Izlazak 35

Studie

              |

1 Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im reče: "Ovo vam je Jahve naložio da činite:

2 Neka se posao obavlja šest dana. Sedmi dan neka vam bude sveti dan, dan potpunog počinka u čast Jahvi. Tko bi radio u taj dan neka se kazni smrću.

3 Na subotnji dan ni vatre ne ložite po svojim stanovima."

4 Nadalje Mojsije reče svoj zajednici izraelskoj: "Ovo je Jahve naredio:

5 Među sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i tuča;

6 ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana;

7 učinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva,

8 ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan;

9 oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik.

10 A svi koji su među vama vješti neka dođu praviti što je Jahve naredio:

11 Prebivalište, njegov Šator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove priječnice i stupce; njegova podnožja;

12 njegov Kovčeg i motke; Pomirilište pa zavjesu za zaklon;

13 stol s njegovim motkama i sve njegove potrepštine; prinesene hljebove;

14 svijećnjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijeće, onda ulje za svjetlo;

15 kadioni žrtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalište;

16 žrtvenik za žrtve paljenice s njegovom rešetkom od tuča; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;

17 zastore za dvorište; stupce i njihova podnožja, pa zastor na ulazu u dvorište;

18 kočiće za Prebivalište i kočiće za dvorište s njihovim uzicama;

19 svečano ruho za vršenje službe u Svetištu - posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova."

20 Nato se sva izraelska zajednica povuče ispred Mojsija.

21 A onda svatko koga je srce vuklo i duša poticala dođe noseći svoj prinos u čast Jahvi za gradnju Šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za posvećena odijela.

22 Strčaše se muževi i žene: svi koje je srce vuklo donesoše zapinjača, naušnica, prstenja, narukvica, ogrlica i svakovrsna zlatnog nakita; svi koji bijahu zavjetovali kakvu zlatninu u čast Jahvi.

23 Svi kod kojih se našlo ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, učinjenih ovnujskih koža ili finih koža donesoše svoje.

24 Nadalje, svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili tuču donese to kao prinos u čast Jahvi. Svatko u koga se našlo bagremova drva za upotrebu u bilo kojem poslu, donese ga.

25 Sve žene koje su bile vješte prele su svojim rukama i donosile što bijahu oprele: ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

26 Sve opet žene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vještine prele su kostrijet.

27 Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik;

28 pa mirodije i ulje za svjetlo, ulje za pomazanje i miomirisni tamjan.

29 I tako Izraelci - svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši - donesoše to kao dragovoljan prinos u čast Jahvi.

30 Potom reče Mojsije Izraelcima: "Vidite! Jahve je po imenu pozvao Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova a iz plemena Judina.

31 Njega je napunio duhom Božjim, dao mu umješnost, sposobnost i razumijevanje u svim poslovima:

32 da zamišlja nacrte i da radove izvodi od zlata, srebra i tuča;

33 da reže dragulje za umetanje; da urezuje u drvetu i da umješno radi svaki posao.

34 Njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova, udijeli i sposobnost da poučavaju druge.

35 Obdari ih umještvom u svakom poslu rezbarskom, krojačkom, veziljskom i tkalačkom; oni tkaju tkanine od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, sposobni su u svakom poslu i vješti u nacrtima.

  
Scroll to see more.