Izlazak 1

Studie

              |

1 Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom:

2 Ruben, Šimun, Levi i Juda;

3 Jisakar, Zebulun i Benjamin;

4 Dan i Naftali; Gad i Ašer.

5 U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je već bio u Egiptu.

6 I umre Josip, a pomru i sva njegova braća i sav onaj naraštaj.

7 Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojačali, tako da su napučili zemlju.

8 Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa.

9 I reče on svome puku: "Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moćniji od nas.

10 Hajde, postupimo mudro s njima: spriječimo im porast, da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje."

11 I postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses.

12 Ali što su ih više tlačili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipćani strahovali od Izraelaca.

13 I Egipćani se okrutno obore na Izraelce.

14 Ogorčavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, različitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.

15 Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi:

16 "Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi.

17 Ali su se babice bojale Boga i nisu činile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu.

18 Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: "Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?"

19 Nato babice odgovore faraonu: "Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica dođe k njima, one već rode."

20 Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao.

21 A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom.

22 Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu."

  
Scroll to see more.