民數記 22

Chinese: NCV (Traditional)

Studovat vnitřní smysl

← 民數記 21   民數記 23 →

1 摩押王巴勒召巴蘭以色列人起行,在摩押平原安營,就是在約旦河東邊,耶利哥的對面。

2 以色列人向亞摩利人所行的一切事,西撥的兒子巴勒都看見了。

3 摩押人十分懼怕這民,因為他們眾多;摩押人因以色列人的緣故,十分恐慌。

4 摩押人對米甸的長老說:“現在這群人要吞併我們四周的一切,好像牛吞吃田間的草一樣。”那時西撥的兒子巴勒,作摩押王;

5 他就派使者到比珥的兒子巴蘭那裡去,就是到大河的毗奪,亞捫人的地那裡,去叫巴蘭來,說:“你看,有一個民族從埃及出來,遮滿了全地,如今住在我的對面。

6 現在請你來,替我咒詛這民,因為他們比我強盛,或者我能夠擊敗他們,把他們從這地趕出去;因為我知道你給誰祝福,誰就得福;你咒詛誰,誰就受咒詛。”

7 摩押的長老和米甸的長老,手裡帶著禮金去了;他們到了巴蘭那裡,把巴勒的話告訴他。

8 巴蘭對他們說:“今夜你們留在這裡,我必照著耶和華吩咐我的話答覆你們。”於是,摩押的領袖就與巴蘭同住。

9  神來到巴蘭那裡,說:“與你在一起的這些人是誰?”

10 巴蘭對 神說:“是摩押王西撥的兒子巴勒派到我這裡來的人,他們說:

11 ‘你看,從埃及出來的民族,遮滿了全地;現在請你來,替我咒詛他們,或者我能夠戰勝他們,把他們趕走。’”

12  神對巴蘭說:“你不可與他們同去,也不可咒詛那民,因為他們是蒙福的。”

13 巴蘭早晨起來,對巴勒的領袖說:“你們回本地去吧,因為耶和華不准我與你們同去。”

14 摩押的領袖起來,回到巴勒那裡,說:“巴蘭不肯與我們同來。”

15 於是,巴勒又派比先前更多、更尊貴的領袖去,

16 他們來到巴蘭那裡,對他說:“西撥的兒子巴勒這樣說:‘求你不要推辭不到我這裡來,

17 因為我必使你大得尊榮;你向我說甚麼,我都照辦;只求你替我咒詛這民。’”

18 巴蘭回答巴勒的臣僕說:“巴勒就算把他滿屋的金銀給我,但我不論作大事小事,也不能越過耶和華我 神的命令。

19 現在請你們今夜也住在這裡,等我得知耶和華還要向我說甚麼。”

20 當夜, 神來到巴蘭那裡,對他說:“這些人既然來請你,你就起程與他們同去,但是你只要遵行我吩咐你的事。”

21 天使與巴蘭的驢子巴蘭早晨起來,備上驢,與摩押的領袖一同去了。

22  神因為巴蘭去就發怒;耶和華的使者站在路上敵擋他。那時他騎著驢,有兩個僕人同行。

23 驢看見了耶和華的使者站在路上,手裡拿著拔出來的刀,就轉離正路,走入田中去;巴蘭就打驢,要叫牠轉回路上。

24 耶和華的使者站在葡萄園間的窄路上,兩邊都有圍牆。

25 驢看見了耶和華的使者,就緊擠在牆上,把巴蘭的腳擠傷了,巴蘭又打驢。

26 耶和華的使者又往前行,站在狹窄之處,左右都沒有轉身的地方。

27 驢看見了耶和華的使者,就臥在巴蘭身下;巴蘭大怒,就用自己的杖打驢。

28 耶和華開了驢的口,驢就對巴蘭說:“我向你作了甚麼,你竟打我這三次呢?”

29 巴蘭對驢說:“因為你作弄我。但願我手中有刀,現在就把你殺死。”

30 驢對巴蘭說:“我不是你從起初一直所騎的驢嗎?我以前曾向你這樣行過嗎?”巴蘭說:“沒有。”

31 責備巴蘭那時,耶和華開了巴蘭的眼睛,他就看見耶和華的使者站在路上,手裡拿著拔出來的刀,巴蘭就低頭俯伏在地。

32 耶和華的使者對他說:“你為甚麼這三次打你的驢呢?看哪,是我來敵擋你,因為你走的路在我面前邪僻。

33 驢看見了我,就三次從我面前轉開;驢若是沒有從我面前轉開,我早已把你殺了,而留牠活著。”

34 巴蘭對耶和華的使者說:“我有罪了,我不知道是你站在路上阻擋我;現在你若是不喜歡我去,我就回去。”

35 耶和華的使者對巴蘭說:“你與這些人同去吧,但是你只要說我吩咐你的話。”於是巴蘭與巴勒的領袖一同去了。

36 巴勒迎接巴蘭巴勒聽見巴蘭來了,就出去到摩押的京城迎接他;這城是在亞嫩河旁,在邊界的盡頭。

37 巴勒對巴蘭說:“我不是急切地派人到你那裡去請你嗎?你為甚麼不到我這裡來呢?難道我不能使你得尊榮嗎?”

38 巴蘭對巴勒說:“看哪,我已經來到你這裡,現在我怎能說甚麼呢? 神把甚麼話放在我口裡,我就說甚麼。”

39 巴蘭與巴勒同行,來到基列.胡瑣。

40 巴勒宰了牛羊,送給巴蘭和與他在一起的領袖。

41 到了早晨,巴勒帶著巴蘭上了巴力的高岡;巴蘭就從那裡觀看以色列民的邊界。

← 民數記 21   民數記 23 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1343, 1992, 2799, 3242, 3858, 4290, 7097

Apocalypse Revealed 114

Sacred Scripture 101

真實的基督徒信仰 264

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Komentář (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


Přeložit:
Sdílet: