1. Paralipomenon 2

Studie

   

1 Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon,

2 Dan, Jozef, Beniamin, Neftalím, Gád a Asser.

3 Synové Judovi: Her, Onan a Séla. Ti tři narodili se jemu z dcery Suovy Kananejské. Ale Her, prvorozený Judův, byl zlý před očima Hospodinovýma, protož zabil ho.

4 Támar pak nevěsta jeho porodila mu Fáresa a Záru. Všech synů Judových pět.

5 Synové Fáresovi: Ezron a Hamul.

6 Synové pak Záre: Zamri, Etan, Héman, Kalkol a Dára, všech těch pět.

7 A synové Zamri: Charmi, vnuk Achar, kterýž zkormoutil Izraele, zhřešiv při věci proklaté.

8 Synové pak Etanovi: Azariáš.

9 Synové pak Ezronovi, kteříž se mu zrodili: Jerachmeel, Ram a Chelubai.

10 Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda.

11 Názon pak zplodil Salmona, a Salmon zplodil Bóza.

12 A Bóz zplodil Obéda, a Obéd zplodil Izai.

13 Izai pak zplodil prvorozeného svého Eliaba, a Abinadaba druhého, a Sammu třetího,

14 Natanaele čtvrtého, Raddaia pátého,

15 Ozema šestého, Davida sedmého,

16 A sestry jejich: Sarvii a Abigail. Synové pak Sarvie byli: Abizai, Joáb, Azael, tři.

17 Abigail pak porodila Amazu, otec pak Amazův byl Jeter Izmaelitský.

18 Kálef pak syn Ezronův zplodil s Azubou manželkou a s Jeriotou syny. Jehož tito synové byli: Jeser, Sobab a Ardon.

19 Když pak umřela Azuba, pojal sobě Kálef Efratu, kteráž mu porodila Hura.

20 A Hur zplodil Uri, a Uri zplodil Bezeleele.

21 Potom všel Ezron k dceři Machira otce Galádova, kterouž on pojal, když byl v šedesáti letech. I porodila jemu Seguba.

22 Segub pak zplodil Jaira, kterýž měl třimecítma měst v zemi Galád.

23 Nebo vzal Gessurejským a Assyrským vsi Jairovy, i Kanat s městečky jeho, šedesáte měst.To všecko pobrali synové Machirovi, otce Galádova.

24 Též i po smrti Ezronově, když již pojal byl Kálef Efratu, manželka Ezronova Abia porodila jemu také Ashura, otce Tekoa.

25 Byli pak synové Jerachmeele prvorozeného Ezronova: Prvorozený Ram, po něm Buna a Oren, a Ozem s Achia.

26 Měl také manželku druhou Jerachmeel, jménem Atara. Ta jest matka Onamova.

27 Byli pak synové Ramovi prvorozeného Jerachmeele: Maaz a Jamin a Eker.

28 Též synové Onamovi byli: Sammai a Jáda. A synové Sammai: Nádab a Abisur.

29 Jméno pak manželky Abisurovy Abichail; ktéráž porodila jemu Achbana a Molida.

30 A synové Nádabovi: Seled a Appaim. Ale umřel Seled bez dětí.

31 Synové pak Appaimovi: Jesi; a Synové Jesi: Sesan; a dcera Sesanova: Achlai.

32 Synové pak Jády, bratra Sammaiova: Jeter a Jonatan. Ale umřel Jeter bez dětí.

33 Synové pak Jonatanovi: Felet a Záza. Ti byli synové Jerachmeelovi.

34 Neměl pak Sesan synů, ale dceru. A měl Sesan služebníka Egyptského jménem Jarchu.

35 Protož dal Sesan dceru svou Jarchovi služebníku svému za manželku, kteráž porodila mu Attaie.

36 Attai pak zplodil Nátana, a Nátan zplodil Zabada.

37 Zabad pak zplodil Eflale, a Eflal zplodil Obéda.

38 Obéd pak zplodil Jéhu, a Jéhu zplodil Azariáše.

39 Azariáš pak zplodil Cheleza, a Chelez zplodil Elasu.

40 Elasa pak zplodil Sismaie, a Sismai zplodil Salluma.

41 Sallum pak zplodil Jekamiáše, a Jekamiáš zplodil Elisama.

42 Synové pak Kálefa, bratra Jerachmeelova: Mésa prvorozený jeho. On byl otec Zifejských i synů Marese, otce Hebronova.

43 Synové pak Hebronovi: Chóre a Tapuach, a Rekem a Sema.

44 Sema pak zplodil Rachama otce Jorkeamova, a Rekem zplodil Sammaie.

45 Syn pak Sammai byl Maon; kterýžto Maon byl otec Betsurských.

46 Efa také, ženina Kálefova, porodila Chárana a Mozu a Gazeza. A Cháran zplodil Gazeza.

47 Synové pak Johedai: Regem, Jotam, Gesan, Felet, Efa a Saaf.

48 S ženinou Maachou Kálef zplodil Sebera a Tirchana.

49 Porodila pak Saafa otce Madmanejských, Sévu otce Makbenejských a otce Gibejských. Též dcera Kálefova Axa.

50 Ti byli synové Kálefovi, syna Hur prvorozeného Efraty: Sobal otec Kariatjeharimských,

51 Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských.

52 Měl pak syny Sobal otec Kariatjeharimských: Haroe otce obyvatelů dílu Menuchotských.

53 A čeledi Kariatjeharimských, Jeterských, Putských, Sumatských a Misraiských. Z těch pošli Zaratští a Estaolští.

54 Synové Salmy: Betlémští, Netofatští, Atarotští z čeledi Joábovy, a Zarští, kteříž užívali dílu Menuchotských,

55 A čeledi písařů obývajících v Jábezu, Tiratských, Simatských, Suchatských. Ti jsou Cinejští příchozí z Amata, otce čeledi Rechabovy.