創世記 35

Studovat vnitřní smysl

Chinese: Union (Traditional)         

← 創世記 34   創世記 36 →

1   神 對 雅 各 說 : 起 來 ! 上 伯 特 利 去 , 住 在 那 裡 ; 要 在 那 裡 築 一 座 壇 給 神 , 就 是 你 逃 避 你 哥 哥 以 掃 的 時 候 向 你 顯 現 的 那 位 。

2 雅 各 就 對 他 家 中 的 人 並 一 切 與 他 同 在 的 人 說 : 你 們 要 除 掉 你 們 中 間 的 外 邦   神 , 也 要 自 潔 , 更 換 衣 裳 。

3 我 們 要 起 來 , 上 伯 特 利 去 , 在 那 裡 我 要 築 一 座 壇 給 神 , 就 是 在 我 遭 難 的 日 子 應 允 我 的 禱 告 、 在 我 行 的 路 上 保 佑 我 的 那 位 。

4 他 們 就 把 外 邦 人 的 神 像 和 他 們 耳 朵 上 的 環 子 交 給 雅 各 ; 雅 各 都 藏 在 示 劍 那 裡 的 橡 樹 底 下 。

5 他 們 便 起 行 前 往 。   神 使 那 周 圍 城 邑 的 人 都 甚 驚 懼 , 就 不 追 趕 雅 各 的 眾 子 了 。

6 於 是 雅 各 和 一 切 與 他 同 在 的 人 到 了 迦 南 地 的 路 斯 , 就 是 伯 特 利 。

7 他 在 那 裡 築 了 一 座 壇 , 就 給 那 地 方 起 名 叫 伊 勒 伯 特 利 ( 就 是 伯 特 利 之 神 的 意 思 ) ; 因 為 他 逃 避 他 哥 哥 的 時 候 ,   神 在 那 裡 向 他 顯 現 。

8 利 百 加 的 奶 母 底 波 拉 死 了 , 就 葬 在 伯 特 利 下 邊 橡 樹 底 下 ; 那 棵 樹 名 叫 亞 倫 巴 古 。

9 雅 各 從 巴 旦 亞 蘭 回 來 ,   神 又 向 他 顯 現 , 賜 福 與 他 ,

10 且 對 他 說 : 你 的 名 原 是 雅 各 , 從 今 以 後 不 要 再 叫 雅 各 , 要 叫 以 色 列 。 這 樣 , 他 就 改 名 叫 以 色 列 。

11   神 又 對 他 說 : 我 是 全 能 的 神 ; 你 要 生 養 眾 多 , 將 來 有 一 族 和 多 國 的 民 從 你 而 生 , 又 有 君 王 從 你 而 出 。

12 我 所 賜 給 亞 伯 拉 罕 和 以 撒 的 地 , 我 要 賜 給 你 與 你 的 後 裔 。

13   神 就 從 那 與 雅 各 說 話 的 地 方 升 上 去 了 。

14 雅 各 便 在 那 裡 立 了 一 根 石 柱 , 在 柱 子 上 奠 酒 , 澆 油 。

15 雅 各 就 給 那 地 方 起 名 叫 伯 特 利 。

16 他 們 從 伯 特 利 起 行 , 離 以 法 他 還 有 一 段 路 程 , 拉 結 臨 產 甚 是 艱 難 。

17 正 在 艱 難 的 時 候 , 收 生 婆 對 他 說 : 不 要 怕 , 你 又 要 得 一 個 兒 子 了 。

18 他 將 近 於 死 , 靈 魂 要 走 的 時 候 , 就 給 他 兒 子 起 名 叫 便 俄 尼 ; 他 父 親 卻 給 他 起 名 叫 便 雅 憫 。

19 拉 結 死 了 , 葬 在 以 法 他 的 路 旁 ; 以 法 他 就 是 伯 利 恆 。

20 雅 各 在 他 的 墳 上 立 了 一 統 碑 , 就 是 拉 結 的 墓 碑 , 到 今 日 還 在 。

21 以 色 列 起 行 前 往 , 在 以 得 臺 那 邊 支 搭 帳 棚 。

22 以 色 列 住 在 那 地 的 時 候 , 流 便 去 與 他 父 親 的 妾 辟 拉 同 寢 , 以 色 列 也 聽 見 了 。 雅 各 共 有 十 二 個 兒 子 。

23 利 亞 所 生 的 是 雅 各 的 長 子 流 便 , 還 有 西 緬 、 利 未 、 猶 大 、 以 薩 迦 、 西 布 倫 。

24 拉 結 所 生 的 是 約 瑟 、 便 雅 憫 。

25 拉 結 的 使 女 辟 拉 所 生 的 是 但 、 拿 弗 他 利 。

26 利 亞 的 使 女 悉 帕 所 生 的 是 迦 得 、 亞 設 。 這 是 雅 各 在 巴 旦 亞 蘭 所 生 的 兒 子 。

27 雅 各 來 到 他 父 親 以 撒 那 裡 , 到 了 基 列 亞 巴 的 幔 利 , 乃 是 亞 伯 拉 罕 和 以 撒 寄 居 的 地 方 ; 基 列 亞 巴 就 是 希 伯 崙 。

28 以 撒 共 活 了 一 百 八 十 歲 。

29 以 撒 年 紀 老 邁 , 日 子 滿 足 , 氣 絕 而 死 , 歸 到 他 列 祖 ( 原 文 作 本 民 ) 那 裡 。 他 兩 個 兒 子 以 掃 、 雅 各 把 他 埋 葬 了 。

← 創世記 34   創世記 36 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

天堂的奥秘 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

天堂的奥秘 921, 1298, 1416, 1453, 1616, 1992, 2435, ...

Apocalypse Revealed 134, 349, 361


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 237, 376, 430, 431, 434, 443, 449, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

創世記 3:16, 12:7, 8, 13:18, 17:1, 6, 8, 22, 18:19, 23:19, 24:59, 25:7, 8, 9, 28:10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29:1, 24, 29, 32, 30:6, 11, 18, 24, 31:13, 19, 32:29, 30, 35:1, 7, 15, 18, 24, ...

出埃及記 1:4, 2:1, 24, 19:10, 14, 23:27

利未記 18:8

民數記 1:5, 20, 2:3, 7:12, 10:14, 13:4, 26:5, 34:19

如申命记 27:11, 12, 20, 33:6

約書亞記 13:13, 15, 24, 14:15, 15:1, 16:1, 18:11, 19:1, 10, 17, 24, 32, 40, 24:14, 23, 25, 26

士師記 5:14, 15, 17, 18

路得记 1:2, 4:11

撒母耳記上 2:22, 4:20, 7:3, 10:2, 14:15, 16:4

撒母耳記下 13:21, 16:22, 23:14, 15

历代志上 2:1, 2, 5:1, 12:25, 27:16

历代志下 11:6, 14:13

以賽亞書 2:20

以西結書 48:30, 31

何西阿書 12:5

彌迦書 5:1

馬太福音 1:2

使徒行傳 7:8

哥林多前書 5:1, 10:7

哥林多後書 7:1

希伯來書 11:9

啟示錄 7:4, 8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jacob Meets Rachel - Level D
Complete lesson with activity choices: look closer at what it means to work for Rachel in our lives, explore the connections between religion and marriage, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Return
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Wives and Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Twelve Sons of Jacob
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: