Brojevi 26

Studie

           |

1 Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:

2 "Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu."

3 Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,

4 sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:

5 Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;

6 od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.

7 To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.

8 Paluov sin bijaše Eliab,

9 a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.

10 Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.

11 No sinovi Korahovi ne izginuše.

12 Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;

13 od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.

14 To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.

15 Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;

16 od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;

17 od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.

18 To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.

19 Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.

20 Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.

21 Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.

22 To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.

23 Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;

24 od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.

25 To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.

26 Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.

27 To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.

28 Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.

29 Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.

30 Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;

31 od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;

32 od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.

33 Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.

34 To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.

35 Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.

36 Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.

37 To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.

38 Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;

39 od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.

40 Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.

41 To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.

42 Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.

43 Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.

44 Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.

45 Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.

46 Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.

47 To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.

48 Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;

49 od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.

50 To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.

51 Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.

52 Jahve reče Mojsiju:

53 "Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.

54 Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.

55 Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.

56 Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini."

57 Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.

58 Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.

59 Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.

60 Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

61 Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.

62 Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.

63 To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.

64 Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.

65 Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!"