马太福音 9

Chinese: Union (Simplified)

Studovat vnitřní smysl

← 马太福音 8   马太福音 10 →

1 耶 稣 上 了 船 , 渡 过 海 , 来 到 自 己 的 城 里 。

2 有 人 用 褥 子 抬 着 一 个 瘫 子 到 耶 稣 跟 前 来 。 耶 稣 见 他 们 的 信 心 , 就 对 瘫 子 说 : 小 子 , 放 心 罢 ! 你 的 罪 赦 了 。

3 有 几 个 文 士 心 里 说 : 这 个 人 说 僭 妄 的 话 了 。

4 耶 稣 知 道 他 们 的 心 意 , 就 说 : 你 们 为 甚 麽 心 里 怀 着 恶 念 呢 ?

5 或 说 : 你 的 罪 赦 了 , 或 说 : 你 起 来 行 走 , 那 一 样 容 易 呢 ?

6 但 要 叫 你 们 知 道 , 人 子 在 地 上 有 赦 罪 的 权 柄 ; 就 对 瘫 子 说 : 起 来 ! 拿 你 的 褥 子 回 家 去 罢 。

7 那 人 就 起 来 , 回 家 去 了 。

8 众 人 看 见 都 惊 奇 , 就 归 荣 耀 与 神 , 因 为 他 将 这 样 的 权 柄 赐 给 人 。

9 耶 稣 从 那 里 往 前 走 , 看 见 一 个 人 名 叫 马 太 , 坐 在 税 关 上 , 就 对 他 说 : 你 跟 从 我 来 。 他 就 起 来 跟 从 了 耶 稣 。

10 耶 稣 在 屋 里 坐 席 的 时 候 , 有 好 些 税 吏 和 罪 人 来 , 与 耶 稣 和 他 的 门 徒 一 同 坐 席 。

11 法 利 赛 人 看 见 , 就 对 耶 稣 的 门 徒 说 : 你 们 的 先 生 为 甚 麽 和 税 吏 并 罪 人 一 同 吃 饭 呢 ?

12 耶 稣 听 见 , 就 说 : 康 健 的 人 用 不 着 医 生 , 有 病 的 人 才 用 得 着 。

13 经 上 说 : 我 喜 爱 怜 恤 , 不 喜 爱 祭 祀 。 这 句 话 的 意 思 , 你 们 且 去 揣 摩 。 我 来 本 不 是 召 义 人 , 乃 是 召 罪 人 。

14 那 时 , 约 翰 的 门 徒 来 见 耶 稣 , 说 : 我 们 和 法 利 赛 人 常 常 禁 食 , 你 的 门 徒 倒 不 禁 食 , 这 是 为 甚 麽 呢 ?

15 耶 稣 对 他 们 说 : 新 郎 和 陪 伴 之 人 同 在 的 时 候 , 陪 伴 之 人 岂 能 哀 恸 呢 ? 但 日 子 将 到 , 新 郎 要 离 开 他 们 , 那 时 候 他 们 就 要 禁 食 。

16 没 有 人 把 新 布 补 在 旧 衣 服 上 ; 因 为 所 补 上 的 反 带 坏 了 那 衣 服 , 破 的 就 更 大 了 。

17 也 没 有 人 把 新 酒 装 在 旧 皮 袋 里 ; 若 是 这 样 , 皮 袋 就 裂 开 , 酒 漏 出 来 , 连 皮 袋 也 坏 了 。 惟 独 把 新 酒 装 在 新 皮 袋 里 , 两 样 就 都 保 全 了 。

18 耶 稣 说 这 话 的 时 候 , 有 一 个 管 会 堂 的 来 拜 他 , 说 : 我 女 儿 刚 才 死 了 , 求 你 去 按 手 在 他 身 上 , 他 就 必 活 了 。

19 耶 稣 便 起 来 跟 着 他 去 ; 门 徒 也 跟 了 去 。

20 有 一 个 女 人 , 患 了 十 二 年 的 血 漏 , 来 到 耶 稣 背 後 , 摸 他 的 衣 裳 ? 子 ;

21 因 为 他 心 里 说 : 我 只 摸 他 的 衣 裳 , 就 必 痊 愈 。

22 耶 稣 转 过 来 , 看 见 他 , 就 说 : 女 儿 , 放 心 ! 你 的 信 救 了 你 。 从 那 时 候 , 女 人 就 痊 愈 了 。

23 耶 稣 到 了 管 会 堂 的 家 里 , 看 见 有 吹 手 , 又 有 许 多 人 乱 嚷 ,

24 就 说 : 退 去 罢 ! 这 闺 女 不 是 死 了 , 是 睡 着 了 。 他 们 就 嗤 笑 他 。

25 众 人 既 被 撵 出 , 耶 稣 就 进 去 , 拉 着 闺 女 的 手 , 闺 女 便 起 来 了 。

26 於 是 这 风 声 传 遍 了 那 地 方 。

27 耶 稣 从 那 里 往 前 走 , 有 两 个 瞎 子 跟 着 他 , 喊 叫 说 : 大 卫 的 子 孙 , 可 怜 我 们 罢 !

28 耶 稣 进 了 房 子 , 瞎 子 就 来 到 他 跟 前 。 耶 稣 说 : 你 们 信 我 能 作 这 事 麽 ? 他 们 说 : 主 阿 , 我 们 信 。

29 耶 稣 就 摸 他 们 的 眼 睛 , 说 : 照 着 你 们 的 信 给 你 们 成 全 了 罢 。

30 他 们 的 眼 睛 就 开 了 。 耶 稣 切 切 的 嘱 咐 他 们 说 : 你 们 要 小 心 , 不 可 叫 人 知 道 。

31 他 们 出 去 , 竟 把 他 的 名 声 传 遍 了 那 地 方 。

32 他 们 出 去 的 时 候 , 有 人 将 鬼 所 附 的 一 个 哑 吧 带 到 耶 稣 跟 前 来 。

33 鬼 被 赶 出 去 , 哑 吧 就 说 出 话 来 。 众 人 都 希 奇 , 说 : 在 以 色 列 中 , 从 来 没 有 见 过 这 样 的 事 。

34 法 利 赛 人 却 说 : 他 是 靠 着 鬼 王 赶 鬼 。

35 耶 稣 走 遍 各 城 各 乡 , 在 会 堂 里 教 训 人 , 宣 讲 天 国 的 福 音 , 又 医 治 各 样 的 病 症 。

36 他 看 见 许 多 的 人 , 就 怜 悯 他 们 ; 因 为 他 们 困 苦 流 离 , 如 同 羊 没 有 牧 人 一 般 。

37 於 是 对 门 徒 说 : 要 收 的 庄 稼 多 , 作 工 的 人 少 。

38 所 以 , 你 们 当 求 庄 稼 的 主 打 发 工 人 出 去 收 他 的 庄 稼 。

← 马太福音 8   马太福音 10 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1017, 2371, 2661, 4434, 6988, 6990, 8364 ...

Apocalypse Revealed 316, 458, 478, 553, 645, 664, 672 ...

Brief Exposition of Doctrine 101

婚姻之爱 41, 117

The Lord 41, 42

Sacred Scripture 87

真實的基督徒信仰 783, 784

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: