách, při loutnách a při cimbálích. Byl pak počet jejich, totiž mužů těch, jenž práci vedli v přisluhování svém,

2 Z synů Azafových: Zakur, Jozef, Netaniáš a Asarela, synové Azafovi, pod spravou Azafavou byli, kterýž prorokoval k rozkazu královu.

3 Z Jedutuna synů Jedutunových bylo šest: Godoliáš, Zeri, Izaiáš, Chasabiáš, Mattitiáš a Simei, pod spravou otce jejich Jedutuna, kterýž prorokoval při harfě k slavení a chválení Hospodina.

4 Z Hémana synové Hémanovi: Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Sebuel, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Giddalti, Romantiezer, Jazbekasa, Malloti, Hotir a Machaziot.

5 Všickni ti synové Hémanovi, proroka králova v slovích Božských, k vyvyšování moci. A dal Bůh Hémanovi synů čtrnácte a dcery tři.

6 Všickni ti byli pod spravou otce svého, při zpívání v domě Hospodinově na cymbálích, loutnách a harfách, k službě v domě Božím vedlé poručení králova Azafovi, Jedutunovi a Hémanovi.

7 Byl pak počet jich s bratřími jejich, těmi, kteříž byli vycvičení v zpěvích Hospodinových, všech mistrů dvě stě osmdesát osm.

8 Tedy metali losy, houf držících stráž naproti druhému, jakž malý, tak veliký, mistr i učedlník.

9 I padl první los v čeledi Azaf na Jozefa, na Godoliáše s bratřími a syny jeho druhý, jichž bylo dvanáct.

10 Třetí na Zakura, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.

11 Čtvrtý na Izara, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.

12 Pátý na Netaniáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.

13 Šestý na Bukkiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.

14 Sedmý na Jesarele, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.

15 Osmý na Izaiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.

16 Devátý na Mataniáše, synům a bratřím jeho dvanácti.

17 Desátý na Simei, synům a bratřím jeho dvanácti.

18 Jedenáctý na Azarele, synům a bratřím jeho dvanácti.

19 Dvanáctý na Chasabiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.

20 Třináctý na Subaele, synům a bratřím jeho dvanácti.

21 Čtrnáctý na Mattitiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.

22 Patnáctý na Jerimota, synům a bratřím jeho dvanácti.

23 Šestnáctý na Chananiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.

24 Sedmnáctý na Jazbekasa, synům a bratřím jeho dvanácti.

25 Osmnáctý na Chanani, synům a bratřím jeho dvanácti.

26 Devatenáctý na Malloti, synům a bratřím jeho dvanácti.

27 Dvadcátý na Eliatu, synům a bratřím jeho dvanácti.

28 Jedenmecítmý na Hotira, synům a bratřím jeho dvanácti.

29 Dvamecítmý na Giddalta, synům a bratřím jeho dvanácti.

30 Třímecítmý na Machaziota, synům a bratřím jeho dvanácti.

31 Čtyřmecítmý na Romantiezera, synům a bratřím jeho dvanácti.