使徒行传 5

Chinese: NCV (Simplified)

Studovat vnitřní smysl

← 使徒行传 4   使徒行传 6 →

1 亚拿尼亚和撒非拉的鉴戒

2 他私底下把钱留了一部分,妻子也知道这件事。他把其余的一部分带来,放在使徒的脚前。

3 彼得说:“亚拿尼亚,为什么撒但充满了你的心,使你欺骗圣灵,私底下把卖地的钱留了一部分呢?

4 田地还没有卖,不是你自己的吗?既然卖了,所得的钱不是由你作主吗?你为什么存心这样作呢?你这不是欺骗人,而是欺骗 神。”

5 亚拿尼亚一听见这话,就仆倒断了气。所有听见的人都十分害怕。

6 有几个青年人来把他包好,抬出去埋了。

7 大约三小时之后,亚拿尼亚的妻子进来,还不知道发生了什么事。

8 彼得问她:“你告诉我,你们卖田地的钱,就是这么多吗?”她说:“是的,就是这么多。”

9 彼得说:“你们为什么串同试探主的灵呢?你看,埋你丈夫的人的脚,已经到了门口,他们也要把你抬出去。”

10 她立刻就仆倒在彼得脚前,断了气。那些青年人进来,发现她死了,把她也抬出去,埋在她丈夫旁边。

11 全体会众和所有听见这事的人,都很害怕。

12 使徒行神迹奇事主借着使徒的手,在民间行了许多神迹奇事。他们都同心聚集在所罗门廊下,

13 其余的人,没有一个敢接近他们,可是民众都很敬重他们。

14 信主的男男女女越来越多,

15 甚至有人把病人抬到街上,放在小床和褥子上,好让彼得经过时,他的身影可以落在一些人身上。

16 耶路撒冷周围城市的人,也带着病人和受污灵缠扰的,蜂拥而来,结果病人全都医好了。

17 使徒受迫害大祭司和他的同党撒都该人,满心忌恨,

18 于是下手拿住使徒,把他们押在公共拘留所里。

19 夜间有一位天使,打开监门,把他们领出来,说:

20 “你们去,站在殿里,把一切有关这生命的话,都讲给众民听。”

21 使徒听完了,就在黎明的时候,进到殿里去施教。大祭司和他的同党来到了,就召齐了公议会,就是以色列人的众长老,派人到监牢去带使徒出来。

22 差役到了监里,找不到他们,回来报告说:

23 “我们发现监门紧闭,狱卒也守在门外;等到开了门,里面连一个人也找不到。”

24 圣殿的守卫和祭司长听了这些话,觉得很困惑,不知道这件事将来会怎样。

25 忽然有人来报告说:“你们押在监里的那些人,正站在殿里教导众民呢!”

26 于是守卫和差役去带使徒来,不过没有用暴力,因为怕众民用石头打他们。

27 既然带来了,就叫他们站在公议会前。大祭司问他们:

28 “我们严厉地吩咐过你们,不准再奉这名施教。看,你们却把你们的道理传遍了耶路撒冷,想要把流这人的血的责任推到我们身上。”

29 彼得和众使徒回答:“服从 神过于服从人,是应当的。

30 你们挂在木头上亲手杀害的耶稣,我们祖先的 神已经使他复活了。

31  神把他高举在自己的右边,作元首作救主,把悔改的心赐给了以色列人,使他们罪得赦免。

32 我们为这些事作证, 神赐给顺从的人的圣灵也为这些事作证。”

33 公议会的人听了,非常恼怒,就想要杀他们。

34 但有一个法利赛人,名叫迦玛列,是民众所尊敬的律法教师。他在公议会中站起来,吩咐人把使徒暂时带出去,

35 然后对大家说:“以色列人哪,你们应当小心处理这些人!

36 从前有个丢大,自命不凡,附从他的人约有四百。他一被杀,跟从他的人尽都星散,一败涂地。

37 这人之后,在户口登记的时候,又有一个加利利人犹大,拉拢人们来跟从他。后来他也丧命,跟从他的人也就烟消云散了。

38 至于目前的事,我劝你们不要管这些人,由他们吧!因为这计划或这行动,如果是出于人意,终必失败;

39 如果是出于 神,你们就不能破坏他们,恐怕你们是与 神作对了。”他们接受了他的劝告,

40 就传使徒进来,鞭打一顿,禁止他们奉耶稣的名传讲,就把他们释放了。

41 使徒欢欢喜喜从公议会里出来,因为他们算是配得为主的名受辱。

42 他们天天在殿里并在各人的家中,不断地施教,传讲耶稣是基督。

← 使徒行传 4   使徒行传 6 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 46, 737, 1992, 2435, 3325, 4601, 6238 ...

Apocalypse Revealed 17, 134, 323, 351, 501

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl SwedenborgaPřeložit:
Sdílet: