1. Paralipomenon 1

Studie

   

1 Adam, Set, Enos,

2 Kainan, Mahalaleel, Járed,

3 Enoch, Matuzalém, Lámech,

4 Noé, Sem, Cham a Jáfet.

5 Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras.

6 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.

7 Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim.

8 Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán.

9 A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.

10 Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi.

11 Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim,

12 Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim.

13 Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het,

14 A Jebuzea, Amorea a Gergezea,

15 A Hevea, Aracea a Sinea,

16 A Aradia, Samarea a Amatea.

17 Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas.

18 A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera.

19 Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan.

20 Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe,

21 A Adoráma, Uzala a Dikla,

22 A Ebale, Abimahele a Sebai,

23 A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi.

24 Sem, Arfaxad, Sále,

25 Heber, Peleg, Réhu,

26 Sárug, Náchor, Táre,

27 Abram, ten jest Abraham.

28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.

29 Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan,

30 Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema,

31 Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi.

32 Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan.

33 Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.

34 Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael.

35 Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore.

36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech.

37 Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza.

38 Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan.

39 Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna.

40 Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana.

41 Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.

42 Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.

43 Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba.

44 A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra.

45 A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské.

46 A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith.

47 A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka.

48 A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky.

49 A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.

50 A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.

51 A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet,

52 Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon,

53 Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar,

54 Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.