馬可福音 13

Chinese: Union (Traditional)

Studovat vnitřní smysl

← 馬可福音 12   馬可福音 14 →

1 耶 穌 從 殿 裡 出 來 的 時 候 , 有 一 個 門 徒 對 他 說 : 夫 子 , 請 看 , 這 是 何 等 的 石 頭 ! 何 等 的 殿 宇 !

2 耶 穌 對 他 說 : 你 看 見 這 大 殿 宇 麼 ? 將 來 在 這 裡 沒 有 一 塊 石 頭 留 在 石 頭 上 , 不 被 拆 毀 了 。

3 耶 穌 在 橄 欖 山 上 對 聖 殿 而 坐 , 彼 得 、 雅 各 、 約 翰 , 和 安 得 烈 暗 暗 的 問 他 說 :

4 請 告 訴 我 們 , 甚 麼 時 候 有 這 些 事 呢 ? 這 一 切 事 將 成 的 時 候 有 甚 麼 豫 兆 呢 ?

5 耶 穌 說 : 你 們 要 謹 慎 , 免 得 有 人 迷 惑 你 們 。

6 將 來 有 好 些 人 冒 我 的 名 來 , 說 : 我 是 基 督 , 並 且 要 迷 惑 許 多 人 。

7 你 們 聽 見 打 仗 和 打 仗 的 風 聲 , 不 要 驚 慌 。 這 些 事 是 必 須 有 的 , 只 是 末 期 還 沒 有 到 。

8 民 要 攻 打 民 , 國 要 攻 打 國 ; 多 處 必 有 地 震 、 饑 荒 。 這 都 是 災 難 ( 災 難 : 原 文 是 生 產 之 難 ) 的 起 頭 。

9 但 你 們 要 謹 慎 ; 因 為 人 要 把 你 們 交 給 公 會 , 並 且 你 們 在 會 堂 裡 要 受 鞭 打 , 又 為 我 的 緣 故 站 在 諸 侯 與 君 王 面 前 , 對 他 們 . 作 見 證 。

10 然 而 , 福 音 必 須 先 傳 給 萬 民 。

11 人 把 你 們 拉 去 交 官 的 時 候 , 不 要 預 先 思 慮 說 甚 麼 ; 到 那 時 候 , 賜 給 你 們 甚 麼 話 , 你 們 就 說 甚 麼 ; 因 為 說 話 的 不 是 你 們 , 乃 是 聖 靈 。

12 弟 兄 要 把 弟 兄 , 父 親 要 把 兒 子 , 送 到 死 地 ; 兒 女 要 起 來 與 父 母 為 敵 , 害 死 他 們 ;

13 並 且 你 們 要 為 我 的 名 被 眾 人 恨 惡 。 惟 有 忍 耐 到 底 的 , 必 然 得 救 。

14 你 們 看 見 那 行 毀 壞 可 憎 的 , 站 在 不 當 站 的 地 方 ( 讀 這 經 的 人 須 要 會 意 ) 。 那 時 , 在 猶 太 的 , 應 當 逃 到 山 上 ;

15 在 房 上 的 , 不 要 下 來 , 也 不 要 進 去 拿 家 裡 的 東 西 ;

16 在 田 裡 的 , 也 不 要 回 去 取 衣 裳 。

17 當 那 些 日 子 , 懷 孕 的 和 奶 孩 子 的 有 禍 了 !

18 你 們 應 當 祈 求 , 叫 這 些 事 不 在 冬 天 臨 到 。

19 因 為 在 那 些 日 子 必 有 災 難 , 自 從 神 創 造 萬 物 直 到 如 今 , 並 沒 有 這 樣 的 災 難 , 後 來 也 必 沒 有 。

20 若 不 是 主 減 少 那 日 子 , 凡 有 血 氣 的 , 總 沒 有 一 個 得 救 的 ; 只 是 為 主 的 選 民 , 他 將 那 日 子 減 少 了 。

21 那 時 若 有 人 對 你 們 說 : 看 哪 , 基 督 在 這 裡 , 或 說 : 基 督 在 那 裡 , 你 們 不 要 信 !

22 因 為 假 基 督 、 假 先 知 將 要 起 來 , 顯 神 蹟 奇 事 , 倘 若 能 行 , 就 把 選 民 迷 惑 了 。

23 你 們 要 謹 慎 。 看 哪 , 凡 事 我 都 預 先 告 訴 你 們 了 。

24 在 那 些 日 子 , 那 災 難 以 後 , 日 頭 要 變 黑 了 , 月 亮 也 不 放 光 ,

25 眾 星 要 從 天 上 墜 落 , 天 勢 都 要 震 動 。

26 那 時 , 他 們 ( 馬 太 二 十 四 章 三 十 節 是 地 上 的 萬 族 ) 要 看 見 人 子 有 大 能 力 、 大 榮 耀 , 駕 雲 降 臨 。

27 他 要 差 遣 天 使 , 把 他 的 選 民 , 從 四 方 ( 方 : 原 文 是 風 ) , 從 地 極 直 到 天 邊 , 都 招 聚 了 來 。

28 你 們 可 以 從 無 花 果 樹 學 個 比 方 : 當 樹 枝 發 嫩 長 葉 的 時 候 , 你 們 就 知 道 夏 天 近 了 。

29 這 樣 , 你 們 幾 時 看 見 這 些 事 成 就 , 也 該 知 道 人 子 ( 人 子 : 或 作 神 的 國 ) 近 了 , 正 在 門 口 了 。

30 我 實 在 告 訴 你 們 , 這 世 代 還 沒 有 過 去 , 這 些 事 都 要 成 就 。

31 天 地 要 廢 去 , 我 的 話 卻 不 能 廢 去 。

32 但 那 日 子 , 那 時 辰 , 沒 有 人 知 道 , 連 天 上 的 使 者 也 不 知 道 , 子 也 不 知 道 , 惟 有 父 知 道 。

33 你 們 要 謹 慎 , 儆 醒 祈 禱 , 因 為 你 們 不 曉 得 那 日 期 幾 時 來 到 。

34 這 事 正 如 一 個 人 離 開 本 家 , 寄 居 外 邦 , 把 權 柄 交 給 僕 人 , 分 派 各 人 當 作 的 工 又 吩 咐 看 門 的 儆 醒 。

35 所 以 , 你 們 要 儆 醒 ; 因 為 你 們 不 知 道 家 主 甚 麼 時 候 來 , 或 晚 上 , 或 半 夜 , 或 雞 叫 , 或 早 晨 ;

36 恐 怕 他 忽 然 來 到 , 看 見 你 們 睡 著 了 。

37 我 對 你 們 所 說 的 話 , 也 是 對 眾 人 說 : 要 儆 醒 !

← 馬可福音 12   馬可福音 14 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 34, 336, 493, 721, 795, 820, 1050 ...

Apocalypse Revealed 24, 33, 51, 53, 158, 191, 323 ...

Brief Exposition of Doctrine 73

天命 231, 328

The Lord 14, 26, 51

Sacred Scripture 2

Worlds in Space 171

The Last Judgment (Continuation) 13, 25

真實的基督徒信仰 190

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: