1 Ljetopisi 25

Studie

           |

1 David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:

2 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.

3 Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.

4 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.

5 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.

6 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi.

7 Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka.

8 Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik.

9 Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest,

10 treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

11 četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

12 peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

13 šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest,

14 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

15 osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

16 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

17 deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

18 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

19 dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

20 trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

21 četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

22 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

23 šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

24 sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

25 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

26 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

27 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

28 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

29 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

30 dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

31 dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.