Brojevi 2

Hrvatski prijevod

Studovat vnitřní smysl

← Brojevi 1   Brojevi 3 →

1 Jahve reče Mojsiju i Aronu:

2 "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.

3 Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov.

4 Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih.

5 Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov.

6 Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.

7 Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov.

8 Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih.

9 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju!

10 S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov.

11 Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih.

12 Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev.

13 Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih.

14 Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov.

15 Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih.

16 Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!

17 Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.

18 Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov.

19 Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.

20 Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov.

21 Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih.

22 Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.

23 Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih.

24 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći!

25 Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev.

26 Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih.

27 Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov.

28 Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih.

29 Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov.

30 Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih.

31 Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama."

32 To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.

33 Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.

34 U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.

← Brojevi 1   Brojevi 3 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3448, 3703, 3708, 3858, 3862, 4236, 6148 ...

Apocalypse Revealed 349, 351, 862

Life 59

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Duchovní témata:

Substance and Form

Bible Studies:

Making the Word Central

Komentář (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


Přeložit:
Sdílet: