Nommers 32

Studovat vnitřní smysl

Afrikaanse Vertaling 1953     

← Nommers 31   Nommers 33 →

1 En die kinders van Ruben en die kinders van Gad het baie vee gehad, 'n groot menigte. En toe hulle die land van Jaéser en die land Gílead bekyk het, vind hulle uit dat die plek 'n plek vir vee was.

2 Daarop het die kinders van Gad en die kinders van Ruben gekom en met Moses en die priester Eleásar en met die owerstes van die vergadering gespreek en gesê:

3 Atarot en Dibon en Jaéser en Nimra en Hesbon en Eleále en Sebam en Nebo en Behon--

4 die land wat die HERE voor die vergadering van Israel uit verower het--is 'n land vir vee, en u dienaars het vee.

5 Verder het hulle gesê: As ons genade in u gevind het, laat hierdie land aan u dienaars as 'n besitting gegee word; bring ons nie oor die Jordaan nie.

6 Maar Moses het die kinders van Gad en die kinders van Ruben geantwoord: Sal julle broers oorlog toe trek, en wil júlle hier bly?

7 Waarom tog wil julle die hart van die kinders van Israel daarvan afkerig maak om deur te trek in die land wat die HERE aan hulle gegee het?

8 So het julle vaders gedoen toe ek hulle van Kades-Barnéa af gestuur het om die land te bekyk.

9 Toe hulle tot by die dal Eskol opgetrek en die land bekyk het, het hulle die hart van die kinders van Israel afkerig gemaak om in die land in te trek wat die HERE aan hulle gegee het.

10 Daarom het die toorn van die HERE dieselfde dag ontvlam, en Hy het gesweer en gesê:

11 Waarlik, geeneen van die manne wat uit Egipte opgetrek het, van twintig jaar oud en daarbo, sal die land sien wat Ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het nie; want hulle het nie volhard om My te volg nie--

12 behalwe Kaleb, die seun van Jefúnne, die Kenissiet, en Josua, die seun van Nun; want hulle het volhard om die HERE te volg.

13 En die toorn van die HERE het teen Israel ontvlam, en Hy het hulle veertig jaar lank in die woestyn laat rondswerwe, totdat die hele geslag verteer was wat kwaad gedoen het in die van die HERE.

14 En kyk, julle het opgestaan in die plek van julle vaders, 'n egte kroos van sondige mense, om die toorngloed van die HERE teen Israel nog te vermeerder.

15 As julle van Hom afvallig word, sal Hy hulle nog langer in die woestyn laat bly, en julle sal hierdie hele volk te gronde laat gaan.

16 Toe kom hulle na hom toe aan en : Ons sal hier skaapkrale bou vir ons vee en stede vir ons kinders.

17 Maar ons self sal ons haastig wapen voor die oë van die kinders van Israel, totdat ons hulle op hul woonplek bring; en ons kinders sal in die versterkte stede bly vanweë die bewoners van die land.

18 Ons sal nie na ons huise teruggaan voordat die kinders van Israel elkeen in besit van sy erfdeel gekom het nie.

19 Want ons sal nie saam met hulle wes van die Jordaan en verder weg erwe nie, omdat ons erfdeel duskant die Jordaan, teen sonop, ons s'n geword het.

20 Toe Moses vir hulle: As julle dit doen, as julle jul voor die aangesig van die HERE vir die oorlog wapen

21 en elke gewapende man van julle voor die aangesig van die HERE deur die Jordaan trek, totdat Hy sy vyande voor sy aangesig uit verdrywe het

22 en die land voor die aangesig van die HERE onderwerp is, en julle daarna teruggaan, dan sal julle vrygestel wees voor die HERE en voor Israel, en hierdie land sal vir julle 'n besitting word voor die aangesig van die HERE.

23 Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die HERE, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind.

24 Bou vir julle stede vir jul kinders en krale vir jul kleinvee, en doen wat uit julle mond uitgegaan het.

25 Toe het die kinders van Gad en die kinders van Ruben met Moses gespreek en gesê: U dienaars sal doen soos my heer beveel het.

26 Ons kinders, ons vroue, ons vee en al ons lasdiere sal daar in die stede van Gílead bly;

27 maar u dienaars, almal wat vir die oorlog gewapen is, sal voor die aangesig van die HERE na die oorlog oortrek soos my heer gespreek het.

28 Toe het Moses aangaande hulle aan die priester Eleásar en aan Josua, die seun van Nun, en aan die familiehoofde uit die stamme van die kinders van Israel bevel gegee,

29 en Moses het aan hulle gesê: As die kinders van Gad en die kinders van Ruben saam met julle deur die Jordaan trek, almal wat vir die oorlog gewapen is, voor die aangesig van die HERE, en die land voor julle uit onderwerp is, gee dan aan hulle die land Gílead as 'n besitting.

30 Maar as hulle nie gewapend saam met julle oortrek nie, moet hulle onder julle in die land Kanaän besittings verkry.

31 En die kinders van Gad en die kinders van Ruben het geantwoord en gesê: Wat die HERE aan u dienaars gesê het, so sal ons doen.

32 Ons sal gewapend oortrek voor die aangesig van die HERE na die land Kanaän, en Ons erflike besitting oos van die Jordaan sal Ons s'n wees.

33 So het Moses dan aan hulle gegee, aan die kinders van Gad en die kinders van Ruben en die halwe stam van Manasse, die seun van Josef, die koninkryk van Sihon, koning van die Amoriete, en die koninkryk van Og, koning van Basan, die land volgens sy stede met die grondgebied wat daarby behoort, die stede van die land rondom.

34 En die kinders van Gad het Dibon gebou en Atarot en Aroër

35 en Aterot-Sofan en Jaéser en Jógbeha

36 en Bet-Nimra en Bet-Haran, versterkte stede en skaapkrale.

37 En die kinders van Ruben het Hesbon gebou en Eleále en Kirjataim

38 en Nebo en Baäl-Meon--met verandering van die name--en Sibma; en hulle het die stede wat hulle gebou het, name gegee.

39 En die seuns van Magir, die seun van Manasse, het na Gílead gegaan en dit verower en die Amoriete verdrywe wat daarin was.

40 En Moses het Gílead aan Magir, die seun van Manasse, gegee; en hy het daarin gewoon.

41 En Jaïr, die seun van Manasse, het gegaan en hulle tentdorpe ingeneem en dit tentdorpe van Jaïr genoem.

42 En Nobag het gegaan en Kenat en die onderhorige plekke ingeneem en dit sy naam Nobag gegee.

← Nommers 31   Nommers 33 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 32      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. The perception of the natural man from the Lord or the perception of those who are in faith and good works in the external church, that various truths, which have been applied to selfish purposes, are to be rendered useful to the man of the church.

Verse 5. They perceive also that the delights of the external man are to be kept distinct from those of the internal man.

Verses 6-15. But Divine Truth teaches that the spiritual man cannot engage successfully in temptation without the co-operation of the natural man; that the separated natural man hinders and opposes the progress of the spiritual towards the heavenly life, either causing a long series of temptations, or condemnations and vastation, and that therefore a caution is necessary to the natural man who desires to enjoy his own peculiar delights.

Verses 16-32. But the new natural man is willing to co-operate with the spiritual man in the subjugation of evil, while still desiring to live his own life distinctly; and this is agreeable to Divine Truth, to Divine Good, and to the primary truths of the church.

Verses 33-38. And hence it actually happens that those who are in good works, and those who are in faith, in the external church come into the possession of the natural powers establishing themselves in doctrines of good and truth according te their requirements.

Verses 39-42. And hence, too, it follows that the new will of good is firmly established in the inmost of the natural man; the general evil principle being expelled; the interior natural is enlightened and confirmed in Divine Truths; and even the sensual man shares in the purification.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 434, 435

Apocalypse Revealed 352


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 730, 2280, 4117, 4759, 9437, 10076, 10225


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 440, 633, 654

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 44:16

Exodus 16:35

Nommers 13:23, 26, 31, 14:22, 23, 24, 33, 34, 21:24, 25, 30, 32, 35, 32:3, 19, 32, 37, 38, 33:45, 34:15

Deuteronomium 1:22, 23, 3:8, 12, 19, 20, 9:24, 32:50, 33:21

Joshua 1:13, 15, 16, 12:1, 6, 13:8, 30, 15:17, 17:1, 18:1, 21:39, 22:2, 4, 7, 9, 13, 16, 18

Regters 2:14, 20, 5:14, 16, 8:11, 10:4, 8, 11:33

2 Samuel 3:39

1 Konings 2:32, 33, 4:13

1 Kronieke 2:21, 22, 4:41, 5:18

2 Kronieke 28:13

Nehemia 13:18

Psalms 95:10

Spreuke 13:21, 24:16

Jesaja 3:11, 15:2, 4, 6, 16:8

Jeremia 8:22, 48:1, 21, 23, 32, 50:19

Amos 2:9, 10

Miga 7:14

Handelinge van die apostels 36, 13:18

Gal 6:7

Významy biblických slov

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

Gad
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

vee
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

plek
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

Moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

dienaars
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...


It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

gevind
To not to be found any more, signifies not to rise again.

gegee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

broers
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

oorlog
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

bly
'To tarry,' as in Genesis 27:44, signifies almost the same thing as 'to dwell,' except that 'to tarry' relates to the life of truth with...

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

vaders
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

gestuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

toorn
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

gesweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

Egipte
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

sien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

Abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

Isak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

n eed beloof
'To sware' is a binding.

eed
'To sware' is a binding.

volg
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

Kaleb
Caleb, In Numbers 14:24, represents those who are introduced into the church, and, accordingly, his seed signifies the truth of the doctrine of the church.

seun
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Josua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

veertig
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

kwaad
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

opgestaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

skaapkrale
'Sheepfolds' signify knowledges and scientific ideas in the natural self.

bou
To build something generally means to put together a variety of simpler pieces to make a useful and more complex structure, as to build a...

stede
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

woonplek
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vyande
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

sonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kleinvee
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

beveel
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

vroue
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

bevel
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Kanaän
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

gebou
To build something generally means to put together a variety of simpler pieces to make a useful and more complex structure, as to build a...

name
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Magir
Machir' signifies the same as 'Manasseh' because Machir was the son of Manasseh.

ingeneem
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

genoem
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...


Přeložit: