馬太福音 22

Chinese: Union (Traditional)

Studovat vnitřní smysl

← 馬太福音 21   馬太福音 23 →

1 耶 穌 又 用 比 喻 對 他 們 說 :

2 天 國 好 比 一 個 王 為 他 兒 子 擺 設 娶 親 的 筵 席 ,

3 就 打 發 僕 人 去 , 請 那 些 被 召 的 人 來 赴 席 , 他 們 卻 不 肯 來 。

4 王 又 打 發 別 的 僕 人 , 說 : 你 們 告 訴 那 被 召 的 人 , 我 的 筵 席 已 經 預 備 好 了 , 牛 和 肥 畜 已 經 宰 了 , 各 樣 都 齊 備 , 請 你 們 來 赴 席 。

5 那 些 人 不 理 就 走 了 ; 一 個 到 自 己 田 裡 去 ; 一 個 作 買 賣 去 ;

6 其 餘 的 拿 住 僕 人 , 凌 辱 他 們 , 把 他 們 殺 了 。

7 王 就 大 怒 , 發 兵 除 滅 那 些 兇 手 , 燒 燬 他 們 的 城 。

8 於 是 對 僕 人 說 : 喜 筵 已 經 齊 備 , 只 是 所 召 的 人 不 配 。

9 所 以 你 們 要 往 岔 路 口 上 去 , 凡 遇 見 的 , 都 召 來 赴 席 。

10 那 些 僕 人 就 出 去 , 到 大 路 上 , 凡 遇 見 的 , 不 論 善 惡 都 召 聚 了 來 , 筵 席 上 就 坐 滿 了 客 。

11 王 進 來 觀 看 賓 客 , 見 那 裡 有 一 個 沒 有 穿 禮 服 的 ,

12 就 對 他 說 : 朋 友 , 你 到 這 裡 來 怎 麼 不 穿 禮 服 呢 ? 那 人 無 言 可 答 。

13 於 是 王 對 使 喚 的 人 說 : 捆 起 他 的 手 腳 來 , 把 他 丟 在 外 邊 的 黑 暗 裡 ; 在 那 裡 必 要 哀 哭 切 齒 了 。

14 因 為 被 召 的 人 多 , 選 上 的 人 少 。

15 當 時 , 法 利 賽 人 出 去 商 議 , 怎 樣 就 著 耶 穌 的 話 陷 害 他 ,

16 就 打 發 他 們 的 門 徒 同 希 律 黨 的 人 去 見 耶 穌 , 說 : 夫 子 , 我 們 知 道 你 是 誠 實 人 , 並 且 誠 誠 實 實 傳 神 的 道 , 甚 麼 人 你 都 不 徇 情 面 , 因 為 你 不 看 人 的 外 貌 。

17 請 告 訴 我 們 , 你 的 意 見 如 何 ? 納 稅 給 該 撒 可 以 不 可 以 ?

18 耶 穌 看 出 他 們 的 惡 意 , 就 說 : 假 冒 為 善 的 人 哪 , 為 甚 麼 試 探 我 ?

19 拿 一 個 上 稅 的 錢 給 我 看 ! 他 們 就 拿 一 個 銀 錢 來 給 他 。

20 耶 穌 說 : 這 像 和 這 號 是 誰 的 ?

21 他 們 說 : 是 該 撒 的 。 耶 穌 說 : 這 樣 , 該 撒 的 物 當 歸 給 該 撒 ; 神 的 物 當 歸 給 神 。

22 他 們 聽 見 就 希 奇 , 離 開 他 走 了 。

23 撒 都 該 人 常 說 沒 有 復 活 的 事 。 那 天 , 他 們 來 問 耶 穌 說 :

24 夫 子 , 摩 西 說 : 人 若 死 了 , 沒 有 孩 子 , 他 兄 弟 當 娶 他 的 妻 , 為 哥 哥 生 子 立 後 。

25 從 前 , 在 我 們 這 裡 有 弟 兄 七 人 , 第 一 個 娶 了 妻 , 死 了 , 沒 有 孩 子 , 撇 下 妻 子 給 兄 弟 。

26 第 二 、 第 三 、 直 到 第 七 個 , 都 是 如 此 。

27 末 後 , 婦 人 也 死 了 。

28 這 樣 , 當 復 活 的 時 候 , 他 是 七 個 人 中 那 一 個 的 妻 子 呢 ? 因 為 他 們 都 娶 過 他 。

29 耶 穌 回 答 說 : 你 們 錯 了 ; 因 為 不 明 白 聖 經 , 也 不 曉 得 神 的 大 能 。

30 當 復 活 的 時 候 , 人 也 不 娶 也 不 嫁 , 乃 像 天 上 的 使 者 一 樣 。

31 論 到 死 人 復 活 , 神 在 經 上 向 你 們 所 說 的 , 你 們 沒 有 念 過 麼 ?

32 他 說 : 我 是 亞 伯 拉 罕 的 神 , 以 撒 的 神 , 雅 各 的 神 。 神 不 是 死 人 的 神 , 乃 是 活 人 的 神 。

33 眾 人 聽 見 這 話 , 就 希 奇 他 的 教 訓 。

34 法 利 賽 人 聽 見 耶 穌 堵 住 了 撒 都 該 人 的 口 , 他 們 就 聚 集 。

35 內 中 有 一 個 人 是 律 法 師 , 要 試 探 耶 穌 , 就 問 他 說 :

36 夫 子 , 律 法 上 的 誡 命 , 那 一 條 是 最 大 的 呢 ?

37 耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。

38 這 是 誡 命 中 的 第 一 , 且 是 最 大 的 。

39 其 次 也 相 倣 , 就 是 要 愛 人 如 己 。

40 這 兩 條 誡 命 是 律 法 和 先 知 一 切 道 理 的 總 綱 。

41 法 利 賽 人 聚 集 的 時 候 , 耶 穌 問 他 們 說 :

42 論 到 基 督 , 你 們 的 意 見 如 何 ? 他 是 誰 的 子 孫 呢 ? 他 們 回 答 說 : 是 大 衛 的 子 孫 。

43 耶 穌 說 : 這 樣 , 大 衛 被 聖 靈 感 動 , 怎 麼 還 稱 他 為 主 , 說 :

44 主 對 我 主 說 : 你 坐 在 我 的 右 邊 , 等 我 把 你 仇 敵 放 在 你 的 腳 下 。

45 大 衛 既 稱 他 為 主 , 他 怎 麼 又 是 大 衛 的 子 孫 呢 ?

46 他 們 沒 有 一 個 人 能 回 答 一 言 。 從 那 日 以 後 , 也 沒 有 人 敢 再 問 他 甚 麼 。

← 馬太福音 21   馬太福音 23 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 36, 344, 812, 922, 1017, 1038, 1200 ...

Apocalypse Revealed 136, 166, 413, 435, 556, 681, 903 ...

婚姻之爱 28, 41, 315

爱与智慧 282, 383

天命 223

The Lord 6, 9, 14, 35

Life 86

天国与地狱 19, 48, 180, 575

最后的审判 19

真實的基督徒信仰 102, 287, 358, 369, 483

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 9, 107, 228

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: