Nommers 7

Studovat vnitřní smysl

← Nommers 6   Nommers 8 →     

1 En op die dag toe Moses die tabernakel klaar opgerig en dit gesalf en geheilig het met al sy gereedskap, en die altaar met al sy gereedskap, en hy dit gesalf en geheilig het,

2 het die owerstes van Israel, die hoofde van hulle families, offers gebring--hulle was die owerstes van die stamme, hulle wat oor die geteldes gestaan het--

3 hulle het hul offer voor die aangesig van die HERE gebring: ses tentwaens en twaalf beeste; 'n wa vir twee owerstes en 'n bees vir elkeen; en hulle het dit voor die tabernakel gebring.

4 En die HERE het met Moses gespreek en gesê:

5 Neem dit van hulle aan, dat dit kan gebruik word om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig; en jy moet dit aan die Leviete gee, aan elkeen volgens sy dienswerk.

6 Toe het Moses die waens en die beeste geneem en dit aan die Leviete gegee:

7 twee waens en vier beeste het hy aan die seuns van Gerson gegee volgens hulle dienswerk;

8 en vier waens en agt beeste het hy aan die seuns van Merári gegee volgens hulle dienswerk, onder leiding van Itamar, die seun van die priester Aäron.

9 Maar aan die seuns van Kehat het hy niks gegee nie; want die diens van die heiligdom het op hulle gerus: hulle moes dit op die skouers dra.

10 En die owerstes het die inwydingsgawe van die altaar gebring op die dag toe dit gesalf is, en die owerstes het hulle offer voor die altaar gebring.

11 En die HERE het aan Moses gesê: Elke owerste moet, elkeen op 'n afsonderlike dag, sy offer bring vir die inwyding van die altaar.

12 En hy wat op die eerste dag sy offer gebring het, was Nagson, die seun van Ammínadab, van die stam van Juda.

13 En sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

14 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

15 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

16 een bokram as sondoffer;

17 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Nagson, die seun van Ammínadab.

18 Op die tweede dag het Netáneël, die seun van Suar, die owerste van Issaskar, aangebring--

19 hy het sy offer gebring: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

20 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

21 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

22 een bokram as sondoffer;

23 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Netáneël, die seun van Suar.

24 Op die derde dag die owerste van die kinders van Sébulon, Elíab, die seun van Helon.

25 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

26 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

27 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

28 een bokram as sondoffer;

29 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elíab, die seun van Helon.

30 Op die vierde dag die owerste van die kinders van Ruben, Elísur, die seun van Sedéür.

31 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

32 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

33 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

34 een bokram as sondoffer;

35 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elísur, die seun van Sedéür.

36 Op die vyfde dag die owerste van die kinders van Símeon, Selúmiël, die seun van Surísaddai.

37 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

38 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

39 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

40 een bokram as sondoffer;

41 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Selúmiël, die seun van Surísaddai.

42 Op die sesde dag die owerste van die kinders van Gad, Éljasaf, die seun van Réhuel.

43 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

44 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

45 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

46 een bokram as sondoffer;

47 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Éljasaf, die seun van Réhuel.

48 Op die sewende dag die owerste van die kinders van Efraim, Elisáma, die seun van Ammíhud.

49 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

50 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

51 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

52 een bokram as sondoffer;

53 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elisáma, die seun van Ammíhud.

54 Op die agtste dag die owerste van die kinders van Manasse, Gámliël, die seun van Pedásur.

55 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

56 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

57 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

58 een bokram as sondoffer;

59 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Gámliël, die seun van Pedásur.

60 Op die negende dag die owerste van die kinders van Benjamin, Abídan, die seun van Gideóni.

61 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

62 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

63 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

64 een bokram as sondoffer;

65 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Abídan, die seun van Gideóni.

66 Op die tiende dag die owerste van die kinders van Dan, Ahiëser, die seun van Ammísaddai.

67 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

68 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

69 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

70 een bokram as sondoffer;

71 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ahiëser, die seun van Ammísaddai.

72 Op die elfde dag die owerste van die kinders van Aser, Págiël, die seun van Ogran.

73 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

74 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

75 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

76 een bokram as sondoffer;

77 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Págiël, die seun van Ogran.

78 Op die twaalfde dag die owerste van die kinders van Náftali, Ahíra, die seun van Enan.

79 Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig sikkels in gewig; een silwerkom van sewentig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; altwee vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer;

80 een rookpan van tien sikkels goud, vol reukwerk;

81 een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;

82 een bokram as sondoffer;

83 en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ahíra, die seun van Enan.

84 Dit was die inwydingsgawe van die altaar van die kant van Israel se owerstes op die dag toe dit gesalf is: twaalf silwerskottels, twaalf silwerkomme, twaalf goue rookpanne--

85 elke skottel honderd en dertig sikkels silwer, en elke kom sewentig; al die silwer van die goed was twee duisend vier honderd volgens die sikkel van die heiligdom--

86 twaalf goue rookpanne, vol reukwerk; elke rookpan tien sikkels volgens die sikkel van die heiligdom; al die goud van die rookpanne was honderd en twintig sikkels.

87 Al die beeste vir die brandoffer was twaalf bulle; die ramme twaalf, die jaaroud lammers twaalf, met hulle spysoffer; en twaalf bokramme as sondoffer.

88 En al die beeste vir die dankoffer was vier en twintig bulle; die ramme sestig, die bokramme sestig, die jaaroud lammers sestig. Dit is die inwydingsgawe van die altaar nadat dit gesalf is.

89 En as Moses in die tent van samekoms gegaan het om met Hom te spreek, het hy die stem met hom hoor spreek van die versoendeksel af wat op die ark van die Getuienis is, tussen die twee gérubs uit. So het Hy dan met hom gespreek.

← Nommers 6   Nommers 8 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 7      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. The subject here first presented is the conjunction of the spiritual heaven with the celestial; and also, generally, the chapter treats of the acknowledgement, on the part of the spiritual man, that he receives all the good things of charity and faith and doctrine from the Lord through the celestial heavens.

Verses 9-11. But those who constitute the spiritual heaven cannot perform the functions of the ultimate heaven, their use being to minister to and support with all their power the celestial heaven, besides which they acknowledge the Lord in genuine spiritual worship; every society, indeed, and each individual, according to his state.

Verses 12-88. The specific acknowledgement and worship of societies and individuals is described.

Verse 89. Revelation, internal and external, is always the consequence of genuine acknowledgement and worship.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2177, 2180, 3858, 4262

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 308, 2906, 2959, 5945, 7839, 8314, 9506, ...

Apocalypse Revealed 239, 348, 392, 529, 779

Doctrine of the Sacred Scripture 97

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 260, 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 277, 283, 375, 430, 700

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:22, 23

Exodus 25:22, 29:36, 30:29, 34, 33:9, 40:9, 11

Lev 1:2, 2:1, 3:1, 4:23

Nommers 1:4, 5, 16, 3:47, 4:4, 15, 24, 28, 29, 33, 10:4, 11:17, 12:8, 15:4, 17:2, 28:5, 29:6

2 Samuel 6:3

1 Konings 8:63

Významy biblických slov

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

gesalf
Oil in the Bible represents the Lord’s love, so anointing someone (or something) with oil was a way to make that person (or object) a...

geheilig
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

gereedskap
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ses
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

tent
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

gegee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

vier
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

seuns
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

agt
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

seun
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

diens
'Service' denotes everything beneath, which is subordinate and obeys, and so, truth being derived from good, and ministering to good.

heiligdom
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

skouers
'The shoulder' signifies all power. 'The shoulder,' as in Ezekiel 29:7, signifies the power or faculty of understanding truth. 'To dwell between his shoulders,' as...

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

stam
'A tribe' signifies the church with respect to its truths and goods, and in the opposite sense, with respect to its falsities and evils. 'A...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

offer
It was customary in the representative Ancient Church, and later in the Jewish Church, when people went to the judges, and at a later time,...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

honderd
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

dertig
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

sikkels
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

sikkel
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

goud
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

ram
'A ram' signifies the Lord’s divine spiritual nature pertaining to a person. 'A ram' signifies the good of innocence and charity in the internal self....

jaaroud
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

lam
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

vyf
Five also signifies all things of one part.

ramme
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

lammers
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

Issaskar
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

derde
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

vierde
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

sesde
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Gad
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

Dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

Náftali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

Israel se
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

goue
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

duisend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

sestig
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ark
There are three arks mentioned in the Word, the ark of Noah, the ark of bulrushes for the baby Moses, and the ark of the...

gérubs
A Cherub has as its first definition in the dictionary, “A winged heavenly creature.” Cherubim is the plural of cherub. In the Word, the words...


Přeložit: