1. Paralipomenon 16

Studie

   

1 A když přinesli truhlu Boží a postavili ji u prostřed stánku, kterýž jí byl rozbil David, tedy obětovali oběti zápalné a oběti pokojné před Bohem.

2 Zatím dokonav David obětování obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Hospodinovu.

3 Rozdělil také všechněm mužům Izraelským, od muže až do ženy, jednomu každému po pecnu chleba a kusu masa, a í láhvici.

4 Potom postavil před truhlou Hospodinovou služebníky z Levítů k připomínání, k vyznávání a k chválení Hospodina Boha Izraelského.

5 Azaf byl přední, a druhý po něm Zachariáš, Jehiel, Semiramot, Jechiel, Mattitiáš, Eliab, Benaiáš, Obededom a Jehiel. Ti na nástrojích, na loutnách a harfách, ale Azaf na cymbálích hral.

6 Benaiáš pak a Jachaziel kněží s trubami byli ustavičně před truhlou smlouvy Boží.

7 Teprv toho dne ponejprvé nařídil David, aby slaven byl Hospodin zpěvem tímto od Azafa a bratří jeho:

8 Slavte Hospodina, zvěstujte jméno jeho, a oznamujte mezi národy skutky jeho.

9 Zpívejte a žalmy prozpěvujte jemu, rozmlouvejte o všech divných skutcích jeho.

10 Chlubte se v svatém jménu jeho, vesel se srdce těch, jenž hledají Hospodina.

11 Hledejte Hospodina i síly jeho, hledejte tváři jeho ustavičně.

12 Rozpomínejte se na divné skutky jeho, kteréž činil, na zázraky jeho, i na soudy úst jeho.

13 Ó símě Izraele, služebníka jeho, ó synové Jákobovi, vyvolení jeho,

14 Onť jest Hospodin Bůh náš, na vší zemi soudové jeho.

15 Rozpomínejte se ustavičně na smlouvu jeho, na slovo, kteréž přikázal až do tisíce pokolení,

16 Kterouž učinil s Abrahamem, a na přísahu jeho Izákovi.

17 A vystavil ji Jákobovi za ustanovení, Izraelovi za smlouvu věčnou,

18 Pravě: Tobě dám zemi Kananejskou za provazec vládařství vašeho,

19 Ačkoli vás byl malý počet, a maličko byli jste v ní pohostinu.

20 A přecházeli od národu do národu, a z království k jinému lidu.

21 Nedopustil žádnému ublížiti jim, ano i krále pro ně trestal, řka:

22 Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého.

23 Zpívejte Hospodinu všecka země, zvěstujte den po dni spasení jeho.

24 Vypravujte mezi pohany slávu jeho, a mezi všemi národy divy jeho.

25 Nebo veliký jest Hospodin, a chvalitebný náramně, hroznější nade všecky bohy.

26 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, Hospodin pak nebesa učinil.

27 Sláva a jasnost před ním, síla a veselé na místě jeho.

28 Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu i moc.

29 Vzdejte Hospodinu čest jména jeho,přineste dary a přiďte před oblíčej jeho,a sklánějte se před Hospodinem v okrase svatosti.

30 Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek země, aby se nepohnul.

31 Veseliti se budou nebesa, a plésati bude země, a řeknou mezi pohany: Hospodin kraluje.

32 Zvuk vydá moře, i což v něm jest, veseliti se bude pole i vše, což jest na něm.

33 Tedy prozpěvovati bude dříví lesní před Hospodinem, neboť se béře, aby soudil zemi.

34 Oslavujte Hospodina, neb dobrý jest, nebo na věky milosrdenství jeho.

35 A rcete: Zachovej nás, Bože spasení našeho, a shromažď nás, a vytrhni nás z pohanů, abychom slavili svaté jméno tvé, a chlubili se v chvále tvé.

36 Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský od věků a až na věky. I řekl všecken lid: Amen, i Halelujah.

37 I nechal tu David před truhlou smlouvy Hospodinovy Azafa a bratří jeho, aby přisluhovali před truhlou ustavičně podlé povinnosti dne každého.

38 Též i Obededoma s bratřími jejich, osob šedesáte osm, Obededoma, pravím, syna Jedutunova, a Chosi, aby vrátní byli.

39 Sádocha také kněze a bratří jeho za kněží nechal před příbytkem Hospodinovým na výsosti, kteráž byla v Gabaon,

40 Aby obětovali zápaly Hospodinu na oltáři zápalu ustavičně, ráno i večer, podlé všeho, což psáno jest v zákoně Hospodinově, jejž vydal Izraelovi.

41 A s nimi nechal Hémana a Jedutuna a jiných vybraných, kteříž vyčteni byli zejména, aby vzdávali chválu Hospodinu, proto že na věky trvá milosrdenství jeho.

42 Těm také, totiž Hémanovi a Jedutunovi, nechal trub a cymbálů, aby zvučeli, i jiných nástrojů muziky Boží, syny pak Jedutunovy postavil u vrat.

43 A tak rozešel se všecken lid, jeden každý do domu svého; David též navrátil se, aby požehnání dal domu svému.