以西结书 40

Chinese: Union (Simplified)

Studovat vnitřní smysl

← 以西结书 39   以西结书 41 →

1 我 们 被 掳 掠 第 二 十 五 年 , 耶 路 撒 冷 城 攻 破 後 十 四 年 , 正 在 年 初 , 月 之 初 十 日 , 耶 和 华 的 灵 ( 原 文 是 手 ) 降 在 我 身 上 , 他 把 我 带 到 以 色 列 地 。

2 在   神 的 异 象 中 带 我 到 以 色 列 地 , 安 置 在 至 高 的 山 上 ; 在 山 上 的 南 边 有 彷 佛 一 座 城 建 立 。

3 他 带 我 到 那 里 , 见 有 一 人 , 颜 色 ( 原 文 是 形 状 ) 如 铜 , 手 拿 麻 绳 和 量 度 的 竿 , 站 在 门 口 。

4 那 人 对 我 说 : 人 子 啊 , 凡 我 所 指 示 你 的 , 你 都 要 用 眼 看 , 用 耳 听 , 并 要 放 在 心 上 。 我 带 你 到 这 里 来 , 特 为 要 指 示 你 ; 凡 你 所 见 的 , 你 都 要 告 诉 以 色 列 家 。

5 我 见 殿 四 围 有 墙 。 那 人 手 拿 量 度 的 竿 , 长 六 肘 , 每 肘 是 一 肘 零 一 掌 。 他 用 竿 量 墙 , 厚 一 竿 , 高 一 竿 。

6 他 到 了 朝 东 的 门 , 就 上 门 的 ? 阶 , 量 门 的 这 槛 , 宽 一 竿 ; 又 量 门 的 那 槛 , 宽 一 竿 。

7 又 有 卫 房 , 每 房 长 一 竿 , 宽 一 竿 , 相 隔 五 肘 。 门 槛 , 就 是 挨 着 向 殿 的 廊 门 槛 , 宽 一 竿 。

8 他 又 量 向 殿 门 的 廊 子 , 宽 一 竿 。

9 又 量 门 廊 , 宽 八 肘 , 墙 柱 厚 二 肘 ; 那 门 的 廊 子 向 着 殿 。

10 东 门 洞 有 卫 房 : 这 旁 三 间 , 那 旁 三 间 , 都 是 一 样 的 尺 寸 ; 这 边 的 柱 子 和 那 边 的 柱 子 , 也 是 一 样 的 尺 寸 。

11 他 量 门 口 , 宽 十 肘 , 长 十 三 肘 。

12 卫 房 前 展 出 的 境 界 : 这 边 一 肘 , 那 边 一 肘 ; 卫 房 这 边 六 肘 , 那 边 六 肘 。

13 又 量 门 洞 , 从 这 卫 房 顶 的 後 檐 到 那 卫 房 顶 的 後 檐 , 宽 二 十 五 肘 ; 卫 房 门 与 门 相 对 。

14 又 量 ( 原 文 是 造 ) 廊 子 六 十 肘 ( 七 十 士 译 本 是 二 十 肘 ) , 墙 柱 外 是 院 子 , 有 廊 为 界 , 在 门 洞 两 边 。

15 从 大 门 口 到 内 廊 前 , 共 五 十 肘 。

16 卫 房 和 门 洞 两 旁 柱 间 并 廊 子 , 都 有 严 紧 的 窗 棂 ; 里 边 都 有 窗 棂 , 柱 上 有 雕 刻 的 棕 树 。

17 他 带 我 到 外 院 , 见 院 的 四 围 有 铺 石 地 ; 铺 石 地 上 有 屋 子 三 十 间 。

18 铺 石 地 , 就 是 矮 铺 石 地 在 各 门 洞 两 旁 , 以 门 洞 的 长 短 为 度 。

19 他 从 下 门 量 到 内 院 外 , 共 宽 一 百 肘 , 东 面 北 面 都 是 如 此 。

20 他 量 外 院 朝 北 的 门 , 长 宽 若 干 。

21 门 洞 的 卫 房 , 这 旁 三 间 , 那 旁 三 间 。 门 洞 的 柱 子 和 廊 子 , 与 第 一 门 的 尺 寸 一 样 。 门 洞 长 五 十 肘 , 宽 二 十 五 肘 。

22 其 窗 棂 和 廊 子 , 并 雕 刻 的 棕 树 , 与 朝 东 的 门 尺 寸 一 样 。 登 七 层 ? 阶 上 到 这 门 , 前 面 有 廊 子 。

23 内 院 有 门 与 这 门 相 对 , 北 面 东 面 都 是 如 此 。 他 从 这 门 量 到 那 门 , 共 一 百 肘 。

24 他 带 我 往 南 去 , 见 朝 南 有 门 , 又 照 先 前 的 尺 寸 量 门 洞 的 柱 子 和 廊 子 。

25 门 洞 两 旁 与 廊 子 的 周 围 都 有 窗 棂 , 和 先 量 的 窗 棂 一 样 。 门 洞 长 五 十 肘 , 宽 二 十 五 肘 。

26 登 七 层 ? 阶 上 到 这 门 , 前 面 有 廊 子 ; 柱 上 有 雕 刻 的 棕 树 , 这 边 一 棵 , 那 边 一 棵 。

27 内 院 朝 南 有 门 。 从 这 门 量 到 朝 南 的 那 门 , 共 一 百 肘 。

28 他 带 我 从 南 门 到 内 院 , 就 照 先 前 的 尺 寸 量 南 门 。

29 卫 房 和 柱 子 , 并 廊 子 都 照 先 前 的 尺 寸 。 门 洞 两 旁 与 廊 子 的 周 围 都 有 窗 棂 。 门 洞 长 五 十 肘 , 宽 二 十 五 肘 。

30 周 围 有 廊 子 , 长 二 十 五 肘 , 宽 五 肘 。

31 廊 子 朝 着 外 院 , 柱 上 有 雕 刻 的 棕 树 。 登 八 层 ? 阶 上 到 这 门 。

32 他 带 我 到 内 院 的 东 面 , 就 照 先 前 的 尺 寸 量 东 门 。

33 卫 房 和 柱 子 , 并 廊 子 都 照 先 前 的 尺 寸 。 门 洞 两 旁 与 廊 子 的 周 围 都 有 窗 棂 。 门 洞 长 五 十 肘 , 宽 二 十 五 肘 。

34 廊 子 朝 着 外 院 。 门 洞 两 旁 的 柱 子 都 有 雕 刻 的 棕 树 。 登 八 层 ? 阶 上 到 这 门 。

35 他 带 我 到 北 门 , 就 照 先 前 的 尺 寸 量 那 门 ,

36 就 是 量 卫 房 和 柱 子 , 并 廊 子 。 门 洞 周 围 都 有 窗 棂 ; 门 洞 长 五 十 肘 , 宽 二 十 五 肘 。

37 廊 柱 朝 着 外 院 。 门 洞 两 旁 的 柱 子 都 有 雕 刻 的 棕 树 。 登 八 层 ? 阶 上 到 这 门 。

38 门 洞 的 柱 旁 有 屋 子 和 门 ; 祭 司 ( 原 文 是 他 们 ) 在 那 里 洗 燔 祭 牲 。

39 在 门 廊 内 , 这 边 有 两 张 桌 子 , 那 边 有 两 张 桌 子 , 在 其 上 可 以 宰 杀 燔 祭 牲 、 赎 罪 祭 牲 , 和 赎 愆 祭 牲 。

40 上 到 朝 北 的 门 口 , 这 边 有 两 张 桌 子 , 门 廊 那 边 也 有 两 张 桌 子 。

41 门 这 边 有 四 张 桌 子 , 那 边 有 四 张 桌 子 , 共 八 张 ; 在 其 上 祭 司 宰 杀 牺 牲 。

42 为 燔 祭 牲 有 四 张 桌 子 , 是 凿 过 的 石 头 做 成 的 , 长 一 肘 半 , 宽 一 肘 半 , 高 一 肘 。 祭 司 将 宰 杀 燔 祭 牲 和 平 安 祭 牲 所 用 的 器 皿 放 在 其 上 。

43 有 钩 子 , 宽 一 掌 , 钉 在 廊 内 的 四 围 。 桌 子 上 有 牺 牲 的 肉 。

44 在 北 门 旁 , 内 院 里 有 屋 子 , 为 歌 唱 的 人 而 设 。 这 屋 子 朝 南 ( 南 : 原 文 是 东 ) ; 在 南 门 旁 , 又 有 一 间 朝 北 。

45 他 对 我 说 : 这 朝 南 的 屋 子 是 为 看 守 殿 宇 的 祭 司 ;

46 那 朝 北 的 屋 子 是 为 看 守 祭 坛 的 祭 司 。 这 些 祭 司 是 利 未 人 中 撒 督 的 子 孙 , 近 前 来 事 奉 耶 和 华 的 。

47 他 又 量 内 院 , 长 一 百 肘 , 宽 一 百 肘 , 是 见 方 的 。 祭 坛 在 殿 前 。

48 於 是 他 带 我 到 殿 前 的 廊 子 , 量 廊 子 的 墙 柱 。 这 面 厚 五 肘 , 那 面 厚 五 肘 。 门 两 旁 , 这 边 三 肘 , 那 边 三 肘 。

49 廊 子 长 二 十 肘 , 宽 十 一 肘 。 上 廊 子 有 ? 阶 。 靠 近 墙 柱 又 有 柱 子 , 这 边 一 根 , 那 边 一 根 。

← 以西结书 39   以西结书 41 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 163

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 648, 655, 737, 1458, 2788, 2851, 3391 ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 194, 486, 487, 610, 671 ...

婚姻之爱 26

天命 134

The Lord 28, 52

天国与地狱 171, 197

真實的基督徒信仰 157

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 4


Přeložit:
Sdílet: