Postanak 10

Studie

              |

1 Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

2 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.

3 A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

4 Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

5 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

6 Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.

7 Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.

8 Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.

9 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."

10 Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.

11 Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah

12 i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

13 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,

14 pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

15 Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.

16 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,

17 Hivijci, Arkijci, Sinijci,

18 Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,

19 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.

20 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

21 A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.

22 Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.

23 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.

24 Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.

25 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

26 Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Šeba,

29 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.

30 Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.

31 To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

32 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.

  
Scroll to see more.