Postanak 5

Studie

           |

1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;

2 stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.

3 Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.

4 Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5 Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.

6 Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.

7 Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

8 Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.

9 Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.

10 Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

11 Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.

12 Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.

13 Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

14 Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.

15 Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.

16 Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

17 Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.

18 Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.

19 Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

20 Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.

21 Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.

22 Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

23 Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.

24 Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.

25 Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.

26 Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.

27 Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.

28 Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.

29 Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."

30 Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

31 Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.

32 Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.

  
Scroll to see more.