1 Kraljevi 4

Studie

  

1 Kralj Salomon bio je Kralj nad svim Izraelom,

2 a evo njegovih odličnika: Azarja, sin Sadokov, svećenik;

3 Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici; Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik;

4 Benaja, sin Jojadin, vojskovođa; Sadok i Ebjatar, svećenici.

5 Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev;

6 Ahišar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku.

7 Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje.

8 Evo njihovih imena: ...sin Hurov, u gori Efrajimovoj;

9 ...sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana;

10 ...sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski;

11 ...sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kći Salomonova;

12 Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama.

13 ...sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i područje Argob koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tuča;

14 Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu;

15 Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kćeri - Bosmatom.

16 Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima;

17 Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru;

18 Šimej, sin Elin, u Benjaminu;

19 Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji.

20 Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.